Cesta k nezávislosti

Živnosť s profesijným etickým kódexom
 

U nezávislých podnikateľských subjektov poskytujúcich opatrovateľské služby ide o voľnú živnosť. Právne podklady k tejto tematike nájdete okrem iného v rakúskom zákone o domácej starostlivosti (Hausbetreuungsgesetz) a v rakúskom živnostenskom zákone (Gewerbeordnung). V rakúskom zákone o zdravotnej starostlivosti (Gesundheits-und Krankenpflegegesetz), príp. v rakúskom zákone o lekároch (Ärztegesetz), je navyše upravené, ktoré ošetrovateľské alebo lekárske činnosti je možné v jednotlivých prípadoch delegovať na nezávislých/é opatrovateľov/ky.
 

5 krokov k opatrovaniu osôb
 

Aby bolo možné pracovať v Rakúsku ako nezávislý/á opatrovateľ/ka, je potrebné vykonať týchto päť krokov:
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Nezávislí/é opatrovatelia/ľky musia ohlásiť svoju živnosť. Ak sú splnené príslušné podmienky, pomáha väčšina sprostredkovateľských spoločností nezávislým opatrovateľom/kám v prípade potreby a na požiadanie pri prihlasovaní živnosti. 
 

Podmienky pre prihlásenie živnosti na opatrovanie osôb sú:
 

1.
Svojprávnosť. Svojprávne sú osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov, pokiaľ nie sú zbavené svojprávnosti.

2.
Rakúska štátna príslušnosť alebo štátna príslušnosť členského štátu EÚ,EHS alebo Švajčiarska, príp. – u štátnych príslušníkov tretích krajín – oficiálne povolenie na pobyt, ktoré ich oprávňuje na výkon živnosti. Štátni príslušníci členského štátu EÚ alebo EHS a Švajčiarska majú slobodu pobytu a bezvízové povolenie a smú si prihlásiť a vykonávať živnosť tak, ako hociktorý občan Rakúska. Musia sa však najneskôr do štyroch mesiacov po príchode do krajiny prihlásiť na príslušnom miestnom úrade, keď chcú zostať v Rakúsku nepretržite dlhšie než tri mesiace. 

3.
Absencia vylučujúcich dôvodov. Vylučujúce dôvody sú napríklad záznamy v trestnom registri na základe určitých deliktov a s určitými trestnými sadzbami, ako aj nezačaté alebo zrušené konkurzné konania prenedostatok majetku. Prihliada sa aj na vylučujúce dôvody, ktoré existujú za hranicami Rakúska.

Stift

PRIHLÁSENIE ŽIVNOSTI

Ohlásením živnosti sa stávate členom/kou Hospodárskej komory Rakúska. Aby ste mohli ohlásiť živnosť na poskytovanie opatrovateľských služieb, musíte splniť tieto požiadavky: minimálny vek 18 rokov
štátna príslušnosť členského štátu EÚ alebo Lichtenštajnska, Nórska, Islandu a Švajčiarska, alebo predloženie oprávnenia na pobyt  
absencia vylučujúcich dôvodov (napr. odsúdenie pre podvodný úpadok)

flag

PRIHLÁSENIE SA V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI
 

Ohlásením živnosti vám vznikla povinnosť zdravotného, dôchodkového a úrazového poistenia. V poistení je zahrnutý aj nárok na dobrovoľné dôchodkové poistenie. Hoci živnostenský úrad oznámi ohlásenie živnosti rakúskej sociálnej poisťovni (SVA – Sozialverischrungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft), sú nezávislí/é opatrovatelia/ľky povinní/é prihlásiť sa do jedného mesiaca v SVA.

sva

OTVORENIE PREVÁDZKY
 

Otvorenie prevádzky živnosti je potrebné oznámiť prostredníctvom formulára „Verf24“ príslušnému finančnému úradu do jedného mesiaca po ohlásení živnosti. 

BMF - Formulare Steuern & Zoll

 

TIP:
 

Pri (zámernom) dlhšom nevykonávaní živnosti je potrebné ohlásiť pozastavenie vykonávania živnosti na príslušnom profesijnom odbore Hospodárskej komory „Personenberatung und Personenbetreuung“ (Osobné poradenstvo a opatrovanie osôb). Ak už nemáte v pláne ďalej vykonávať živnosť alebo už neexistuje žiadne miesto, na ktorom by ste mohli prevádzkovať živnosť v Rakúsku, je potrebné vrátiť živnostenské oprávnenie.

 

menschen

PRÍPRAVA ZMLUVY & REKLAMA
 

Ako začínajúci/a opatrovateľ/ka máte k dispozícii viaceré možnosti, ako získať klientov. Môžete svoje služby propagovať (napríklad prostredníctvom letákov, brožúr), zapojiť sprostredkovateľskú spoločnosť alebo v prípade pozvania informovať záujemcov v priamom rozhovore. 
 

Reklama:


Ako opatrovateľ/ka smiete potenciálnych klientov na účely propagovania svojich služieb navštíviť len na základe ich výslovného pozvania.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

Uzatvorenie opatrovateľskej zmluvy
 

Opatrovateľská zmluva tvorí základ každého opatrovateľského vzťahu
a musí obsahovať minimálne tieto body: Meno a adresu zmluvných partnerov • Začiatok a trvanie zmluvného vzťahu • Obsah výkonov (okruh činností) • Smernice úkonov (Handlungsleitlinien) pre bežný deň a pre núdzové prípady • Ustanovenia o ukončení zmluvného vzťahu

stift