Zabezpečenie kvality

Transparentnosť a jasné pravidlá

Vysoká kvalita nezávislých opatrovateľských služieb spočíva na viacerých pilieroch: odhliadnuc od pravidiel etického kódexu pre organizácie osobnej starostlivosti upravených v nariadení spolkového ministerstva hospodárstva a práce garantujú maximálnu spoľahlivosť a bezpečnosť najmä transparentné dohody o výkonoch a rozsiahla dokumentácia o práci. Základný dokument pre činnosť nezávislých opatrovateľov/liek pritom pritom predstavuje písomná opatrovateľská zmluva, v ktorej sú definované služby, ktoré majú byť poskytované. Zmluva obsahuje aj smernice úkonov pre bežný deň a pre núdzové prípady, napríklad v prípade zhoršenia zdravotného stavu klienta/ky. 

Pozor: Nezávislí/é opatrovatelia/ľky podliehajú záväzku absolútnej mlčanlivosti.

Dokumentácia a kniha domácnosti

Často ponúkaná písomná dokumentácia úkonov zaručuje sledovateľnosť opatrovateľskej činnosti a okrem toho garantuje aj hladký priebeh striedania opatrovateľov/liek. Povinné vedenie knihy domácnosti napokon zaručuje absolútnu finančnú transparentnosť. Okrem radu ďalších povinností podliehajú nezávislí/é opatrovatelia/ľky aj striktnej povinnosti zachovania mlčanlivosti o osobných pomeroch ich klientov/tiek.  

Jasné pravidlá pri opatrovaní

Špeciálne vymedzenie ošetrovateľských a lekárskych činností je zárukou jasného rozdelenie kompetencií, pričom ak neexistujú žiadne lekárske dôvody proti tomu, smú nezávislí/é opatrovatelia/ľky vykonávať definované ošetrovateľské činnosti aj bez dozoru a určité lekárske činnosti, ako je podávanie liekov, výmena obväzov a bandáže, podávanie inzulínových injekcií a injekcií proti zrážanlivosti krvi podľa písomného nariadenia od lekára s návodom a po zaškolení odborným zdravotníckym personálom. Podpora poskytovaná v tejto oblasti profesionálnymi sprostredkovateľskými spoločnosťami prostredníctvom komplexného know-how je cenným príspevkom k vysokej kvalite nezávislých opatrovateľských služieb.