Čo sa stane, keď
nastane núdzová situácia?

Núdzový prípad

Nezávislí/é opatrovatelia/ľky sú povinní/é uzatvoriť s opatrovanou osobou, jej rodinnými príslušníkmi, poverenou osobou alebo oprávneným zástupcom (zmocnenec, zákonný zástupca, splnomocnenec na opatrovanie) dohodu týkajúcu sa smerníc úkonov (Handlungsleitlinien) pre bežný život a v prípade núdzovej situácie. Smernice úkonov (Handlungsleitlinien) by mali obsahovať najmä dohodu o informovaní, príp. privolaní rodinných príslušníkov, odborného lekárskeho personálu alebo iného subjektu, ktorý poskytuje mobilné služby, v prípade viditeľného zhoršenia zdravotného stavu opatrovanej osoby. Smernice úkonov (Handlungsleitlienien) je potrebné definovať v opatrovateľskej zmluve. 
> V núdzovom prípade, pri mimoriadnom zhoršení zdravotného stavu opatrovanej osoby, najmä pri dychovej nedostatočnosti, silnej nevoľnosti, bezvedomí, príznakoch ochrnutia, kŕčoch, bolestiach srdca je nevyhnutné okamžite zavolať záchrannú službu (144).
> Je potrebné poskytnúť prvú pomoc.
V prípade zhoršenia zdravotného stavu opatrovanej osoby je potrebné vykonať opatrenia definované v opatrovateľskej zmluve, ako je informovanie rodinného/nej lekára/ky.
> V núdzovom prípade alebo pri zhoršení zdravotného stavu opatrovanej osoby je okrem toho nutné informovať aj ďalších rodinných príslušníkov, ktorí sú určení v smerniciach úkonov.


Zmena miesta

Spektrum činností nezávislých opatrovateľov/liek a zahŕňa aj praktickú prípravu na zmenu miesta. Do týchto činností spadajú aj organizačné aspekty vzťahujúce na takúto zmenu (napr. žiadosť o presmerovanie pošty, informovanie rodinných príslušníkov a známych opatrovanej osoby, vyhľadanie nového miesta pre domáce zviera).

 

V opatrovateľskej zmluve je vhodné uviesť ukončenie zmluvného pomeru v prípade definitívneho premiestnenia opatrovanej osoby do domova alebo iného zariadenia. V každom prípade môže byť dohodnuté, že nezávislý/á opatrovateľ/ka bude mať ešte nejaký čas po premiestnení opatrovanej osoby do iného zariadenia na to, aby mohol vykonať určité činnosti (napr. upratať byt pred jeho odovzdaním).


Choroba

Pri prvom náznaku choroby, zhoršenia zdravotného stavu opatrovanej osoby atď. je potrebné informovať lekára/ku. Rovnako je potrebné informovať aj rodinných príslušníkov. Lekár/ka rozhodne, či a akým spôsobom sa dá starať o opatrovanú osobu naďalej doma alebo či musí byť prijatá do nemocnice. V prípade hospitalizácie spravidla zostáva opatrovateľská zmluva v platnosti, pokiaľ v nej nie je výslovne dohodnuté , že hospitalizácia (v každom prípade od určitej doby trvania) vedie k ukončeniu zmluvného vzťahu. Opatrovateľské subjekty musia naďalej poskytovať svoje služby – pokiaľ je to možné – a opatrovaná osoba im musí zaplatiť dohodnutú odmenu.


Smrť

Ak zomrie opatrovaná osoba doma, tak je v každom prípade nevyhnutné zavolať obhliadajúceho lekára/ku (väčšinou obecný/á lekár/ka), ktorý/á môže konštatovať smrť. Je potrebné okamžite informovať rodinných príslušníkov.
Opatrovateľská zmluva sa v každom prípade končí smrťou opatrovanej osoby. Adekvátnu časť už vopred vyplatenej odmeny za poskytované opatrovateľské služby je potrebné vrátiť. Je potrebné vykonať konečné vyúčtovanie v knihe domácnosti.


Ak opatrovateľ/ka ochorie

Vo svojom postavení podnikateľského subjektu sú nezávislí/é opatrovatelia/ľky zmluvne zaviazaní/é poskytovať dohodnuté opatrovateľské služby. Ak im akýkoľvek dôvod dočasne zabráni poskytovať tieto služby, musia sa postarať o zastúpenie. Preto, ak opatrovateľ/ka ochorie, musí za seba určiť zástupcu pre opatrovanú osobu. Zastupujúca osoba musí všetky opatrovateľské služby vykonávať tak ako pôvodne poverený podnikateľský subjekt. Neuzatvára sa žiadna samostatná opatrovateľská zmluva medzi opatrovanou osobou a zastupujúcou osobou. 
Aj zastupujúca osoba potrebuje príslušné živnostenské oprávnenie na opatrovanie osôb.
V smerniciach úkonov môžu byť prijaté ďalšie dodatočné dohody v prípade zastupovania.

 

V prípade zastupovania sa odporúča, aby nezávislí/é opatrovatelia/ľky so svojou zastupujúcou osobou zmluvne stanovili, ktoré úkony má zastupujúca osoba urobiť a aká odmena jej za to prináleží.


Striedanie opatrovateľov/liek

Ak pre jednu osobu pracujú dva alebo viac podnikateľských subjektov poskytujúcich opatrovateľské služby, tak musí byť uzatvorená vždy samostatná zmluva medzi opatrovanou osobou a daným podnikateľským subjektom. Pre opatrovanú osobu samotnú sa týmto nemení nič – s výnimkou osoby opatrovateľa/ky. Ani pre opatrovateľov/ky sa nič nemení. Ani v prípade dvoj- alebo viactýždňovej neprítomnosti nemusia svoje živnostenské oprávnenie vrátiť alebo živnosť prerušiť. Práve tak nemusia – dokonca ani pri vycestovaní z Rakúska – odhlásiť svoje bydlisko v Rakúsku.

 

Zastupujúca osoba môže vykonávať ošetrovateľské činnosti len vtedy, keď boli na ňu prenesené v súlade s platnými právnymi predpismi odborným lekárskym personálom -– po príslušnom zaškolení. V smerniciach úkonov môžu byť prijaté ďalšie dohody, ako je nutné postupovať v prípade ochorenia nezávislého/ej opatrovateľa/ky (napr. zabrániť akémukoľvek priamemu kontaktu s opatrovanou osobou).

V smerniciach úkonov môžu byť zahrnuté aj pravidlá pre striedanie opatrovateľov/liek, ako je napr. odovzdávanie informácií o stave opatrovanej osoby alebo odovzdanie dokumentácie o ošetrovaní a knihy domácnosti.