Domáca opatera

Spoľahlivosť & finančná dostupnosť
 

Vzhľadom na rastúci počet ľudí, ktorí potrebujú opateru, sa v posledných rokoch vybudoval v Rakúsku spoľahlivý a finančne dostupný systém kvalitatívne vysoko cenených nezávislých opatrovateľských služieb. Tie siahajú od presne určených služieb alebo dočasnej pomoci až po komplexné opatrovateľské služby počas dlhšieho obdobia a na báze opatrovateľských turnusov. Flexibilne a na mieru pokrývajú široké spektrum požiadaviek a potrieb.
 

Profesionalita & flexibilita
 

Vo svojom postavení podnikateľských subjektov poskytujúcich opatrovateľské služby sú nezávislí/é opatrovatelia/ľky schopní/é samostatne definovať časový rámec svojich služieb nezávisle o prísnych pravidiel týkajúcich sa pracovného času a pružne reagovať na potreby ľudí, ktorí vyžadujú opateru, a ich príbuzných. V neposlednom rade sa v krátkom čase pre tieto okolnosti stala ich ponuka orientovaná na potreby zákazníkov/čiek nosným pilierom poskytovania finančne dostupných opatrovateľských služieb v Rakúsku.
 

Rýchlosť & jednoduchosť
 

Tuzemské profesionálne sprostredkovateľské spoločnosti sa starajú o to, aby tam, kde sa objaví potreba, bola okamžite k dispozícii vhodná ponuka opatrovateľských služieb. Určujú zmluvné a organizačné detaily, v prípade potreby sú zapojené do komunikačného procesu medzi opatrovanou osobou, príp. jej rodinnými príslušníkmi a podnikateľskými subjektmi, ktoré poskytujú opatrovateľské služby, a ručia za vysokú kvalitu a neustály ďalší rozvoj ponuky v oblasti opatrovania.

Responsive image

Doma, kde sa cítim v bezpečí a pod ochranou.
 

Čo si želajú ľudia, keď im ubúdajú sily a už sami nezvládajú každodenné činnosti v bežnom živote? Odpoveď je veľmi jednoduchá: Takúpomoc, ktorá im umožní, aby mohli naďalej žiť s blízkymi osobami v dôverne známom prostredí. Nezávislí/é opatrovatelia/ľky sú kľúčom k finančne dostupnej starostlivosti tam, kde sa človek cíti najlepšie: doma!

Responsive image

Doma, kde môžem spolu so svojimi blízkymi sledovať, ako rastú moje vnúčatá.
 

Stráviť svoj život doma, v dôverne známom prostredí bez toho, aby som bol na ťarchu ostatným rodinným príslušníkom: túžba väčšiny ľudí. Často stačí pomoc len s určitými jednotlivými činnosťami – pomoc niekoho, kto dvakrát alebo trikrát týždenne dohliadne na to, či je všetko v poriadku. Služby nezávislých opatrovateľov/liek sú finančne dostupné a dajú sa flexibilne prispôsobiť individuálnym potrebám.

Responsive image

Doma, kde sa vyznám a kde sa cítim dobre.
 

Podporiť ľudí a ich rodinných príslušníkov v tom, aby si zachovali vysokú úroveň kvality života, ako aj čo najväčšiu mieru slobody vo svojom dôverne známom prostredí – to je zodpovedná úloha nezávislých opatrovateľov/liek. Ich profesionálne opatrovateľské služby sa v krátkom čase stali nosným pilierom finančne dostupnej opatery orientovanej na potreby jednotlivcov v Rakúsku.