Zabezpečenie kvality

Transparentnosť a jasné pravidlá

Pravidlá „Profesijného etického kódexu“ sú upravené v minsterskom nariadení. Tieto pravidlá rovnako ako transparentná dohoda a rozsiahla dokumentácia o práci garantujú okrem iného aj vysokú kvalitu opatrovateľských služieb poskytovaných nezávislými podnikateľskými subjektmi. Základný dokument pre činnosť nezávislých opatrovateľov/liek pritom pritom predstavuje písomná opatrovateľská zmluva, v ktorej sú definované služby, ktoré majú byť poskytované. Opatrovateľská zmluva obsahuje aj záväzné vykonávacie pokyny pre bežný deň aj pre prípad núdze, ako napríklad v prípade zhoršenia stavu opatrovanej osoby.

 

Opatrovateľská zmluva

V opatrovateľskej zmluve musia byť zahrnuté všetky činnosti, ktoré majú byť poskytnuté. 

Smernice úkonov

Smernice úkonov pre bežný deň a pre núdzové prípady musia byť v opatrovateľskej zmluve zahrnuté a musia definovať, ako sa má opatrovateľ/ka správať v prípade zhoršenia zdravotného stavu jeho/jej klienta/ky (napr. informovanie rodinných príslušníkov, lekárov alebo iných zariadení, poskytnutie prvej pomoci).

Dokumentácia

Nezávislí/é opatrovatelia/ľky sú povinní/é viesť písomnú dokumentáciu o poskytnutých službách a túto dokumentáciu sprístupniť všetkým osobám, ktoré sú zapojené do ošetrovania a opatery dotknutej osoby.

Pozor: Nezávislí/é opatrovatelia/ľky podliehajú záväzku absolútnej mlčanlivosti.

Vedenie knihy domácnosti

V knihe domácnosti musianezávislí/é opatrovatelia/ľky zaznamenávať všetky výdavky, ktoré zrealizovali pre opatrovanú osobu, ako aj všetky prijaté peňažné čiastky. Knihu domácnosti je potrebné spoločne so zozbieranými účtovnými dokladmi uchovávať počas dvoch rokov.

Skupiny výdavkov by mali zahŕňať aspoň tieto oblasti: prenájom/prevádzkové náklady, potraviny, lieky, čistiace prostriedky, pracie prostriedky, bielizeň, oblečenie, hygienické potreby, chovateľské potreby, noviny/časopisy/knihy, nábytok, predmety dennej spotreby, rastliny a príslušenstvo


Skupiny výdavkov by mali zahŕňať aspoň tieto oblasti: prenájom/prevádzkové náklady, potraviny, lieky, čistiace prostriedky, pracie prostriedky, bielizeň, oblečenie, hygienické potreby, chovateľské potreby, noviny/časopisy/knihy, nábytok, predmety dennej spotreby, rastliny a príslušenstvo

Ošetrovateľské činnosti

Delegovanie ošetrovateľských a lekárskych činností
Pod delegovaním ošetrovateľských a lekárskych činností sa rozumie prenesenie ošetrovateľských a lekárskych činností na nezávislých/é opatrovateľov/ky. To si vyžaduje okrem písomného nariadenia aj návod a poučenie od odborného zdravotníckeho personálu.

Podmienky pre delegovanie lekárskych a ošetrovateľských činností

Na účely zabezpečenia kvality, ale aj z dôvodu právnej ochrany musia byť pri delegovaní lekárskych a ošetrovateľských činností splnené tieto podmienky:
Ošetrovateľské a lekárske činnosti sa smú delegovať len v jednotlivých prípadoch. To znamená, že nezávislý/á opatrovateľ/ka smú prenesenú činnosť vykonávať len na osobe, pre ktorú bolo delegovanie vykonané. Ošetrovateľské a lekárske činnosti sa môžu vykonávať len v prípade, že nezávislí/é opatrovatelia/ľky sú v domácnosti opatrovanej osoby prítomní/é dlhodobo alebo minimálne pravidelne počas dlhšieho obdobia. V jednej domácnosti smú byť opatrované maximálne tri osoby, ktoré sú navzájom v príbuzenskom vzťahu. Musí existovať písomný súhlas opatrovanej osoby alebo jej rodinného príslušníka.
Musí existovať písomné nariadenie zo strany odborného zdravotníckeho personálu týkajúce sa definovaných činností. 
V rámci návodu a poučenia je nutné výslovne upozorniť na možnosť odmietnutia prevzatia týchto činností zo strany nezávislého/ej opatrovateľa/ky.
Osoba, ktorá vykonáva odborné poučenie alebo školenie, sa musí uistiť, že opatrovateľ/ka má potrebné zručnosti na vykonávanie prenesených činností.
Prenesenie ošetrovateľských a lekárskych činností je časovo obmedzené a končí sa najneskôr ukončením príslušného opatrovateľského pomeru.