Осигуряване на качество

Прозрачност и ясни правила

„Статут и правила за изпълнение на осъществяването на лични грижи“ е регламентиран в наредба. Този документ, както и прозрачно споразумение за изпълнение и изчерпателна документация за работата, гарантират освен всичко друго и високото качество на самостоятелните услуги за плагане на грижи. Базата на дейностите на самостоятелните лични помощници сформира по този начин писмен договор за грижа, в който е дефинирана работата, която трябва да се извършва. Договорът за грижа съдържа и насоки за действие за ежедневието и при спешни случаи като в случай на влошаване на състоянието на обслужваното лице.

 

Договор за грижи

В договора грижи трябва да бъде записана цялата работа, която трябва да се извършва. 

Насоки за действие

Насоките за действие за ежедневието и при спешни случаи трябва да се съдържат в договора за грижи и да регулират как да се държат личните помощници в случай на влошаване на състоянието на своя клиент (например уведомяване на близките, лекари или институции, предприемане на мерки за първа помощ).

Документация

Самостоятелните лични помощници са задължени да документират в писмена форма предоставените услуги и да предоставят тази документация на всички лица, които са ангажирани в полагането на грижи.

Внимание: самостоятелните лични помощници са задължени да спазват абсолютна поверителност.

Водене на книга за домашни разходи

В книгата за домашни разходи от самостоятелните лични помощници се вписват всички направени за обслужваното лице разходи, както и всички получени парични средства. Книгата с домашните разходи трябва да се съхранява в общата картотека за период от две години.

Групите на разходите трябва да включват най-малко следните сфери: наем/текущи разходи, хранителни продукти, лекарства, почистващи препарати, прах за пране, пране, дрехи, хигиенни продукти, стоки за домашни любимци, вестници/списания/книги, мебели, продукти за ежедневна употребия, растения + оборудване


Групите на разходите трябва да включват най-малко следните сфери: наем/текущи разходи, хранителни продукти, лекарства, почистващи препарати, прах за пране, пране, дрехи, хигиенни продукти, стоки за домашни любимци, вестници/списания/книги, мебели, продукти за ежедневна употребия, растения + оборудване

Сестрински дейности

Делегиране на сестрински и лекарски дейности
Под делегиране на сестрински и лекарски дейности се разбира прехвърлянето на сестринските или медицинските дейности на самостоятелните лични помощници. Това изисква наред с писмено предписание и указания и инструкции от квалифициран медицински персонал.

Изисквания за делегирането на лекарските и сестринските дейности

За целите на осигуряване на качество, но също и за правна защита следните условия трябва винаги да бъдат изпълнени при делегиране на лекарски и сестрински дейности:
Делегирането на лекарски и сестрински дейности трябва да се извършва само в отделни случаи. Това означава, че самостоятелните лични помощници могат да извършват поетите дейности само за лицата, за които е направено делегирането. Лекарските и сестринските дейности трябва да бъдат упражнявани в случаи, че самостоятелните лични помощници постоянно или поне редовно присъстват в личното домакинство на обслужваното лице за по-дълги периоди. В едно лично домакинство личните помощници могат да се грижат за максимум трима човека, които имат роднинска връзка помежду си. Трябва да има писмено съгласие на обслужваното лице или на негови близки.
Трябва да има писмено нареждане относно дефинираните дейности от квалифициран медицински персонал. 
В рамките на указания и инструкции трябва изрично да бъдат отбелязани възможностите за отказ от поемане на дейност от личните помощници.
Лицето, което провежда указания и инструкции, трябва да се увери, че личните помощници притежават необходимите умения за успешното извършване на поетите дейности.
Прехвърлянето на сестрински и лекарски дейности е ограничено и завършва най-късно със съответните договорни отношения.