Пътят към независимостта

Търговия с професионална етика
 

Самостоятелните лични помощници са свободна професия. Правното основание за това може да се намери между другото в Закона за домашни грижи, както и в Закона за регулиране на търговията. От Закона за здравето и медицинската грижа или от Закона за лекарите се регулира това, дали в съответните случаи трябва да се прилага сестринска или лекарска помощ от самостоятелните лични помощници.
 

в 5 стъпки за лична грижа
 

За да работи човек като самостоятелен личен помощник в Австрия, трябва да изпълни следните пет стъпки:

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Самостоятелните лични помощници трябва да регистрират своята фирма. Ако има подходящи условия, повечето посреднически фирми помагат на самостоятелните лични помощници при нужда и при поискване по време на търговската регистрация. 
 

Изискванията към търговската регистрация на самостоятелните лични помощници са:
 

1.
дееспособност. Дееспособни са лицата, навършили 18 години, освен ако лицето не е надзиравано.

2.
австрийско гражданско или гражданство на държава-членка на ЕС, ЕИП или Швейцария или – за граждани от трети страни – наличието на официално разрешение за пребиваване, което дава правото за упражняване на професията. Граждани на държави-членки на ЕС или на ЕИП, както и на Швейцария, се радват на свободата да имат право на заселване и нямат нужда от визи и могат да кандидатстват и упражняват професията като австрийци. Въпреки това най-късно четири месеца след датата на влизане те трябва да съобщят на окръжната администрация, ако искат да останат в Австрия за повече от три месеца без прекъсване. 

3.

липсата на критерии за изключване. Критериите за изключване включват например присъди за определени престъпления и с определени санкции като незапочнато окончателно конфискуване на имущество или започната процедура по несъстоятелност, докато те се съдържат в досието за несъстоятелност. Ще се зачитат критериите за изключване, съществуващи отвъд австрийските граници.

Stift

ТЪРГОВСКА РЕГИСТРАЦИЯ

Чрез търговската регистрация ставате член на Търговската камара. За да можете да работите като личен помощник, трябва да изпълнявате следните условия: навършени 18 години
Гражданство на някоя от страните-членки на ЕС или Лихтенщайн, Норвегия, Исландия или Швейцария или наличие на разрешително за пребиваване.  
неналичие на критерии за изключване (например присъда за измама Krida)

flag

РЕГИСТРАЦИЯ В НОИ
 

Търговската регистрация води до задължително осигуряване на здравна застраховка, пенсионна застраховка и застраховка злополука. Както и обхваща правото на професионална предварителна грижа. Въпреки че търговските власти уведомяват Социалноосигурителния институт за бизнес икономика (СОИ) за търговската регистрация, самостоятелните лични помощници като търговци са задължени в рамките на един месец да се явят в СОИ.

sva

ОТКРИВАНЕ НА ФИРМА
 

Откриването на фирма в сектора трябва да се обяви чрез формуляра „Verf24“ в съответната данъчна служба по местоживеене в рамките на един месец след търговската регистрация. 

 

BMF - Formulare Steuern & Zoll
 

СЪВЕТ
 

При (планирано) продължително неизползване на фирмата неработещата фирма се показва в съответната специализирана група „Лични консултации и лични грижи“. Ако смятате да не използавте повече фирмата или вече нямате служебна локация в Австрия, лицензът за работа се връща.

 

menschen

ПОДГОТОВКА НА ДОГОВОРА И РЕКЛАМА
 

Като начинаещи лични помощници имате на разположение няколко възможности за привличане на клиенти. Можете да направите реклама на своята дейност (например с листовки и брошури), да включите посредническа фирма или да информирате заинтересованите лица в директен разговор. 
 

Реклама:
 

Като лични помощници трябва да посещавате потенциалните клиенти само след изрична покана, за да рекламирате своите услуги.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

Сключване на договор за грижи
 

Договорът за грижи е в основата на всички отношения за грижа
и трябва да съдържа най-малко следните точки: име и адрес на страните по договора • начало и продължителност на договорните отношения • съдържание на услугите (обхват на дейностите) • насоки за действие в ежедневието и при спешни случаи • разпоредби за прекратяване на договорните отношения

stift