Правно основание отлична грижа:

Договор за грижи

Взаимните бизнес отношения между обслужваните хора или техните близки, пълномощници или представители, посреднически агенции и самостоятелните лични помощници са уредени в три категории договори.

 

 

Договор за грижи 

Между обслужваните хора или техните близки, пълномощници или представители и посредническите фирми се сключва писмен договор за посредничество.

Бизнес отношенията между обслужваните хора или техните близки, пълномощници или представители и самостоятелните лични помощници са регламентирани в писмен договор за грижи.

Между посредническите фирми и самостоятелните лични помощници накрая също се съставя писмен договор за организация.


Посредническата фирма, както и професионалното представителство на интереси в Търговската камара на Австрия и техните държавни организации притежават образци на договори, изготвени в на много езици. Те могат да бъдат получени от интернет страниците на професионалната асоциация, както и от експертните групи като изтегляне.

Като цяло тези договори се отличават с най-висока степен на прозрачност. Наред с всичко друго е важно да се дефинират обхватът, начинът на плащане и прекъсването или прекратяването на договорите за грижи, заплащането на работата, задължението за поверителност, насоките за действие в ежедневието и при спешни случаи, воденето на книга с домашни разходи, заместването при болест или възпрепятстване, но също и възможно приемане на подаръци.

Професионалните местни посреднически фирми по този въпрос се оказват ценна опора: те отстояват не само за ясно определени споразумения, но и за абсолютно прозрачен бизнес подход без скрити разходи и показват, че търговската регистрация на самостоятелните лични помощници и регистрацията за социално осигуряване е основата на правилната търговска дейност. Те също така осигуряват на помощниците подкрепа например в организацията на застраховка „Гражданска отговорност“.