Podstawa prawna idealnej opieki:

Umowa o opiekę

Wzajemne relacje biznesowe pomiędzy osobami wymagającymi opieki lub ich rodzinami, firmami pośredniczącymi a opiekunami  są regulowane w trzech kategoriach umów.

 

 

Umowa o opiekę 

Pomiędzy osobami wymagającymi opieki, ich rodzinami, przedstawicielami i upoważnionymi a firmą pośredniczącą zostaje zawarta pisemna umowa o pośredniczeniu.

Wzajemne relacje biznesowe pomiędzy osobami wymagającymi opieki, ich rodzinami, osobami uprawnionymi i przedstawicielami a opiekunami prowadzącymi własną działlaność są ustalone w pisemniej umowie o opiekę

Istnieje również pisemna umowa organizacyjna pomiędzy opiekunami prowadzącymi własną działalność a firmą pośredniczącą.

Firmy pośredniczące, a także profesjonalni reprezentanci w Izbie Gospodarczej Austrii i jej organizacjach regionalnych posiadają wzory umów przygotowane w wielojęzycznych kopiach. Można je również pobrać na stronach internetowych stowarzyszenia zawodowego i grup zawodowych.

Ogólnie rzecz biorąc, umowy te charakteryzują się maksymalną przejrzystością. Ważne jest, między innymi, jasne określenie zakresu, procedury płatności i odwołania lub rozwiązania umowy o świadczenie usług, rekompensaty za pracę, obowiązku zachowania poufności, praktycznych wskazówek dotyczące codziennego życia i w razie nagłego zdarzenia, prowadzenia ksiąg gospodarstwa domowego, zastępstwa w chorobie lub innego typu nieobecności, ale także możliwości przyjmowania prezentów.

Profesjonalne krajowe firmy pośredniczące okazują się w tej kwestii cennym wsparciem: mają nie tylko ściśle określone umowy, ale także absolutnie przejrzyste podejście biznesowe bez ukrytych kosztów i wskazują, że rejestracja działalności opiekunek/ów pracujących na własny rachunek i zameldowanie do zakładu ubezpieczeń społecznych są podstawą uregulowanej działalności. Zapewniają one również opiekunom/kom wsparcia, na przykład w organizacji ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.