Gwarancja jakości

Przejrzystość i jasne zasady

W uzupełnieniu do środków przyjętych w drodze rozporządzenia ministerialnego „przepisy podstawowe i zasady wykonywania usług z zakresu opieki“ gwarantują przejrzyste o wysokiej jakości usługi opiekuńcze. Podstawą działalności jako opiekunka lub opiekun stanowi pisemna umowa opieki.

Umowa o opiekę

Umowa o opiekę zawiera szczegółowo wszystkie świadczenia, które mają zostać wykonane.  Umowa opiekuńczazawiera obowiązkowe wytyczne dla czynności codziennych i w razie nagłego zdarzenia, takich jak pogorszenie stanu zdrowia osoby nad którą sprawowana jest opieka.

Wytyczne dla czynności

Wytyczne dla czynności na rzecz codziennego użytku oraz do nagłych przypadków opisują funkcje i obowiązki firmy opiekuńczej i regulują w szczegółach w jaki sposób opiekunki i opiekunowie powinni zachowywać się w przypadku pogorszenia się stanu osoby którą się opiekują (np. poinformowanie rodziny, lekarzy lub obiektów, zastosowanie środków pierwszej pomocy).

Dokumentacja

Opiekunki i opiekunowie  są zobowiązani do dokumentowania usług świadczonych w formie pisemnej i do udostępnienia tej dokumentacji wszystkim osobom zaangażowanym w opiekę.

Obowiązek zachowania tejemnicy

Opiekunki i opiekunowie podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy zgodnie z  zasadą cywilną i zasadami wykonywania zawodu dla wszystkich spraw powierzonych im podczas wykonywania swojej pracy.

Prowadzenie zeszytu wydatków gospodarstwa domowego

W zeszycie wydatków gospodarstwa domowego opiekunki i opiekunowie powinni zapisać wszystkie wydatki związane z osobą, która się opiekują jak i wszystkie otrzymane kwoty pieniężne. Zeszyt wydatków gospodarstwa domowego, jaki i wszystkie rachunki muszą być przechowywane przez okres 2 lat.

Grupy wydatków, powinny obejmować co najmniej następujące obszary: koszty wynajmu / koszty eksploatacji, żywność, leki, środki czystości, proszek do prania, pranie, odzież, artykuły higieniczne, zapotrzeboowanie dla zwierząt, gazety / czasopisma / książki, meble, naczynia, rośliny i akcesoria

Czynności pielęgnacyjne

Sprawowanie opieki lub czynności medycznych wymaga oddelegowania. Pod terminem delegacji działań pielęgniarskich i medycznych rozumie się przeniesienie działań pielęgniarskich lub medycznych na opiekunów lub opiekunki. Wymaga to poza pisemnym zarządzeniem lekarza, również instrukcji i przeszkolenia przez fachowy personel medyczny

Warunki

Dla celów kontroli jakości, ale również dla ochrony prawnej podczas przekazywania czynności medycznych i pielęgnacyjnych muszą być zawsze spełnione następujące warunki:

Przekazanie opieki i czynności medycznych może być dokonane tylko w pojedynczych przypadkach. Oznacza to, że opiekunki i opiekunowie prowadzący działalność mogą tylko zastosować przekazaną czynność w wypadku osoby, dla której ona nastąpiła.  Czynności medyczne i pielęgnacyjne mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy opiekunka lub opiekun podopiecznego jest stale lub przynajmniej regularnie przez dłuższy czas, w domu osoby wymagającej opieki. W gospodarstwie domowym można opiekować się maksymalnie trzema osobami, które są ze sobą spokrewnione. Musi być przedłożona pisemna zgoda osoby wymagającej opieki lub członka rodziny, osoby wyznaczonej lub upoważnionej.  
 Musi istnieć pisemny wniosek ze strony personelu medycznego ze zdefiniowanymi czynnościami. 
<W ramach instrukcji i szkolenia opiekun lub opiekunka jest wyraźnie informowana/y o możliwości odrzucenia przejęcia czynności.
Osoba, która prowadzi szkolenie, musi upewnić się, że dany/a opiekun/ka posiada niezbędne umiejętności do przeprowadzania czynności.
 Przekazanie czynności medycznych i pielęgnacyjnych jest ograniczone czasowo i kończy się najpóźniej z ustaniem danego stosunku pracy.