Zajištění kvality

Transparentnost a jasná pravidla

Kromě opatření přijatých ministerským nařízením "Pravidla a praxe provádění osobní péče" garantují transparentní dohoda o výkonu a komplexní dokumentace vysokou kvalitu nezávislých pečovatelských služeb. Základem pro činnost nezávislých poskytovatelů osobní péče je písemná smlouva o poskytování osobní péče.

Smlouva o poskytování osobní péče

Ve smlouvě o poskytování osobní péče jsou detailně popsány dohodnuté a placené služby. Smlouva o poskytování osobní péče obsahuje také závazné a akční pokyny pro každodenní i mimořádné události, jako například v případě zhoršení stavu příjemce péče.

Obecné zásady

Obecné zásady pro každodenní použití a pro nouzové situace popisují úkoly a povinnosti pečovatelské organizace a detailně regulují, jakým způsobem se poskytovatelé osobní péče mají chovat v případě zhoršení stavu příjemce péče (např. vyrozumění rodinných příslušníků, lékaře nebo zařízení, nebo poskytnutí první pomoc).

Dokumentace

Nezávislí poskytovatelé osobní péče jsou povinni doložit poskytované  služby v písemné podobě a tuto dokumentaci dát  k dispozici všem subjektům zapojeným do ošetřování a péče.

Povinnost mlčenlivosti

Nezávislí poskytovatelé osobní péče v souladu s pravidly pro výkon pečovatelských služeb podléhají dodržení mlčenlivost ohledně veškerých okolností péče v rámci svého povolání nebo ohledně záležitostí a poměrů příjemce péče a jejich příbuzných.

Vedení domácího rozpočtu

V domácích rozpočtových záznamech jsou vedeny veškeré výdaje nezávislých poskytovatelů osobní péče pro příjemce péče, stejně jako jakékoli přijaté peněžní částky. Domácí rozpočtové záznamy a účtenky musí být soustředěny a uchovány po dobu dvou let.


Skupiny výdajů by měly zahrnovat alespoň následující oblasti: pronájem / provozní náklady, potraviny, léky, úklidové prostředky, mycí prostředky, praní prádla, oblečení, hygienické výrobky, chovatelské potřeby, noviny / časopisy / knihy, nábytek, nádobí, rostliny a příslušenství

Ošetřovatelské činnosti

Výkon ošetřovatelských nebo lékařských činností vyžaduje jejich delegování. Delegováním ošetřovatelských a lékařských činností je chápáno převedení ošetřovatelských nebo lékařských činností na nezávislé osobní pečovatele. To vyžaduje kromě písemného příkazu také návod a poučení zdravotnickým profesionálem.

Předpoklady

Za účelem zajištění kvality, ale také pro právní ochranu, musí být při delegování lékařských a ošetřovatelských činností vždy splněny následující podmínky:

Delegování ošetřovatelských a zdravotnických činností lze provádět pouze v jednotlivých případech. To znamená, že nezávislí poskytovatelé osobní péče smí provádět delegované činnosti pouze u osob, pro které je delegace míněna.  Ošetřovatelské a lékařské činnosti mohou být prováděny pouze v případě, že nezávislí poskytovatelé osobní péče jsou trvale nebo alespoň pravidelně přítomni po delší dobu v domácnosti příjemce péče. Nezávislí poskytovatelé osobní péče se mohou starat maximálně o tři osoby v rodinném vztahu v jedné domácnosti. Musí existovat písemný souhlas příjemce péčenebo rodinných příslušníků nebo jejich zástupce.
 Musí existovat písemná žádost týkající se činností ze strany oprávněného odborného zdravotnického personálu. 
V rámci pokynů a poučení musí být uvedeno výslovné upozornění na možnost odmítnutí převzetí činností nezávislým poskytovatelem osobní péče.
Osoba, která provádí pokyny a školení se musí přesvědčit, že osobní pečovatel má potřebné schopnosti pro vykonávání delegovaných činností.
 Převod ošetřovatelských a lékařských činností je omezen a končí nejpozději s příslušným pečovatelským vztahem.