Práva a povinnosti

Rámcové podmínky osobní péče

Nezávislí poskytovatelé osobní péče mají povinnost spolupracovat s ostatními osobami, podílejícími se na podpoře příjemce péče v jeho či její prospěch. Kromě toho podléhají povinnosti mlčenlivosti o všem, co jim bylo svěřeno a co se dozvěděli při výkonu svého povolání.

 

 

Práva nezávislých osobních pečovatelů a pečovatelek

 • Právo na smluvně dohodnutou odměnu za vykonávané služby
 • Osobní svoboda postupu 
 • Právo žít v bytě příjemce péče (výhradně po smluvní dohodě) 

 

Zástupci nezávislého poskytovatele osobní péče mohou provádět pouze ošetřovatelské činností, jestliže na ně byly převedeny v souladu s platnými právními předpisy zdravotnickými odborníky a po příslušném vstupním zaškolení. V obecných pokynech jednání mohou být stanovena další smluvní ujednání pro případ onemocnění nezávislého poskytovatele péče
(např. zamezení jakémukoliv přímému kontaktu s příjemcem péče).

Povinnosti nezávislých poskytovatelů osobní péče

 • Přihlášení živnosti poskytovatele osobní péče
 • Poskytnutí smluvně dohodnutých výkonů
 • Dodržení obecných pokynů pro každodenní použití a pro nouzové situace
 • Povinnost spolupracovat s dalšími pečovatelskými institucemi nebo osobami zapojenými do péče a podpory
 • Povinnost mlčenlivosti
 • Povinnost vést rozpočtové záznamy
 • Etické chování
 • Odvrácení nebezpečí 
 • Při uzavření smlouvy je nutné dodržet zejména povinnou písemnou formu smlouvy o poskytování péče, jakož i informace v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele.
 • Oznamovací povinnost
 • Registrace na sociálním zabezpečení
 • Zdanitelný příjem
 • Členství v hospodářské komoře 

 


V případě 24hodinové péči může být zástup učiněn pouze jiným nezávislým poskytovatelem osobní péče a ne ze strany dalších zaměstnanců pečovatelské organizace. Osoby zaměstnané vždy dodržují pracovní dobu podle platných předpisů. 24hodinová péče nemůže být v žádném případě prováděna zaměstnanci pečovatelských společností. Tito zaměstnanci také nesmějí vykonávat ošetřovatelské činnosti.

Zde jsou nejdůležitější podmínky pro zástup ošetřovatelských a lékařských aktivit:

 • Delegování ošetřovatelských a zdravotnických činností lze provádět pouze v jednotlivých případech.
 • Ošetřovatelské a lékařské činnosti mohou být prováděny pouze v případě, že nezávislí poskytovatelé osobní péče jsou trvale nebo alespoň pravidelně přítomni po delší dobu v domácnosti příjemce péče.
 • V domácnosti lze pečovat o maximálně tři osoby, které jsou navzájem v rodinném vztahu.
 • Musí existovat písemný souhlas příjemce péče nebo rodinných příslušníků nebo jejich zástupce.
 • Pro definované aktivity musí být sepsány písemné pokyny ze strany odborného zdravotnického personálu .
 • V rámci pokynů a poučení je výslovně upozorněno na možnost odmítnutí převzetí činností osobním pečovatelem nebo pečovatelkou.
 • Osoba, která provádí odbornou instruktáž nebo poučení, se musí přesvědčit, že poskytovatelé osobní péče disponují potřebnými dovednostmi.
 • Delegování ošetřovatelských a lékařských činností je časově omezené. Končí nejpozději datem ukončení pečovatelského vztahu.