Práva a povinnosti

PRÁVA A POVINNOSTI NEZÁVISLÉHO POSKYTOVATELE OSOBNÍ PÉČE

Nezávislí poskytovatelé osobní péče mají povinnost spolupracovat s ostatními osobami, podílejícími se na podpoře příjemce péče v jeho či její prospěch. Kromě toho podléhají povinnosti mlčenlivosti o všem, co jim bylo svěřeno a co se dozvěděli při výkonu svého povolání.

Práva nezávislých osobních pečovatelů a pečovatelek

 • Právo na smluvně dohodnutou odměnu za  vykonanou práci
 • Nezávislí poskytovatelé osobní péče v rámci svých smluvních povinností neposkytují výkony, které přísluší odborným zdravotnickým pracovníkům 
 • Právo žít v bytě příjemce péče (výhradně dle smluvní dohody) 

 

 

Zástupci nezávislého poskytovatele osobní péče mohou provádět pouze ošetřovatelské činností, jestliže na ně byly převedeny v souladu s platnými právními předpisy zdravotnickými odborníky a po příslušném vstupním zaškolení. V obecných pokynech jednání mohou být stanovena další smluvní ujednání pro případ onemocnění nezávislého poskytovatele péče
(např. zamezení jakémukoliv přímému kontaktu s příjemcem péče).


Povinnosti nezávislých poskytovatelů osobní péče

 • Přihlášení živnosti poskytovatele osobní péče
 • Poskytnutí smluvně dohodnutých výkonů
 • Dodržení obecných pokynů pro každodenní použití a pro nouzové situace
 • Povinnost spolupracovat s ostatními osobami a institucemi, které se podílejí na ošetření popř. lékařské péči příjemce péče
 • Povinnost mlčenlivosti
 • Povinnost vést rozpočtové záznamy
 • Dodržování kodexu profesionálního chování
 • Při uzavření smlouvy je nutné dodržet zejména povinnou písemnou formu smlouvy o poskytování péče, jakož i informace v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele.
 • Oznamovací povinnost
 • Registrace na sociálním zabezpečení
 • Zdanitelný příjem
 • Členství v hospodářské komoře

 


V případě 24hodinové péče může být zástup převzat pouze jiným nezávislým poskytovatelem osobní péče a ne jinými zaměstnanci pečovatelské organizace. Protože pro osoby v zaměstnaneckém poměru platí vždy platné předpisy dodržení pracovní doby a zvláštní ustanovení zákona o domácí péči se na ně nevztahují. 24hodinová péče nemůže být v žádném případě prováděna zaměstnancem poskytovatele péče. Zaměstnanec také nesmí vykonávat ošetřovatelské činnosti.

Zde jsou nejdůležitější podmínky pro zástup ošetřovatelských a lékařských aktivit:

 • Delegování ošetřovatelských a zdravotnických činností lze provádět pouze v jednotlivých případech.
 • Ošetřovatelské a lékařské činnosti mohou být prováděny pouze v případě, že nezávislí poskytovatelé osobní péče jsou trvale nebo alespoň pravidelně přítomni po delší dobu v domácnosti příjemce péče.
 • V domácnosti lze pečovat o maximálně tři osoby, které jsou navzájem v rodinném vztahu.
 • Musí existovat písemný souhlas příjemce péče nebo rodinných příslušníků nebo jejich zástupce.
 • Musí být sepsány písemné pokyny ze strany odborného zdravotnického personálu ohledně definovaných aktivit.
 • V rámci pokynů a poučení je výslovně upozorněno na možnost  odmítnout převzetí činností poskytovatelem osobní péče.
 • Osoba, která provádí odbornou instruktáž nebo poučení, se musí přesvědčit, že poskytovatelé osobní péče disponují potřebnými dovednostmi.
 • Delegování ošetřovatelských a lékařských činností je časově omezené. Končí nejpozději datem ukončení pečovatelského vztahu.