Co se stane, když
dojde k nouzové situaci?

Nouzová situace

Nezávislí poskytovatelé osobní péče jsou povinni uzavřít dohodu s příjemci péče, jejich rodinnými příslušníky nebo zástupci (správcem, právním zástupcem, penzijní zmocněnci) co se týče pokynů pro každodenní režim a nouzové situace. Obecné zásady by měli především zahrnovat komunikaci nebo pomoc členů rodiny, zdravotníků či institucí, které nabízejí mobilní služby, v případě rozpoznatelného zhoršení zdravotního stavu. Obecné zásady pro opatření jsou stanoveny ve smlouvě o péči. 
> V nouzové situaci, když dojde k výraznému zhoršení stavu příjemce péče, zejména při dýchacích potížích, silné nevolnosti, mdlobách, příznacích ochrnutí, křečích, bolesti v oblasti srdce, je nutné okamžitě kontaktovat záchrannou službu (144).
> Je nezbytné poskytnout první pomoc.
V případě zhoršení stavu na straně příjemce péče je nutné provést opatření ve smlouvě o péči, jako je vyrozumění rodinného lékaře.
> V nouzové situaci nebo zhoršení stavu příjemce péče musí být také informováni všichni příbuzní definovaní v obecných zásadách jednání.


Změny místa

Mezi hlavní činnosti nezávislých osobních pečovatelů patří i praktická příprava na změnu místa pobytu. To zahrnuje organizační aspekty vztahující se k takové změně (např. přesměrování na poště, vyrozumění příbuzných a známých příjemce péče, hledání nového prostoru pro domácího mazlíčka).

 

Je vhodné provést ukončení smlouvy v případě, že jde o definitivní přechod do pečovatelského nebo jiného zařízení. Eventuálně lze také dohodnout, že bude nezávislý poskytovatel osobní péče po určitou dobu po změně ještě vykonávat některé činnosti (např. úklid bytu pro předání).


Nemoc

Při prvním náznaku nemoci, zhoršení stavu příjemce péče atd. musí být informován lékař. Také je nutno informovat rodinné příslušníky Lékař rozhodne, zda a jak lze dále doma pečovat o dotyčnou osobu, nebo zda bude přijata do nemocnice. V případě hospitalizace zůstává financování péče zpravidla bez výhrad, není-li ve smlouvě o poskytování osobní péče výslovně dohodnuto, že hospitalizace (případně po určitou dobu) povede k ukončení smluvního vztahu. Pečovatelská organizace má povinnost i nadále poskytovat služby příjemci péče, a tato osoba je povinna vyplácet stanovenou odměnu za práci.


Úmrtí

Zemře-li příjemce péče doma, je pro stanovení příčiny smrti nutno zajistit ohledače mrtvol (většinou praktický lékař). Rodinní příslušníci musí být neprodleně informováni.
Úmrtím příjemce péče smlouva o péči v každém případě končí. Odměna za práci vyplacená předem musí být vrácena poměrným dílem. V domácí účetní knize je třeba provést konečné vyúčtování.


Poskytovatel péče onemocní

Ve své funkci jako pečovatelská organizace jsou nezávislí poskytovatelé osobní péče smluvně povinni poskytovat dohodnuté pečovatelské služby. Jestliže je jim v tom z jakéhokoli důvodu zabráněno, je nutné, aby za sebe poskytli zástup. V případě, že poskytovatel péče onemocní, musí příjemci péče zajistit za sebe zástup. Zástupce musí poskytovat všechny služby jako původní pečovatelská organizace sama. Neexistuje žádná smlouva o osobní péči uzavřená mezi příjemcem péče a zastupujícím poskytovatelem péče. 
Zástupce potřebuje odpovídající živnostenské oprávnění pro poskytování osobní péče.
V pravidlech jednání lze uvést další ustanovení pro případ zastupování.

 

V případě zastupování se doporučuje, aby poskytovatelé osobní péče se svým zastoupením smluvně definovali, které služby může zastupující osoba vykonávat a jaká odměnu je za ně stanovena.


Změna pečovatele nebo pečovatelky

Pokud dva (nebo více) pečovatelských organizací střídavě pracují pro jednu osobu, je mezi příjemcem péče a pečovatelskou společností individuální smluvní vztah. Pro příjemce péče to tedy není žádná změna kromě osoby pečovatele nebo pečovatelky. Také pro osobní pečovatele a pečovatelky se nic nemění. V případě dvou nebo vícetýdenní nepřítomnosti nemusí odevzdávat ani pozastavovat své živnostenské oprávnění. Také nemusí odhlašovat svůj pobyt v Rakousku, dokonce ani při odjezdu ze země.

 

Zástupce může provádět pouze ošetřovatelské činnosti, jestliže na něj byly převedeny v souladu s platnými právními předpisy, podle pokynů zdravotníků a po vstupním zaškolení. V obecných zásadách lze doplnit další ujednání, jako v případě nemoci nezávislých osobních pečovatelů (např. zabránit jakémukoliv přímému kontaktu s příjemcem péče).

Obecné zásady mohou také zahrnovat pokyny pro případ pravidelné výměny pečovatele, týkající se zveřejňování informací o stavu příjemců péče nebo převod dokumentace o péči a domácí rozpočtové knihy.