Informace pro nezávislé poskytovatele osobní péče

Přihlášení živnosti - předpoklady
 

Nezávislí poskytovatelé osobní péče musí svou profesionální činnost registrovat. Pokud existují vhodné předpoklady většina zprostředkovatelských agentur podporuje nezávislé poskytovatele osobní péče v případě potřeby a na požádání při registraci jejich živnosti. 
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Požadavky na registraci pro nezávislé poskytovatele osobní péče jsou následující:
 

1.
Svéprávnost Svéprávné jsou osoby, které dosáhly 18. rok věku, pokud nejsou pod dohledem.

2.
Rakouská státní příslušnost nebo státní příslušnost ve členském státě EU nebo EHP nebo Švýcarska nebo, pro státní příslušníky třetích zemí, existující povolení k oficiálnímu pobytu, které opravňuje k výkonu povolání. Státní příslušníci EU nebo členských států EHP a Švýcarska využívají svobody podnikání a nemají vízovou povinnost a mohou se přihlásit k výkonu povolání stejně jako Rakušané. Musí se ale přihlásit místnímu správnímu orgánu v regionu nejpozději čtyři měsíce po vstupu do země, pokud chtějí zůstat v Rakousku nepřetržitě déle než tři měsíce. 

3.
Absence důvodů vyloučení. Vylučovací kritéria zahrnují například trestní záznamy z důvodu určitých přestupků a specifické tresty, jakož i insolvenční řízení,právoplatně nezahájená nebo zrušená z důvodů nedostatečného majetkového krytí, pokud se vyskytují v seznamu insolvencí. Přihlíží se také k důvodům pro vyloučení, která existují mimo hranice rakouského území.

flag

Přihlášení živnosti - kde a jak?

Příslušným živnostenským úřadem pro registraci živnosti nezávislého poskytovatele osobní péče je regionální správní orgán živnostenského místa. 
Registraci lze provést osobně, poštou, faxem nebo prostřednictvím automatického přenosu dat prostřednictvím servisního portálu www.usp.gv.at.

 

Tip:

Okresní nebo krajský úřad příslušné hospodářské komory poskytuje poradenství v problematice živnostenské činnosti, pracovně právní, sociálního zabezpečení a daňových otázkách příp. vystavuje při novém založení živnosti potvrzení NeuFöG, důležité pro eventuální podpory. Zde mohou být prováděny i on-line registrace podnikatelských subjektů.

 

Upozornění:

Mnoho zprostředkovatelských agentur podporuje nezávislé poskytovatele osobní péče při registraci živnosti a vyřizování formalit.

wko

Živnostenská registrace - podklady
 

K registraci živnosti musí být předloženy následující podklady a dokumenty:

1.
Platný cestovní pas nebo rodný list a doklad o občanství. Pro občany zemí mimo EU (kteří nejsou ani rakouští občané ani občané země EU, EHP nebo Švýcarska) povolení k pobytu opravňující k živnostenské činnosti.

2.
V případě změny jména, oddací list nebo potvrzení o rozvodu.

3.
Potvrzení o přihlášení (neplatí pro rakouské občany).

4.
Výpis z rejstříku trestů mateřského popř. předchozího státu pobytu (pouze osoby, které v Rakousku pobývají méně než pět let). V případě nového založení živnosti potvrzení dle zákona pro podporu zakládání firem (NeuFöG), vystavené příslušnou hospodářskou komorou.

wko

Registrace živnosti - místo podnikání
 

Pro místo podnikání je rozhodující kancelář, bydliště poskytovatele péče, ale také sídlo zprostředkovatelské agentury, která pečovatele zprostředkovala. 

 

Upozornění:

Je-li o osobu pečováno po celý den a nezávislí poskytovatelé osobní péče bydlí ve stejném domě, lze také toto bydlení uznat jako místo podnikání. Nicméně od této možnosti spíše odrazujeme. V každém případě musí být pro uvedení bydliště jako místa podnikání, tato skutečnost regulována smlouvou.

 

Upozornění:

Registrace živnosti musí obsahovat jasné označení živnosti (volná živnost "osobní péče"), stejně jako budoucí místo podnikání.

wko

Živnost - Zahájení činnosti
 

Při splnění všech podmínek lze začít podnikatelskou činnost bezprostředně po úplném přijetí dokumentů od příslušného živnostenského úřadu. Jsou-li splněny všechny zákonné požadavky, má příslušný živnostenský úřad povinnost registrovat osobu samostatně výdělečně činnou ve lhůtě tří měsíců v centrálním registru podnikání a informovat ho zasláním originálu výpisu z evidence.

 

Tip: 

Nezávislí poskytovatelé osobní péče dostanou nejlepší poradenství u rakouských zprostředkovatelských agentur. Tyto nabízejí nejen tradiční zprostředkování, ale často také celou řadu dalších služeb a podpory.

 

stift

Sociální zabezpečení - přihláška
 

Každý kdo v Rakousku podniká na základě rakouského živnostenského listu, podléhá povinnému zdravotnímu, důchodovému a úrazovému pojištění a pojištění v nezaměstnanosti.

 

Upozornění: 

Registrace podnikání u úřadu sociálního zabezpečení musí být podána ve lhůtě jednoho měsíce a lze ji provést v rámci registrace živnosti.

 

Upozornění: 

Nezávislí poskytovatelé osobní péče si dohodnou odměnu za práci s příjemcem péče nebo jeho rodinnými příbuznými. Sami jsou odpovědní za odvod příspěvků na sociální zabezpečení a daně. Výpočet příspěvků na sociální zabezpečení závisí na různých faktorech a vychází z vyměření daně z příjmu.

 

Upozornění: 

Za určitých podmínek je možné získat výjimku ze zdravotního a důchodového pojištění. Tím ale nemizí nárok na získání finanční podpory.

 

Upozornění: 

Jsou-li nezávislí poskytovatelé osobní péče převedeni v rámci volného pohybu služeb ze země svého bydliště do Rakouska, mají povinnost platit daně a příspěvky na sociální zabezpečení v sociálním systému země, ze které poskytují své služby, a to i v případě, že mají trvalý pobyt v Rakousku. Jestliže mají navíc k registrovanému bydlišti také bydliště v Rakousku, potom spadají pod rakouské povinné pojištění.

 

Společné pojištění dětí: 

Děti mladší 18. let jsou pojištěny v zásadě v rámci zdravotního pojištění. Nárok na dávky vzniká pouze v případě, že mají také trvalé bydliště v Rakousku a nemají vlastní pojištění.

 

Tip: 

I v otázkách pojištění je mnoho zprostředkovatelských agentur se svými nezávislými poskytovateli osobní péče k dispozici a poskytují poradenství a pomoc.

sva

Organizační smlouva
 

Mezi nezávislými poskytovateli osobní péče a zprostředkovatelskou agenturou se uzavírá takzvaná organizační smlouva.

Před uzavřením smlouvy poučí zprostředkovatelská agentura nezávislé poskytovatele osobní péče o nutnosti vydání živnostenského listu nejpozději k datu uzavření smlouvy o službách, o rámci povolených činností, opatřeních k zajištění kvality, obecných předpisech a pravidlech profese a požadavcích vyplývajících z obecný zásad organizování péče o lidi, zejména potřebě podepsat smlouvu o poskytování služeb, a o minimálním obsahu zprostředkovatelské smlouvy. 

Nezávislí poskytovatelé osobní péče musí být také informováni, že určité činnosti mohou být prováděny pouze tehdy, když vůči nim ze zdravotního hlediska neexistují žádné negativní okolnosti, a lze ujednat provádění ošetřovatelských a zdravotnických činností jen za podmínek stanovených zákonem.

Smlouva o organizace se vyhotovuje v písemné formě, a poskytovatel služeb musí obdržet její kopii. Navíc k údajům o smluvních stranách a době trvání smlouvy zahrnuje organizační smlouva transparentní představení vykonávaných služeb dohodnutých na obou stranách a podrobné stanovení finanční odměny za práci podle jednotlivých služeb, jakož i dohodu o její splatnosti a způsobu platby.

Součástí smlouvy jsou i ustanovení o ukončení smlouvy.

 

Upozornění: 

Služby skutečně poskytované zprostředkovatelskou agenturou by měly být pravidelně zaznamenávány, a na vyžádání tato dokumentace zpřístupněna nezávislému poskytovateli osobní péče.

 

Upozornění: 

V organizační smlouvě je také zaznamenáno, zda má zprostředkovatelská agentura plnou moc k inkasu od nezávislých poskytovatelů péče.

stift

Zprostředkování
 

Před zprostředkováním nezávislého osobního pečovatele musí zprostředkovatelská agentura provést testování potřeb. V takové případě je nutné, aby podpůrné služby vyžadované příjemcem péče byly prováděny a agentura musí být zajistit, aby pečovatel skutečně dané služby mohl poskytnout.

Při výběru příjemce péče pro nezávislého pečovatele, se kterým agentura uzavřela smlouvu o organizaci, dohlíží zprostředkovatelská agentura na to, aby kvalifikace a nabídka služeb osobního pečovatele odpovídaly požadavkům příjemce péče. Údaje se obvykle shromažďují pomocí rozsáhlého dotazníku. 

Zprostředkovatelská agentura následně vybere vhodného příjemce péče a dohodne termín společného pohovoru. Náklady agentury jsou předem transparentně stanoveny v organizační smlouvě.

 

Upozornění: 

Kromě pomoci při získání živnostenského listu nabízí zprostředkovatelské agentury obecně svým nezávislým smluvním partnerům řadu dalších služeb včetně podpory pro tvorbě smlouvy o poskytování osobní péče, kontrolu přímo v domácnosti, poradenství a pomoc v otázkách dokumentace, zajištění kvality a školení, pomoc při řešení případných problémů v každodenní péči, ale také podporu při hledání dočasného náhradního pečovatele v případě nemoci nebo dovolené.

 

Upozornění: 

Zprostředkovatelská agentura ani nezávislí osobní pečovatelé nesmí sami navštěvovat soukromé osoby bez vyžádání nabídky svých služeb. Tak se zprostředkovatelské agentury, které své služby a nabídky transparentně prezentují v publikacích, brožurách a na domovských stránkách stávají skutečným prostředníkem vysoce kvalitní péče, protože se zaměřují na poptávku, která se objeví často překvapivě náhle.

vermittlungsagentur personenbetreuung

Smlouva o poskytování osobní péče
 

Nezávislí poskytovatelé osobní péče a příjemce péče nebo člen jeho rodiny nebo jeho pověřený zástupce uzavírají písemnou smlouvu o poskytování osobní péče. Obě strany mají nárok na jedno písemné vyhotovení smlouvy.
Smlouva o poskytování služeb musí povinně obsahovat údaje o smluvních stranách, počátek smlouvy a dobu jejího trvání, co nejpřesnější popis dohodnutých služeb, stanovení obecných zásad pokud jde o nouzové situace nebo zhoršení stavu, dohodu o zastupování v případě nepřítomnosti, odměnu za poskytnutí služeb a splatnost a také ustanovení, týkající se ukončení smluvního vztahu.

 

Upozornění: 

Nezávislí poskytovatelé osobní péče fakturují své služby přímo svým zákazníkům. Jsou sami odpovědní za odvádění daní a placení sociálních příspěvků.

 

Upozornění: 

Zprostředkovatelská agentura spolupracuje s nezávislými poskytovateli osobní péče také při vytváření řádné smlouvy o péči. Vzorové smlouvy v různých jazycích jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách pro osobní pečovatele rakouské hospodářské komory. Navíc jsou v profesních skupinách hospodářských komor spolkových zemí také často k dispozici jazykově vybavený personál.

stift