Informacije za samostalne skrbnike

Preduvjeti za prijavu djelatnosti – obrta
 

Samostalni skrbnici moraju imati prijavljenu djelatnost. Ako su zadovoljeni preduvjeti, većina će tvrtki za posredovanje,  po potrebi i na zahtjev, pomoći skrbniku da prijavi svoju djelatnost.
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Preduvjeti za prijavu djelatnosti samostalnog skrbnika su:

 

1.
Poslovna sposobnost. Poslovnu sposobnost imaju osobe starije od 18 godina, osim ako im nije određen skrbnik.


2.
Posjedovanje austrijskog državljanstva, državljanstva neke od zemalja članica EU-a ili EGP-a te državljanstva Švicarske. U slučaju da imaju državljanstvo ostalih zemalja, potrebna je dozvola boravka i odobrenje za obavljanje ove djelatnosti. Državljani EU-a, odnosno neke od država EGP-a i Švicarske uživaju slobodu boravka, registracije gospodarske djelatnosti i njezina zatvaranja,  kao i austrijski državljani. Međutim, obvezni su prijaviti se lokalnim vlastima najkasnije četiri mjeseca nakon ulaska u Austriju ako žele neprekidno boraviti u Austriji više od tri mjeseca.


3.
Nepostojanje razloga za isključenje. Takvi razlozi mogu biti, primjerice, ranija kažnjavanja za određene prekršaje s određenim intenzitetom kazne, kao što su slučajevi insolventnosti kad je nad poduzetnikom otvoren zakonit stečaj ili je stečaj odbijen zbog nedostatka sredstava pod uvjetom da je informacija o tome vidljiva iz spisa stečajnog postupka. Uzet će se u obzir i mogući razlozi za uskraćivanje koji postoje izvan granica Austrije.

flag

Gdje i kako se prijavljuje djelatnost/obrt?

 

Uprava za poduzeća i obrte nadležna za prijavu djelatnosti/obrta samostalnog skrbnika područna je administrativna uprava koja je nadležna za mjesto sjedišta obrta. 

Registracija je moguća osobnim putem, poštom, faksom ili automatskim prijenosom podataka putem portala za servise za poduzetništvo na adresi www.usp.gv.at.

 

Savjet:

 

Područni ured ili služba za osnivanje poduzeća odgovarajućeg područnog ureda austrijske gospodarske komore savjetuje o pravnim pitanjima iz područja samostalnog poslovanja, radnih odnosa, socijalnog osiguranja i poreza te ovjerava potvrdu NeuFöG potrebnu za potporu za osnivanje novog poduzeća. Na ovom je mjestu moguće i registrirati djelatnost/obrt putem interneta.

 

Pažnja:

 

Mnoge tvrtke za posredovanje pomažu samostalnim skrbnicima pri registriranju njihova obrta i pri rješavanju formalnosti.

wko

Prijava djelatnosti/obrta – prilozi

 

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće priloge i dokumente:

 

1.
Važeću putovnicu ili izvadak iz matice rođenih i dokaz o državljanstvu. Državljani trećih zemalja (osobe koje nisu državljani Austrije, EU-a ili neke od zemalja članica EGP-a  ili Švicarske) trebaju priložiti i dozvolu boravka koja uključuje pravo rada u ovom zanimanju.

 

2.
U slučaju promjene imena potreban je i izvadak iz matice vjenčanih ili potvrda o razvodu.

 

3.
Potvrdu prijave boravišta (ne odnosi se na državljane Austrije).


4.
Potvrdu o nekažnjavanju izdanu u prvoj zemlji porijekla ili prethodnoj zemlji boravišta (odnosi se samo na osobe koje u Austriji žive kraće od 5 godina). U slučaju da je pritom osnovan novi poslovni subjekt, potrebna je potvrda koju u skladu sa Zakonom o poticanju osnivanja novih poduzeća (NeuFöG) izdaje odgovarajuća gospodarska komora.

wko

Prijava djelatnosti/obrta – sjedište

 

Kao sjedište može biti prijavljena adresa ureda, stana korisnika skrbi, ali i sjedište tvrtke za posredovanje koja je samostalnom skrbniku osigurala  posao. 

 

Napomena:

 

Stan korisnika skrbi također se može smatrati sjedištem pod uvjetom da je potrebna cjelodnevna njega i da samostalni skrbnik stanuje kod korisnika. Međutim, ova se mogućnost najčešće ne preporučuje. Ipak, ako je odabrana ova opcija, tada bi u ugovor o pružanju usluga skrbi trebalo unijeti pristanak korisnika skrbi na to da se njegov stan navede kao sjedište djelatnosti.

 

Pažnja:

 

U prijavi djelatnosti mora biti naveden jasan opis djelatnosti (slobodna djelatnost/obrt skrbi za osobe) te moguće buduće sjedište.

wko

Obrt – početak obavljanja djelatnosti

 

Nakon što su zadovoljeni svi preduvjeti, možete početi raditi čim ste uručili sve priloge nadležnoj upravi za poduzeća i obrte. Ako su zadovoljene sve zakonske pretpostavke, nadležna će uprava za poduzeća i obrte u roku od tri mjeseca unijeti podatke o samostalnom pružatelju usluga u središnji registar poduzeća i o tome obavijestiti nositelja dostavom originala izvatka iz registra.

 

Savjet: 


Samostalnim skrbnicima najpraktičnije je javiti se nekoj od austrijskih agencija za posredovanje. Osim uobičajenog posredovanja one pružaju još mnoge druge usluge i pomoć.

stift

Socijalno osiguranje – prijava

 

Osobe koje se u Austriji bave gospodarskom djelatnošću na temelju poduzetničke ili obrtničke dozvole obvezne su prijaviti se za zdravstveno i mirovinsko osiguranje te za osiguranje protiv nezgode i nezaposlenosti.

 

Pažnja: 

 

Prijava djelatnosti/obrta na socijalno osiguranje obavezna je u roku od mjesec dana, a moguće ju je podnijeti i uz prijavu gospodarske djelatnosti.

 

Napomena: 

 

Samostalni skrbnici ugovaraju svoju naknadu za obavljanje poslova s korisnikom ili članovima njegove obitelji. Sami su odgovorni za plaćanje socijalnih davanja i poreza. Određivanje visine doprinosa za socijalno osiguranje ovisi o mnogim faktorima i utvrđuje se na temelju procjene poreza na dohodak.

 

Napomena: 

 

Pod određenim uvjetima moguće je ishoditi oslobođenje od obveze prijave na zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Međutim, time se ukida mogućnost korištenja financijske potpore.

 

Pažnja: 

 

Ako samostalni skrbnik pruža usluge u Austriji  u okviru slobode pružanja usluga iz svoje zemlje prebivališta i može predočiti da u svojoj matičnoj državi plaća porez i doprinose za socijalno osiguranje, smatrat će se da je pod nadležnošću matične države, čak i ako ima prebivalište u Austriji. Međutim, ako ima prebivalište u Austriji te u Austriji i pretežito boravi, tada je obvezan osigurati se u Austriji.

 

Prijava djece na osiguranje:

 

Djeca do napunjene 18. godine života načelno su osigurana zdravstvenim osiguranjem. Međutim, pravo na pogodnosti vrijedi samo ako je vaše uobičajeno prebivalište u Austriji i ne postoji vlastita obaveza osiguranja.

 

Savjet: 

 

Velik broj tvrtki za posredovanje i u pitanjima osiguranja bit će na raspolaganju svojim partnerima samostalnim skrbnicima te im pružiti informacije i savjetovati ih.

sva

Ugovor o organizaciji

 

Samostalni skrbnik i tvrtka za posredovanje zaključuju takozvani ugovor o organizaciji.

Prije zaključenja ugovora tvrtka za posredovanje treba obavijestiti samostalnog skrbnika o potrebi za valjanom poduzetničkom ili obrtničkom dozvolom, najkasnije do dana potpisivanja ugovora o pružanju usluga skrbi, te će ga također upoznati s dopuštenim aktivnostima, mjerama kojih se treba pridržavati kako bi se osigurala kvaliteta te s Pravilnikom o profesionalnoj etici i obavljanju poslova u organiziranju poslova skrbi za osobe koji vrijede za skrbnika, a pogotovo s nužnosti potpisivanja ugovora o pružanju usluga skrbi i minimalnim sadržajem tog ugovora. 
Također je potrebno samostalne skrbnike informirati o tome da se određene aktivnosti smiju provoditi isključivo ako ne postoje prepreke s medicinskog stajališta te da je za poslove njege i zdravstvene usluge potrebno zadovoljiti zakonske pretpostavke.

Ugovor o organizaciji mora se zaključiti pisanim putem, a samostalni skrbnik mora dobiti jedan primjerak. Osim kontaktnih podataka ugovornih strana u ugovor o organizaciji unosi se transparentan prikaz sadržaja s kojim su se obje strane usuglasile, raščlanjen na pojedine usluge, popis dogovorenih cijena i dogovor dospijeća plaćanja i načina plaćanja.

Dio ugovora regulira i okončanje ugovora.

 

Napomena: 

 

Usluge koje poduzeće za posredovanje stvarno izvrši moraju biti redovito evidentirane, a dokumentacija o tome mora biti dostupna na zahtjev samostalnog skrbnika.

 

Pažnja: 

 

Ugovor o organizaciji također mora navesti i ima li agencija za posredovanje pravo naplate u ime samostalnog skrbnika.

stift

Posredovanje

 

Prije nego što korisniku usluge dodijeli samostalnog skrbnika, tvrtka za posredovanje provest će procjenu potrebe. Za to je nužno napraviti popis usluga skrbi koje su korisniku skrbi potrebne, pri čemu će se voditi računa o tome da samostalni skrbnik te usluge uistinu može i pružiti.

Pri odabiru osobe kojoj će biti dodijeljen samostalni skrbnik s kojim je zaključen ugovor o organizaciji, tvrtka za posredovanje provjerit će odgovaraju li kvalifikacije usluga samostalnog skrbnika potrebama korisnika skrbi. Za prikupljanje podataka o tome najčešće se koristi opsežan upitnik. 

Tvrtka za posredovanje odabrat će odgovarajuću osobu – korisnika skrbi – i organizirat će sastanak. Troškovi posredovanja već su ranije jasno navedeni u ugovoru o organizaciji.

 

Napomena: 

 

Osim što pruža potporu u pribavljanje poduzetničke ili obrtničke dozvole, tvrtka za posredovanje općenito nudi svojim samostalnim ugovornim partnerima niz drugih pogodnosti, u što ulaze podrška pri sklapanju ugovora o pružanju skrbi, upoznavanje na licu mjesta, savjetovanje i potpora u pitanjima dokumentacije, osiguranje kvalitete i obuka, potpora u snalaženju s bilo kojom poteškoćom u svakodnevnoj skrbi, nadzor, pa i pomoć u pronalaženju zamjene za poslove pružanja skrbi za slučaj bolesti, spriječenosti ili godišnjeg odmora.

 

Pažnja: 

 

Ni tvrtka za posredovanje ni samostalni skrbnik ne smiju izravno nuditi svoje usluge svojim potencijalnim krajnjim korisnicima. Time tvrtke za posredovanje koje svoje usluge i ponudu transparentno predstavljaju u publikacijama, brošurama i na internetskim stranicama preuzimaju ulogu stvarne poveznice za pristup skrbi visoke kvalitete zato što se koncentriraju na potražnju ako se ona javi iznenada, kao što je to često slučaj.

vermittlungsagentur personenbetreuung

Ugovor o pružanju skrbi

 

Ugovor o pružanju skrbi zaključuje se između samostalnog skrbnika i osobe korisnika skrbi, odnosno njezinog člana obitelji ili predstavnika. Obje strane imaju pravo na pisani primjerak ugovora.

Ugovor o pružanju usluga svakako mora sadržavati podatke o ugovornim stranama, datum stupanja ugovora na snagu i njegovo trajanje, precizan opis dogovorenih usluga, ustanovljenje smjernica za slučaj nužde ili pogoršanje zdravstvenog stanja, dogovor o postupku zamjene u slučaju spriječenosti skrbnika, iznos i rokove plaćanja naknade za obavljeni rad i, konačno, odredbe kojima se regulira raskid ugovora.

 

Pažnja: 

 

Samostalni skrbnik obračunava svoje usluge izravno svojim korisnicima. Samostalni skrbnici također su sami odgovorni i za plaćanje svojih poreza i socijalnih davanja.

 

Napomena: 

 

Tvrtke za posredovanje sa svojim suradnicima samostalnim skrbnicima pružaju pomoć i prilikom sastavljanja korektnog ugovora o pružanju usluga skrbi. Samostalni skrbnici mogu preuzeti primjerke ugovora na raznim jezicima putem internetskih stranica Austrijske gospodarske komore. Čest je slučaj da specijalizirane grupe u gospodarskim komorama saveznih država imaju osoblje koje govori više jezika i može pružiti sve informacije.

stift