Informacije za samostojne negovalke oz. samostojne negovalce oskrbovanih oseb

Prijava obrti – pogoji
 

Samostojne negovalke oz. samostojni negovalci oskrbovanih oseb morajo prijaviti svojo obrt. Če obstajajo ustrezni pogoji, večina posredniških podjetij po potrebi in na željo podpre neodvisne negovalke in negovalce oskrbovanih oseb pri prijavi obrti. 

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Pogoji za registracijo obrti za samostojne negovalce oseb so:

 

1.
Upravičenost: Upravičene so osebe, ki dopolnijo 18. let, razen če nimajo opravilne sposobnosti.

 

2.
Avstrijsko državljanstvo ali državljanstvo države članice EU ali države članice EGP ali Švice ali – za državljane tretjih držav – predložitev uradnega dovoljenja za bivanje, ki opravičuje pravico do opravljanja poklica: Državljani EU ali držav članic EGP in Švice uživajo pravico do naselitve in ne potrebujejo vizuma, svojo obrt smejo prijaviti in izvajati enako kot Avstrijke in Avstrijci. Vendar se morajo najkasneje štiri mesece po vstopu prijaviti pri okrajnem upravnem organu, če želijo ostati v Avstriji neprekinjeno več kot tri mesece. 

 

3.
Odsotnost razlogov za izključitev: Kot merila za izključitev veljajo, na primer, predhodna kaznovanost zaradi določenih kaznivih dejanj in v določenem kazenskem razponu zaradi pomanjkanja sredstev v odprtih ali razveljavljenih postopkov insolventnosti, dokler se pojavljajo v datoteki o stečajih. Upoštevajo se tudi merila za izključitev, ki obstajajo zunaj avstrijskih meja.

flag

Prijava obrti – kje in kako?

 

Pristojni poslovni organ za registracijo obrti za samozaposlene osebe za oskrbo je lokalni okrajni obrtni urad. 

Prijaviti se je mogoče osebno, po pošti, faksu ali preko avtomatičnega zaščitenega prenosa podatkov preko službe podjetniškega portala www.usp.gv.at.

 

Nasvet:


Okrožni urad ali ustanovitvena služba ustreznega okrožnega urada gospodarske zbornice Avstrije svetuje pri obrtniških in delovnih vprašanjih, vprašanjih o socialni varnosti in davčnih vprašanjih ter novoustanovljenim podjetjem zagotavlja pomembna potrdila v skladu z zakonom o spodbujanju novih ustanovitev (NeuFöG) za potrebe morebitnih subvencij. Tu je mogoče prevzeti tudi elektronsko prijavo poslovanja.

 

Pozor:


Veliko posredniških podjetij podpira samostojne negovalke oz. samostojne negovalce oskrbovanih oseb pri prijavi obrti in urejanju formalnosti.

wko

Prijava obrti – dokumentacija

 

Pri prijavi obrti je treba priložiti naslednje dokumente:

 

1.
veljaven potni list ali rojstni list in dokazilo o državljanstvu; državljani držav, ki niso članice EU (ki niso niti avstrijski državljani niti državljani EU ali držav EGP ali Švice), morajo predložiti dovoljenje za bivanje, ki daje pravico do opravljanja obrti;

 

2.
v primeru spremembe imena dokument o sklenitvi zakonske zveze oz. dokument o razvezi;

 

3.
potrdilo o prijavi (ne za avstrijske državljanke in državljane);

 

4.
potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence izvorne države oz. države prejšnjega bivališča (samo pri osebah, ki še niso bivale v Avstriji ali ki bivajo v Avstriji manj kot pet let); v primeru novoustanovljenega podjetja pri pristojni gospodarski zbornici potrditev o vročitvi po zakonu o zahtevkih za novoustanovljena podjetja (NeuFöG).

wko

Prijava obrti – lokacija

 

Kot lokacija pride v poštev pisarna, stanovanje negovalke oz. negovalca oskrbovane osebe, vendar tudi sedež posredniške agencije, ki negovalko oz. negovalca posreduje. 

 

Opomba:


Ob pogoju, da se za oskrbovano oseba skrbi noč in dan, in če samozaposlena negovalka oz. negovalec oskrbovane osebe živi v njenem stanovanju, se tudi to stanovanje lahko prizna kot lokacija za obrt. Vendar vam to možnost odsvetujemo. V vsakem primeru jo mora oskrbovana oseba dovoliti, da se stanovanje navede kot lokacija za obrt, in to je treba urediti s pogodbo.

 

Pozor:


Prijava obrti mora vsebovati natančno označitev obrti (neodvisna dejavnost »oskrbe oseb«) in načrtovano lokacijo za obrt.

wko

Obrt – začetek dejavnosti

 

Če obstajajo pogoji, se z izvajanjem tržnih dejavnosti lahko začne takoj, ko pristojni urad prejme popolno dokumentacijo. Če so izpolnjene vse zakonske zahteve, ima pristojni komercialni organ tri mesece časa, da vnese samozaposlitev negovalke oz. negovalca v centralni register podjetij in jim posreduje izvirni izpisek o registraciji.

 

Nasvet: 


Najbolje je, da se samostojne negovalke oz. samostojni negovalci oskrbovanih oseb sami obrnejo na avstrijsko agencijo za posredovanje. Tovrstne agencije pogosto polega tradicionalnega posredovanja ponujajo tudi številne druge storitve in podporo.

stift

Socialno zavarovanje – prijava

 

Kdor v Avstriji opravlja obrtno dejavnost na podlagi avstrijskega obrtnega dovoljenja za gospodarske dejavnosti, je obvezno zavarovan v zdravstvenem, pokojninskem zavarovanju in zavarovanju za nezgode na delovnem mestu ter v primeru brezposelnosti.

 

Pozor: 


Pri zavodu za socialno zavarovanje obrtniške gospodarske zbornice se je treba prijaviti v roku enega meseca, prijave se lahko izvajajo tudi v okviru prijave podjetja.

 

Opomba: 


Samostojne negovalke oz. samostojni negovalci oskrbovanih oseb se z oskrbovano osebo in svojci dogovorijo za nadomestilo za delo. Sami ste odgovorni za plačilo socialnih prispevkov in davkov. Ocena prispevkov za socialno varnost je odvisna od različnih dejavnikov in temelji na odmeri dohodnine.

 

Opomba: 


Pod določenimi pogoji lahko dosežete izjemo od obveznega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. Toda s tem izgubite pravico do subvencij.

 

Pozor: 


Če delajo samostojne negovalke oz. samostojni negovalci oskrbovanih oseb v okviru prostega trga storitev iz države, v kateri imajo stalno prebivališče, v Avstriji, velja zanje, če imajo obdavčljive prihodke in prispevke za socialno varnost, socialni sistem tiste države, iz katere se storitve opravljajo, tudi če imajo bivališče v Avstriji. Če je poleg stalnega bivališča tudi središče njihovega življenja v Avstriji, spadajo v avstrijsko obvezno zavarovanje.

 

Zavarovanje otrok: 


Otroci do dopolnjenega 18. leta so načeloma zavarovani kot sozavarovanci v zdravstvenem zavarovanju. Pravico do denarnega nadomestila imajo le, če imajo svoje običajno bivališče v Avstriji in nimajo lastnega obveznega zavarovanja.

 

Nasvet: 


Tudi v zadevah v zvezi z zavarovanjem številna posredniška podjetja sodelujejo s samostojnimi negovalkami oz. negovalci oskrbovanih oseb in jim stojijo ob strani z nasveti in dejanji.

sva

Pogodba o organizaciji

 

Med samostojno negovalko oz. samostojnim negovalcem oskrbovanih oseb samostojno negovalko oz. samostojnim negovalcem oskrbovanih oseb in posredniškim podjetjem se sklene tako imenovana pogodba o organizaciji.

Pri tem posredniško podjetje samostojne negovalke oz. samostojne negovalce oskrbovanih oseb pred sklenitvijo pogodbe seznani o potrebi, da imajo obrtno dovoljenje najpozneje na dan sklenitve pogodbe o oskrbi, o dovoljenih dejavnostih, o potrebnih ukrepih za zagotavljanje kakovosti in predpisih o poklicni etiki in izvajanju organizacije oskrbe oseb, zlasti o potrebi, da se sklene pogodba o oskrbi in minimalni vsebini take pogodbe o posredovanju. 

Samostojne negovalke oz. samostojni negovalci oskrbovanih oseb so obveščeni tudi o tem, da lahko določene dejavnosti izvajajo le, če z zdravstvenega stališča ne obstajajo nobene okoliščine proti temu, in da se oskrba in zdravstvene dejavnosti lahko opravljajo samo ob izpolnitvi pogojev, določenih z zakonom.

Pogodba o organizaciji se sklene v pisni obliki, en izvod prejme negovalka oz. negovalec oskrbovanih oseb. Poleg podatkov o izvajalcu in pogodbenem obdobju vključuje pogodba o organizaciji pregleden prikaz podatkov o dogovorjenem delovanju na obeh straneh, razčlenjen po posameznih storitvah, pregled dogovorjenih cen ter dogovore o njihovi zapadlosti in načinih plačila.

Del pogodbe so tudi določila o prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja.

 

Opomba: 


Uspešnost storitev posredniških podjetjih je treba redno dokumentirati;, ti dokumenti morajo biti na zahtevo dostopni samostojnim negovalkam oz. samostojnim negovalcem oskrbovanih oseb.

 

Pozor: 


V pogodbi o organizaciji tudi zapišite, ali ima posredniška agencija pooblastilo za pobiranje plačil za negovalke oz. negovalce oskrbovanih oseb.

stift

Posredovanje

 

Preden posredniško podjetje posreduje samostojno negovalko oz. samostojnega negovalca oskrbovani osebi, mora preveriti povpraševanje po potrebah. Pri tem se ugotovijo potrebe po podpornih storitvah oskrbovane osebe, da se zagotovi, da negovalka oz. negovalec, ki ga posreduje, dejansko lahko nudi opravljene storitve.

Pri izbiri samostojne negovalke oz. samostojnega negovalca oskrbovanih oseb, s katero oz. s katerim se sklene pogodba o organizaciji, posredniška podjetja pazijo na to, da se katalog usposobljenosti in uspešnosti samostojne negovalke oz. samostojnega negovalca oskrbovanih oseb ujema z zahtevami v profilu oskrbovane osebe. Podatki za to so običajno zbrani v obsežnem vprašalniku. 

Posredniško podjetje bo potem izbralo ustrezno osebo za oskrbovanca in se dogovorilo za datum za skupni pogovor. Stroški posredovanja so predhodno pregledno opisani v pogodbi o organizaciji.

 

Opomba: 


Poleg pomoči pri pridobivanju dovoljenja za poslovanje ponuja posredniško podjetje svojim neodvisnim izvajalcem v okviru svoje dejavnosti posredovanja običajno tudi veliko drugih ugodnosti, vključno s podporo za urejanje pogodbe o oskrbi, uvajanje na licu mesta, svetovanje in podporo pri dokumentaciji, zagotavljanju kakovosti in usposabljanju, pomoč pri reševanju morebitnih izzivov v vsakodnevni oskrbi, nadzor, pa tudi podporo pri iskanju začasnega nadomeščanja v primeru onemogočenosti negovalke oz. negovalca zaradi bolezni ali dopusta.

 

Pozor: 


Niti posredniško podjetje niti samostojne negovalke oz. samostojni negovalci oskrbovanih oseb ne smejo brez osebnega povabila osebe ponujati svojih storitev. S tem bodo posredniška podjetja, ki pregledno objavijo svoje storitve in ponudbe v publikacijah, brošurah in na domačih internetnih straneh, dejansko vmesni člen za kakovostno oskrbo, saj se osredotočajo na povpraševanje, ko se nenadoma – pogosto nepričakovano – pojavi potreba po storitvi.

vermittlungsagentur personenbetreuung

Pogodba o oskrbi

 

Pogodba o oskrbi se v pisni obliki sklene med samostojno negovalko oz. samostojnim negovalcem oskrbovanih oseb in oskrbovano osebo oz. družinskim članom ali s pooblaščeno osebo. Obe stranki sta upravičeni do izdelave pogodbe v pisni obliki.

Pogodba o oskrbi mora obvezno vsebovati podatke o pogodbenih strankah, začetek in trajanje pogodbe, natančen opis dogovorjenih storitev, določitev smernic za ravnanje v nujnih primerih ali ob poslabšanju stanja, ureditev za nadomeščanje v primeru odsotnosti, višino in zapadlost nadomestila za delo ter končno določilo o prenehanju pogodbe.

 

Pozor: 


Samostojne negovalke oz. samostojni negovalci oskrbovanih oseb zaračunavajo svoje storitve neposredno svojim strankam. Sami so tudi odgovorni za urejanje plačila davkov in socialnih prispevkov

 

Opomba: 


Posredniško podjetje podpira samostojne negovalke oz. samostojne negovalce oskrbovanih oseb in sodeluje z njimi tudi pri urejanju ustrezne pogodbe o oskrbi. Vzorec pogodbe v različnih jezikih je na voljo na spletni strani negovalcev oseb v okviru Gospodarske zbornice Avstrije in je pripravljen za prenos. V strokovnih skupinah gospodarskih zbornic v zveznih deželah so pogosto na razpolago tudi večjezične sodelavke in sodelavci, da zagotovijo vse informacije.

stift