Zagotavljanje kakovosti

Preglednost in jasna pravila

»Poklicna etika in pravila za opravljanje storitev oskrbe ljudi« so urejena z odlokom. Tudi pregleden dogovor o učinkovitosti in izčrpna dokumentacija o delu zagotavljata med drugim visoko kakovost neodvisne službe za oskrbo. Osnovo za dejavnosti samostojnih negovalk oz. negovalcev oskrbovanih oseb sestavlja pisna pogodba o oskrbi, v kateri so opredeljena konkretna opravila. Pogodba o oskrbi vsebuje obvezne smernice tudi za vsakodnevna opravila in za ravnanje v nujnih primerih, npr. ob poslabšanju stanja oskrbovane osebe.

 

Pogodba o oskrbi

V pogodbi o oskrbi morajo biti zabeležena vsa konkretna opravila. 

Smernice za ravnanje

Smernice za ravnanje pri vsakodnevnih opravilih in za klic ravnanje v nujnih primerih morajo biti vključene v pogodbo o izvajanju storitev oskrbe in določajo, kako se negovalke in negovalci oskrbovane osebe obnašajo v primeru poslabšanja stanja svoje stranke (npr. obveščanje družine, zdravnikov ali zavodov, uporaba ukrepov za prvo pomoč).

Dokumentacija

Samostojne negovalke oz. samostojni negovalci oskrbovanih oseb morajo v pisni obliki dokumentirati storitve in omogočiti dostop do te dokumentacije vsem, ki sodelujejo pri negi in pomoči.

Opozorilo: Samostojne negovalke oz. samostojni negovalci oskrbovanih oseb so zavezani absolutni molčečnosti.

Vodenje gospodinjskega dnevnika

V gospodinjskem dnevniku morajo vse samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb za oskrbovane osebe evidentirati opravljene izdatke in vsa prejeta denarna sredstva. Gospodinjski dnevnik je treba skupaj z zbranimi dokumenti hraniti dve leti.

Skupine izdatkov morajo vključevati najmanj naslednja področja: stroške za najemnino/upravljanje, hrano, zdravila, opremo za čiščenje, čistila, perilo, obleke, higienske izdelke, potrebščine za hišne živali, časopise/revije/knjige, pohištvo, potrošni material, rastline in dodatno opremo


Skupine izdatkov morajo vključevati najmanj naslednja področja: stroške za najemnino/upravljanje, hrano, zdravila, opremo za čiščenje, čistila, perilo, obleke, higienske izdelke, potrebščine za hišne živali, časopise/revije/knjige, pohištvo, potrošni material, rastline in dodatno opremo

Dejavnosti nege

Delegiranje dejavnosti zdravstvene nege in medicinskih dejavnosti
Pod delegiranjem zdravstvene nege in zdravstvene dejavnosti se razume prenos nege ali medicinske dejavnosti na samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb. To zahteva poleg pisnega dogovora tudi smernice in navodila, ki jih posreduje zdravstveni delavec.

Zahteve za delegiranje zdravniških in negovalnih dejavnosti

Za potrebe zagotavljanja kakovosti, vendar tudi za pravno varstvo, morajo biti vedno izpolnjeni pogoji za delegiranje nalog medicinskih in negovalnih dejavnosti:
Delegiranje dejavnosti zdravstvene nege in medicinskih dejavnosti se lahko izvaja samo v posameznih primerih. To pomeni, da samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb lahko izvajajo prenesene dejavnosti samo za osebe, za katere so bile delegirane. Dejavnosti zdravstvene nege in medicinske dejavnosti se lahko izvedejo samo, če je samostojna negovalka oz. negovalec oskrbovanih oseb stalno ali vsaj redno prisoten dlje časa v gospodinjstvu oskrbovanca. Za vsako posamezno gospodinjstvo lahko skrbijo največ tri osebe, ki so drug do drugega v družinskem razmerju. Obstajati mora pisno soglasje oskrbovane osebe ali zastopnikov oskrbovane osebe.
Za dejavnosti, ki jih delegirajo pooblaščeni zdravstveni delavci, mora obstajati pisni nalog. 
V okviru usposabljanja in izobraževanja mora biti negovalki oz. negovalcu oskrbovanih oseb izrecno nakazana tudi možnost zavrnitve prevzema dejavnosti.
Oseba, ki opravlja strokovno svetovanje oz. daje navodila, se mora pred tem prepričati, da ima negovalka oz. negovalec oskrbovanih oseb potrebno znanje za opravljanje prenesenih dejavnosti.
Prenos dejavnosti zdravstvene nege in zdravstvene dejavnosti je časovno omejen in se konča najpozneje z vsakokratnim negovalnim razmerjem.