Ljubeča in kompetentna vsestranska podpora

Če ljudje postanejo tako imenovani »primeri za oskrbo«, v svojem življenju celo najpreprostejših opravil, potrebnih za preživetje, ne morejo več obvladovati sami: ravno v tej fazi življenja želi večina oseb ostati v znanem bivalnem okolju, v svojem domu, z znanimi ljudmi. To pa je izziv, ki pogosto presega možnosti sorodnikov ali meje njihove obremenljivosti. Ljubeča in kompetentna skrb za oskrbovane osebe je – od prve minute in tako rekoč štiriindvajset ur na dan – zaposlitev s polnim delovnim časom, ki zahteva visoko stopnjo strokovnega znanja, izkušenj in empatije.

Podpora pri uživanju
obrokov in pijače

Ne morejo več samostojno jesti in piti – a vendar želijo živeti dostojno življenje doma in se zanimati za osebe in predmete iz običajnega in znanega okolja: samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb omogočijo ljubečo, potrpežljivo in kompetentno pomoč pri uživanju obrokov in pijač.

Priprava za spremembo kraja bivanja

Med naloge samostojnih negovalk in negovalcev oskrbovanih oseb sodi tudi to, da oskrbovane osebe pripravijo na okrevanje, ko je potrebno, da na hitro spremenijo kraj bivanja, kot je bivanje v bolnišnici ali preiskava v bolnišnici ali obisk rehabilitacijskega zavoda. To delajo s sočutjem in skrbjo, obogatenima s poklicno etiko. 

Pomoč pri jemanju zdravil in nameščanju
obvez in povojev

Samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb podpirajo oskrbovane osebe v najboljšem vedenju in prepričanju pri uporabi zdravil ter pri povijanju in zamenjavi obvez in povojev. Ti pomožni ukrepi se lahko izvajajo samo po pisnem naročilu zdravnika s smernicami in navodili, ki jih da zdravstveno osebje (zdravnica, zdravnik, diplomirana medicinska sestra ali zdravstvenik).

Nameščanje obvez in povojev

Obveznost dokumentiranja: Delegiranje dejavnosti zdravstvene nege in zdravniških dejavnosti mora dokumentirati medicinsko osebje. Samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb so obvezani, da ustrezno in redno dokumentirajo izvedene dejavnosti. Obveznost informiranja: Negovalke in negovalci oskrbovanih oseb morajo vse informacije, ki so lahko pomembne za delegiranje, takoj razkriti odrejeni osebi. To zadeva zlasti spremembo slike stanja oskrbovane osebe ali prekinitev dejavnosti oskrbe. Obveznost nadzora: Izvajanje delegiranih dejavnosti zdravstvene nege in zdravniških dejavnosti morajo redno preverjati zdravstveni delavci.

Pomoč pri oblačenju in slačenju

Samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb stojijo ob strani oskrbovanim osebam pri vseh potrebah vsakodnevnega življenja. Podpirajo jih tudi pri oblačenju in slačenju. Dokler ne obstajajo zdravstveni razlogi, ki temu nasprotujejo, se te dejavnosti lahko izvajajo brez strokovnega nadzora.

Pomoč pri osebni higieni in
obiskih stranišča

Za svoje stranke z močno omejenimi zmožnostmi ukrepanja so samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb dan in noč v pripravljenosti – dan za dnem, uro za uro. Tako jih po potrebi in na zahtevo podpirajo tudi pri osebni higieni in obiskih stranišča. Dokler ne obstajajo zdravstveni razlogi, ki temu nasprotujejo, se te dejavnosti lahko izvajajo brez strokovnega nadzora.

Pomoč pri vstajanju, 
sedanju, leganju, premeščanju 
oz. hoji

Osebe z omejeno mobilnostjo in možnostjo ukrepanja potrebujejo pri vseh opravilih in zahtevah vsakodnevnega življenja podporo in kompetentno pomoč. Samostojna oskrba oseb vseeno jamči, da ljudje dobijo podporo, ki jim omogoča zadovoljno in dostojno življenje. Samostojne negovalke in negovalci oskrbovanim osebam nudijo pomoč pri vstajanju, leganju, sedanju in hoji. Če ni medicinskih razlogov proti temu, lahko izvajajo te storitve brez strokovnega nadzora in usmerjanja.

Pomoč pri menjavi
izdelkov za inkontinenco

Ko oskrbovane osebe ne morejo več same na stranišče, najdejo v samostojnih negovalkah in negovalcih kompetentne in potrpežljive pomočnice in pomočnike. Le-ti jim pomagajo pri uporabi stranišča ali toaletnega stola in pri menjavi izdelkov za inkontinenco. Slednje smejo izvajati le po pisnem navodilu zdravnika s pomočjo navodil in usposabljanj s strani zdravstvenih delavcev.

Stalno spremljanje
splošnega stanja in dolgoročnejši
ciklični nadzor

Ob morebitnem poslabšanju splošnega zdravstvenega stanja oskrbovane osebe bodo samostojne negovalke in negovalci oskrbovano osebo takoj organizirali prvo pomoč in nujne ukrepe, opozorili zdravnika oz. reševalno službo in tudi obvestili sorodnike.

Dejavnosti zdravstvene nege in medicinske dejavnosti

Kot delegiranje zdravstvene nege in zdravniških dejavnosti se razume prenos nege ali medicinske dejavnosti na negovalke in negovalce oskrbovanih oseb. To zahteva ne samo pisna navodila, temveč tudi napotke in navodila zdravstvenega delavca (zdravnica, zdravnik, diplomirana medicinska sestra ali zdravstvenik).

Pogoji

Za delegacijo dejavnosti zdravstvene nege in medicinskih dejavnosti morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
Delegiranje zdravstvene nege in zdravstvene dejavnosti se lahko izvaja samo v posameznih primerih.
Dejavnosti zdravstvene nege in medicinske dejavnosti se lahko izvajajo samo, če sta samostojna negovalka oz. negovalec oskrbovane osebe stalno ali vsaj redno dlje časa prisotna v gospodinjstvu oskrbovane osebe.
Za vsako posamezno gospodinjstvo lahko skrbijo največ tri osebe, ki so drug do drugega v družinskem razmerju.
Obstajati mora pisno soglasje svojcev, pooblaščencev ali zastopnikov oskrbovane osebe.
Spoštovati je treba pisna navodila s strani zdravstvenih delavcev, kar se tiče določenih obstoječih dejavnosti.
V okviru navodil in usposabljanja je izrecno nakazana tudi možnost zavrnitve prevzema dejavnosti, ki jih prevzame negovalka oz. negovalec oskrbovane osebe.
Oseba, ki opravlja strokovno svetovanje oz. daje navodila, se mora pred tem prepričati, da ima negovalka oz. negovalec oskrbovane osebe potrebno znanje.
Delegiranje dejavnosti zdravstvene nege in zdravstvene dejavnosti je časovno omejeno. Konča se najkasneje z vsakokratnim negovalnim razmerjem.
 

Dokumentacija ter preverjanje 
delegiranja dejavnosti zdravstvene
nege in medicinskih dejavnosti

Obveznost informiranja: Delegiranje zdravstvene nege in zdravstvenih dejavnosti morajo dokumentirati zdravstveni delavci. Samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb se morajo obvezati, da izvajanje dejavnosti ustrezno in redno dokumentirajo. Obveznost informiranja: Negovalke in negovalci oskrbovanih oseb morajo vse informacije, ki so lahko pomembne za delegiranje, takoj razkriti odrejeni osebi. To zadeva zlasti
spremembo slike stanja oskrbovane osebe ali prekinitev storitvene dejavnosti. Obveznost nadzora: Izvajanje delegiranja dejavnosti zdravstvene nege in medicinskih dejavnosti je treba redno preverjati po navodilih zdravniškega osebja.


Če vas nadomešča samostojna negovalka oz. samostojni negovalec oskrbovanih oseb iz podjetja za nadomestno oskrbo, lahko oseba, ki nadomešča, opravlja le dejavnosti zdravstvene nege, ko se to nanjo prenese v konkretnem primeru oskrbe v skladu z zakonskimi predpisi – z ustreznim usposabljanjem.
V smernicah za ravnanje se lahko sklenejo tudi drugi dogovori, npr. za primer bolezni samostojnih negovalk oz. negovalcev oskrbovanih oseb (npr. da se izogibajo neposrednemu stiku z oskrbovano osebo).

Pomembno: Čeprav samostojna negovalka oz. negovalec oskrbovanih oseb opravi usposabljanje za kvalificirano zdravstveno nego in nego bolnika, lahko opravljajo dejavnosti zdravstvene nege in medicinske dejavnosti šele po ustreznem delegiranju s strani zdravstvenih delavcev v svojem statusu storitvenih podjetij.