Láskavá a kompetentná všestranná opatera

Ak sa ľudia stanú takzvaným „prípadom na opatrovanie“,svoj život, dokonca ani tie najjednoduchšie činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre život, už nie sú schopní zvládnuť sami. Práve v tejto fáze života smieť zostať v obvyklom, dôverne známom prostredí, vo svojom vlastnom dome, pri svojich blízkych osobách, to chce asi väčšina ľudí. Výzva, ktorá však často presahuje možnosti rodinných príslušníkov, príp. prekračuje hranice ich možného zaťaženia. Láskavá a kompetentná starostlivosť o ľudí odkázaných na opateru je – od prvej minúty a takmer nepretržite 24 hodín – práca na plný pracovný úväzok, ktorá si vyžaduje vysoký stupeň odborných znalostí, skúseností a empatie.

Unterstützung bei der Einnahme von Mahlzeiten bzw. Getränken

Nicht mehr selbstständig essen und trinken zu können – und doch zu Hause ein Leben in Würde zu verbringen und Anteil an den Menschen und Gegenständen in der gewohnten und vertrauten Umgebung zu nehmen: Selbstständige Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer machen es möglich, weil sie zu betreuende Personen bei der Einnahme von Mahlzeiten und Getränken liebevoll, geduldig und kompetent unterstützen.

Podpora pri prijímaní
jedla a nápojov

Nemôcť už samostatne jesť ani piť, a predsa stráviť doma dôstojný život a prejavovať účasť ľuďom a predmetom v obvyklom a dôverne známom prostredí – nezávislí/é opatrovatelia/ľky to umožňujú, lebo opatrovanú osobu láskavo, trpezlivo a kompetentne podporujú pri požívaní jedla a nápojov.

Príprava na zmenu miesta

Medzi úlohy nezávislých opatrovateľov/liek patrí aj príprava opatrovanej osoby v prípade potreby na blížiacu sa zmenu miesta, napr. pobyt v stacionári alebo prehliadka v nemocnici, alebo návšteva rehabilitačného alebo rekreačného zariadenia. Robia to profesionálne, s vycvičenou empatiou a starostlivosťou. 

Pomoc pri užívaní liekov a pri prikladaní
obväzov a bandáží

Nezávislí/é opatrovatelia/ľky podporujú opatrované osoby podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia pri užívaní liekov a pri prikladaní a výmene obväzov a bandáží. Tieto podporné opatrenia však smú vykonávať len po písomnom nariadení od lekára s návodom a poučením od odborného zdravotného personálu (lekárky, lekára, diplomovanej zdravotnej sestry alebo diplomovaného zdravotného ošetrovateľa).

Prikladanie obväzov a bandáží

Povinnosť dokumentácie: Delegovanie ošetrovateľských a lekárskych činností musí byť zdokumentované odborným lekárskym personálom. Aj nezávislí/é opatrovatelia/ľky sú povinní/é pravidelne viesť adekvátnu dokumentáciu o vykonaných činnostiach, ktorými boli poverení/é. Informačná povinnosť: Opatrovatelia/ľky musia všetky informácie, ktoré by mohli byť pre delegovanie dôležité, okamžite oznámiť osobe, ktorá ich poveruje príslušnými činnosťami. To sa týka najmä zmeny zdravotného stavu opatrovanej osoby alebo prerušenia opatrovateľskej činnosti. Povinnosť kontroly: Realizácia delegovaných ošetrovateľských a lekárskych činností sa musí pravidelne kontrolovať odborným lekárskym personálom.

Pomoc pri vyzliekaní a obliekaní

Nezávislí/é opatrovatelia/ľky stoja po boku opatrovanej osoby pri všetkých požiadavkách každodenného života. Poskytujú im pomoc aj pri obliekaní a vyzliekaní. Pokiaľ proti tomu nexistujú zdravotné dôvody, smú tieto činnosti vykonávať aj bez odborného dozoru.

Pomoc pri osobnej hygiene a
používaní toalety

Svojim zákazníkom/čkam, ktorých schopnosti sú veľmi obmedzené, sú nezávislí/é opatrovatelia/ľky k dispozícii a pripravení/é pomôcť 24 hodín denne  – každý deň, každú hodinu. V prípade potreby a na požiadanie im teda pomáhajú aj pri osobnej hygiene a pri návšteve toalety. Pokiaľ proti tomu neexistujú zdravotné dôvody, smú tieto činnosti vykonávať aj bez odborného dozoru.

Podpora pri vstávaní,  
sadaní, ukladaní do postele, polohovaní 
alebo chodení

Ľudia, ktorí majú veľmi obmedzenú mobilitu a schopnosť konania, potrebujú pri všetkých činnostiach a požiadavkách denného života podporu a kompetentnú pomoc. Nezávislé opatrovanie je zárukou toho, že ľudia dostanú pomoc, ktorá im umožní spokojný a dôstojný život. Nezávislí/é opatrovatelia/ľky poskytujú pomoc pri vstávaní, ukladaní do postele, sadaní a chodení. Ak proti tomu neexistujú žiadne zdravotné dôvody, môžu vykonávať tieto služby bez odborného dohľadu a poučenia.

Pomoc pri výmene
inkontinenčných pomôcok

Tí, ktorí už nezvládajú ani používať toaletu, nájdu v nezávislých opatrovateľoch/kách kompetentných/é a trpezlivých/é pomocníkov/čky. Poskytnú im pomoc pri používaní toalety alebo izbového záchoda, ako aj pomoc pri výmene inkontinenčných pomôcok. Výmenu inkontinenčných pomôcok smú však vykonávať len po písomnom nariadení od lekára s návodom a poučením od odborného zdravotníckeho personálu.

Priebežná kontrola
celkového stavu a dlhodobé
pravidelné sledovanie

Pri eventuálnom zhoršení celkového zdravotného stavu opatrovanej osoby okamžite poskytnú nezávislí/é opatrovatelia/ľky prvú pomoc, privolajú lekára alebo záchrannú službu a informujú rodinných príslušníkov.

Ošetrovateľské a lekárske činnosti

Delegovaním ošetrovateľských a lekárskych činností sa rozumie prenesenie ošetrovateľských a lekárskych činností na opatrovateľov/ky. To si vyžaduje nielen písomné nariadenie, ale aj návod a poučenie od odborného zdravotného personálu (lekárky, lekára, kvalifikovanej zdravotnej sestry alebo kvalifikovaného ošetrovateľa).

Predpoklady

Na delegovanie ošetrovateľských a lekárskych činností musia byť splnené tieto predpoklady:
Ošetrovateľské a lekárske činnosti sa smú delegovať len v jednotlivých prípadoch.
Ošetrovateľské a lekárske činnosti smú nezávislí/é opatrovatelia/ľky vykonávať len v prípade, že sú v domácnosti opatrovanej osoby prítomní/é dlhodobo alebo minimálne pravidelne počas dlhšieho obdobia.
V jednej domácnosti smú byť opatrované maximálne tri osoby, ktoré sú navzájom v príbuzenskom vzťahu.
Musí existovať písomný súhlas opatrovanej osoby, príp. jej rodinného príslušníka, poverenej osoby alebo oprávneného zástupcu.
Musí existovať písomné nariadenie zo strany odborného lekára/ky týkajúce sa definovanýchčinností .
V rámci návodu a poučenia je nutné výslovne upozorniť na možnosť odmietnutia prevzatia týchto činností zo strany opatrovateľa/ky.
Osoba, ktorá vykonáva odborné poučenie alebo školenie, sa musí uistiť, že opatrovateľ/ka má potrebné zručnosti.
Prenesenie ošetrovateľských a lekárskych činností je časovo obmedzené. Končí sa najneskôr ukončením zmluvného vzťahu s príslušným/ou opatrovateľom/kou.
 

Dokumentácia a kontrola 
delegovania lekárskych a ošetrovateľských
činností 

Informačná povinnosť: Delegovanie ošetrovateľských a lekárskych činností musí zdokumentovať odborný zdravotnícky personál. Aj nezávislí/é opatrovatelia/ľky sú povinní/é viesť dokumentáciu o vykonaných činnostiach, ktoré na nich/ne boli delegované,
a to pravidelne a v adekvátnom rozsahu. Informačná povinnosť: Opatrovatelia/ľky musia všetky informácie, ktoré by mohli byť pre delegovanie dôležité, okamžite oznámiť osobe, ktorá ich poveruje príslušnými činnosťami. To sa týka najmä
zmeny zdravotného stavu opatrovanej osoby alebo prerušenie  opatrovateľskej činnosti. Povinnosť kontroly: Vykonávanie
delegovaných ošetrovateľských a lekárskych činností musí pravidelne kontrolovať zdravotnícky personál.


Ak sa nezávislý/á opatrovateľ/ka nechá zastupovať iným zastupujúcim podnikateľským subjektom, môže aj tento zastupujúci subjekt vykonávať ošetrovateľské činnosti až potom, keď na neho boli tieto činnosti v konkrétnom prípade poskytovania opatrovateľských služieb delegované v súlade so zákonnými ustanoveniami a s príslušným zaškolením.
V smerniciach úkonov (Handlungsleitlinien) môžu byť prijaté ďalšie dohody o tom, ako sa musí v prípade ochorenia nezávislého/ej opatrovateľa/ky postupovať (napr. zabrániť akémukoľvek priamemu kontaktu s opatrovanou osobou).

Dôležité: Aj keď nezávislí/é opatrovatelia/ľky absolvovali vzdelávanie na kvalifikovaného ošetrovateľa, smú na základe svojho postavenia ako podnikateľského subjektu v oblasti poskytovania opatrovateľských služieb vykonávať ošetrovateľské a lekárske činnosti len po príslušnom delegovaní odborným zdravotníckym personálom.