1 až 24 hodinová pomoc pre život

Služby profesionálnych nezávislých opatrovateľov/liek sú flexibilné, prispôsobené na mieru a plne zamerané na potreby opatrovaných osôb!
Opatera, sprevádzanie a pomoc v každodennom živote tvoria hlavný okruh služieb. Nezávislí/é opatrovatelia/ľky tým umožňujú opatrovaným osobám zostať v dôverne známom prostredí. Opatrovateľské služby pokrývajú všetky potreby od konkrétnych vybraných činností, príp. dočasnej opatery a pomoci, až po komplexnú nepretržitú opateru počas dlhšieho obdobia a opatrovateľské turnusy.

Výhoda opatrovania 

Vďaka svojmu postaveniu podnikateľských subjektov poskytujúcich opatrovateľské služby sú nezávislí/é opatrovatelia/ľky schopní/é samostatne definovať časový rámec svojich služieb nezávisle o prísnych pravidiel týkajúcich sa pracovného času a pružne reagovať na potreby ľudí, ktorí vyžadujú opateru, a ich príbuzných. Preto sú tieto opatrovateľské služby nielen maximálne pružné, ale aj finančne dostupné. Pozor: Opatrovanie nezávislými opatrovateľmi/kami neznamená len 24-hodinovú starostlivosť. Opatrovanie nezávislými opatrovateľmi/kami je tiež časovo flexibilné. Poradensto poskytujú sprostredkovateľské agentúry!

Opatrovanie na dennej báze

Ponuka opatrovateľských služieb na dennej báze je zameraná predovšetkým na rodinných príslušníkov, ktorí sami poskytujú opateru a potrebujú len dočasné zastúpenie –, napríklad pre chorobu, pracovné či iné povinnosti alebo preto, že chcú ísť na dovolenku. Tento segment služieb sa môže vzťahovať dokonca aj na dočasné zastúpenie nezávislého/ej opatrovateľa/ky, ktorému/ej choroba alebo iné dôvody bránia vykonávať opatrovateľskú činnosť. Sprostredkovateľské spoločnosti vám na želanie rady poskytnú poradenstvo v oblasti špeciálnej ponuky.

Opatrovanie na hodinovej báze

Opatrovateľské služby prostredníctvom nezávislých opatrovateľov/liek sú časovo flexibilné. Či už rodiny, ktoré potrebujú krátkodobú pomoc pri opatrovaní dieťaťa, alebo ľudia, ktorí sa cítia byť osamelí a potrebujú niekoho, kto by im z času na čas robil spoločnosť, alebo starší ľudia, ktorí sa už nevládzu samostatne postarať o domácnosť –,  v týchto a mnohých ďalších prípadoch umožňujú flexibilné opatrovateľské služby nezávislých opatrovateľov/liek viesť kvalitný život doma v dôverne známom prostredí.


24-hodinové opatrovanie:
V prípade, že nezávislý/á opatrovateľ/ka býva u osoby, o ktorú sa stará, a táto je len nájomcom v byte, v ktorom býva, je vhodné informovať prenajímateľa o tom, že opatrovateľ/ka s ním v tomto byte žije.

Presunutie bydliska zo zahraničia do Rakúska zdôvodňuje nárok, aby sa určité tovary osobnej potreby mohli priniesť so sebou do Rakúska ako sťahovaný majetok bez povinnosti preclenia.