Podmienky pre opatrovateľské činnosti

Najvyššia kvalita pre blaho opatrovaných osôb

Skutočnosť, že dopyt po službách nezávislých opatrovateľov/liek sa v posledných rokoch enormne zvýšil, síce vyplýva aj z rastúceho dopytu po opatrovateľských službách, najmä však táto ponuka prináša so sebou nesporné výhody. Nezávislí/é opatrovatelia/ľky sú pri plánovaní svojich služieb, pokiaľ ide o rozsah, časovú náročnosť a odmenu za prácu, veľmi flexibilní/é.

Flexibilná paleta ponuky

Nezávislí/é opatrovatelia/ľky sú schopní/é prispôsobiť sa na mieru rôznym potrebám svojich klientov/iek a ponúknuť cenovo dostupné balíky služieb. V mnohých prípadoch ide o ľudí, prevažne poberateľov príspevkov na starostlivosť, ktorí pre svoj pokročilý vek, chorobu alebo úraz spravidla vyžadujú komplexnú starostlivosť. Ale v ponuke sú aj dočasné podporné služby. Na základe požiadaviek zvýšeného dopytu sa navyše vytvára stále diferencovanejšia paleta opatrovateľských služieb s veľmi odlišným rozsahom.

Živnosť s profesijným etickým kódexom

U nezávislých podnikateľských subjektov poskytujúcich opatrovateľské služby ide o voľnú živnosť. Právne podklady k tejto tematike nájdete okrem iného v rakúskom zákone o domácej starostlivosti (Hausbetreuungsgesetz) a v rakúskom živnostenskom zákone (Gewerbeordnung). V rakúskom zákone o zdravotnej starostlivosti (Gesundheits-und Krankenpflegegesetz), príp. v rakúskom zákone o lekároch (Ärztegesetz), je navyše upravené, ktoré ošetrovateľské alebo lekárske činnosti je možné v jednotlivých prípadoch delegovať na nezávislých/é opatrovateľov/ky.

Spoľahlivosť a dôvera

Nezávislé poskytovanie opatrovateľských služieb podlieha množstvu pravidiel, ktoré majú podporiť kvalitu služieb. Živnosť na opatrovanie osôb bola v roku 2007 vytvorená ako bezpečnejší a spoľahlivejší rámec pre rýchlo rastúci dopyt po poskytovaní opatrovateľských služieb nezávislými podnikateľskými subjektmi a odvtedy sa osvedčila ako nástroj pre trvalý rozvoj kvality. Právne garantované pravidlá profesijného etického kódexu, mnohé opatrenia a iniciatívy, ako aj rozsiahla ponuka vzdelávania a rozširujúcich školení prispievajú k tomu, že podmienky vykonávania tejto profesie, ako aj kvalita služieb sa neustále zlepšujú. Pretože bezpečnosť, spoľahlivosť a dôvera sú najdôležitejšie piliere tejto osobnej, a preto mimoriadne citlivej služby. 

Sprostredkovateľské spoločnosti zvyšujú úroveň kvality

Najmä úzka spolupráca medzi nezávislými opatrovateľmi/kami s vysoko profesionálnymi rakúskymi sprostredkovateľskými spoločnosťami prináša kvalitu, flexibilitu a dostupnosť nezávislých opatrovateľských služieb, ktorých význam sa dá sotva preceňovať, na novú úroveň a garantuje ich trvalý dynamický rozvoj. 

Zhrnutie:

Zakotvenie v rakúskom živnostenskom zákone, zákonom garantovaný profesijný etický kódex, transparentné zmluvy, jasné právne a organizačné rámcové podmienky, mnohé opatrenia a iniciatívy na ďalšie vzdelávanie a informácie, produktívna súhra nezávislých opatrovateľov/liek a kvalifikované sprostredkovateľské spoločnosti a v neposlednom rade aj profesionalita a empatia sú zárukou celkovo veľmi vysokej a stále sa zvyšujúcej úrovne opatrovateľských služieb poskytovaných nezávislými podnikateľskými subjektmi.