Informácie pre tých, ktorí hľadajú opatrovanie

Profesionálne, rýchlo a kompetentne k vhodnej starostlivosti
 

Profesionálne rakúske sprostredkovateľské spoločnosti sú perfektným kontakntým partnerom, pokiaľ ide o nezávislé opatrovateľské služby. Starajú sa o to, aby v prípade potreby bola rýchlo na mieste vhodná starostlivosť. Kvalita rakúskych sprostredkovateľských spoločností je zaručená nariadením, ktoré je zverejnené v Spolkovej zbierke zákonov Rakúskej republiky o „pravidlách správania a výkone pre organizácie poskytujúce opatrovateľské služby“. Tieto etické pravidlá stanovujú komplexné povinnosti svedomitosti zmlúv a dokumentácie.
Podstata služby sprostredkovateľskej spoločnosti je sprostredkovanie nezávislého/ej opatrovateľa/ky. Sprostredkovateľské spoločnosti zabezpečujú kontinuitu, bezpečnosť a spoľahlivosť opatrovateľských služieb, hladký priebeh pri striedaní dvoch opatrovateľov/liek na báze turnusov a za náhradné opatrovanie, ak sú na strane opatrovateľa/ky prekážky. Aj počas celého trvania zmluvného pomeru sú k dispozícii opatrovateľom/kám ako kontaktný partner.
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Dôležité kroky k opatrovaniu
 

Po nadviazaní kontaktu so sprostredkovateľskou spoločnosťou sa ihneď zisťuje požadovaný profil výkonov spoločne s opatrovanou osobou alebo s rodinným príslušníkom prostredníctvom dotazníka.

Na základe týchto informácií nasleduje predpísané vykonanie overovania potreby. Potom sprostredkovateľské spoločnosť vyberie zo svojej databázy nezávislú opatrovateľku/nezávislého opatrovateľa, príp. viaceré vhodné osoby. Navrhovaní/é nezávislí/é opatrovatelia/ľky samozrejme majú požadovanú kvalifikáciu, ako aj všetky nevyhnutné oprávnenie na vykonávanie činnosti.

Na základe predložených dokumentov a dokladov o kvalifikácii alebo pri osobnom úvodnom rozhovore sa nakoniec rozhodne pre jednu určitú opatrovateľku/opatrovateľa. 

Opatrovateľka/opatrovateľ môže byť potom v určenom čase vyzdvihnutý na najbližšej železničnej stanici alebo privezený dopravnou službou priamo do cieľového miesta. 

V takzvanej sprostredkovateľskej zmluve je detailne a transparentne upravená agenda medzi opatrovanou osobou alebo jej rodinným príslušníkom, poverenou osobou alebo oprávneným zástupcom a sprostredkovateľskou spoločnosťou, napr. dohodnutý rozsah výkonov a prislúchajúce náklady.

 

Pozor:
 

Opatrovateľský vzťah medzi opatrovanou osobou a nezávislou opatrovateľkou/nezávislým opatrovateľom je osobitne upravené v opatrovateľskej zmluve. Nezávislí/é opatrovatelia/ľky vyúčtujú svoje výkony priamo svojim klientom/kam. Sú tiež sami zodpovední za platenie daní a príspevkov na sociálne poistenie.

Okrem čisto sprostredkovateľskej činnosti je väčšina sprostredkovateľských spoločností k dispozícii po celú dobu trvania opatrovateľského vzťahu ako kontaktné osoby.

 

Upozornenie:

 

Domáce sprostredkovateľské spoločnosti zvyčajne ponúkajú rad ďalších služieb – najmä na účely zabezpečenia kvality a zvýšenia komfortu – až po poradenstvo a podporu pri žiadosti o finančný príspevok.

hand

Sprostredkovateľská zmluva 
 

Vzťah medzi osobami, ktoré hľadajú opatrovanie, a ich rodinnými príslušníkmi, poverenými osobami alebo oprávnenými zástupcami a sprostredkovateľskou spoločnosťou sa riadi takzvanou sprostredkovateľskou zmluvou. 

Sprostredkovateľská zmluva musí obsahovať údaje oboch zmluvných strán, začiatok a trvanie sprostredkovateľskej zmluvy, opis všetkých výkonov, výšku a splatnosť odmeny za poskytnuté služby, ako aj ustanovenia o ukončení opatrovateľskej zmluvy. 

Jednotlivé služby agentúry sú uvedené v sprostredkovateľskej zmluve správne a transparentne. K opísaným výkonom sa môžu pridať okrem sprostredkovania nezávislého/ej opatrovateľa/ky aj priebežné činnosti, ako je sprostredkovanie náhradného podnikateľského subjektu, pravidelné návštevy, administratívna podpora pri vypracovaní pracovných zmlúv alebo podávaní žiadostí o finančnú podporu alebo podpora pri prípadných otázkach a problémoch počas poskytovania starostlivosti.

stift

Výkony sprostredkovateľských spoločností 
 

Okrem výlučne sprostredkovateľskej činnosti ponúka veľa sprostredkovateľských spoločností aj rad ďalších služieb zameraných na zvýšenie komfortu a kvality, medzi nimi napr.:


Telefonická dostupnosť

Organizácia náhradnej starostlivosti v prípade prekážok alebo výpadku nezávislého/ej opatrovateľa/ky.

Podpora pri vybavovaní administratívnych záležitostí a pri uzatváraní opatrovateľskej zmluvy.

Pomoc pri podaní žiadosti o príspevok na starostlivosť a finančnej podpory

Návštevy a kontroly pre zabezpečenie kvality

 Podpora komunikácie medzi podnikateľskými subjektmi poskytujúcimi opatrovateľské služby (nezávislými opatrovateľmi/kami ) a opatrovanou osobou alebo jej rodinnými príslušníkmi.

 

menschen

Etické požiadavky a povinnosti sprostredkovateľov
 

Podľa pravidiel etického kódexu pre organizácie poskytujúce osobnú starostlivosť platia pre zodpovedné osoby v sprostredkovateľskej spoločnosti mnohé povinnosti a zásady, napríklad:


svedomitý výkon svojho povolania s potrebnou starostlivosťou

vynechanie akéhokoľvek neprofesionálneho správania

žiadne sprostredkovanie osôb, ktoré nemajú potrebné oprávnenie a kvalifikáciu na výkon činnosti osobnej starostlivosti, predovšetkým bez platného živnostenského oprávnenia

starostlivosť o blaho opatrovanej osoby

žiadne zneužitie profesionálneho postavenia na účely získania osobného prospechu

žiadna sprostredkovateľská činnosť bez výslovného vyžiadania 

žiadne nevyžiadané vyhľadávanie potenciálnych klientov na účely náboru alebo získavania zmlúv, ale len na výslovnú žiadosť 

žiadna odmena bez adekvátnej protislužby

žiadne zavádzajúce informácie v obchodnom styku

V obchodnom styku musia sprostredkovateľské spoločnosti navyše upozorniť na svoju sprostredkovateľskú činnosť, preukázať cenu za svoje služby a transparentne uviesť príslušný obsah služieb s príslušnými nákladmi, ktoré pripadajú na jednotlivé úkony. 

 

Upozornenie: 
 

Pri konkrétnych príkladoch cien je potrebné uviesť celkové náklady za celý obsah služby. Ak ceny obsahujú aj služby 24-hodinovej starostlivosti alebo sa také reklamujú, je potrebné uviesť podmienky pre poskytovanie takéhoto čerpania.

Vo svojej reklame musí sprostredkovateľská spoločnosť upozorniť na svoju sprostredkovateľskú činnosť, uviesť telefónne číslo a informácie o povolených činnostiach, opatrenia, ktoré treba dodržiavať na účely zabezpečenia kvality, ako aj požiadavky na nezávislé opatrovanie a minimálny obsah opatrovateľskej zmluvy alebo zverejniť internetovú adresu, príp. odkaz na stránku, na ktorej možno tieto informácie zobraziť.

 

Pozadie: 
 

Vzhľadom na právne rozdelenie práva „podnikateľských subjektov, ktoré poskytujú opatrovateľské služby“ (nezávislí/é opatrovatelia/ľky) a „sprostredkovateľské spoločnosti“ (organizácia osobnej starostlivosti) boli vytvorené nové právne rámcové podmienky pre činnosť sprostredkovateľských spoločností. Nariadenie o pravidlách etického kódexu pre organizácie osobnej starostlivosti bolo zverejnené 1. decembra 2015 v zbierke zákonov spolkovej republiky Rakúsko II č. 397/2015.

flagge