Informace pro osoby hledající poskytovatele osobní péče

Profesionálně, rychle a kompetentně k příjemci péče
 

Profesionální rakouské zprostředkovatelské agentury jsou perfektním kontaktním místem, pokud jde o nezávislé pečovatelské služby. Zajišťují co nejrychlejší vyhodnocení potřeby a vhodnou podporu na místě. Kvalita rakouských zprostředkovatelských agentur je zaručena prostřednictvím nařízení "Pravidla pro výkon organizace osobní péče" zveřejněného ve Spolkové sbírce zákonů Rakouské republiky. Tyto etické požadavky stanovují komplexní požadavky na pečovatelské, smluvní a dokumentační povinnosti.
Jádrem služeb zprostředkovatelských agentur je zprostředkování nezávislých poskytovatelů osobní péče. Zprostředkovatelské agentury zajišťují kontinuitu, bezpečnost a spolehlivost pečovatelských služeb, hladký přechod při přechodu na jiného pečovatele v rámci turnusu a náhradní péči v případě, že je nutné pečovatelku nebo pečovatele zastoupit nebo vyměnit. Také v průběhu celého pečovatelského vztahu je agentura pro příjemce péče a jejich rodinné příslušníky stále kontaktním partnerem.
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Klíčové kroky k poskytnutí péči


Po navázání kontaktu se zprostředkovatelskou agenturou je okamžitě vybrán požadovaný profil pečovatele pomocí dotazníku společně s příjemcem péče nebo rodinným příslušníkem.

Na základě těchto informací je vypracována potřebná kontrola potřeb. Poté zprostředkovatelská agentura vybere ze své databáze nezávislých osobních pečovatelů jednu nebo více  kvalifikovaných osob. Samozřejmě, že navržení nezávislí poskytovatelé osobní péče mají očekávanou kvalifikaci a všechna nezbytná oprávnění pro plnění svých úkolů.

Vzhledem k předloženým kvalifikačním podkladům nebo na základě individuálního pohovoru bude provedeno konečné rozhodnutí o konkrétním pečovateli nebo pečovatelce. 

Pečovatelku nebo pečovatele pak lze v určený čas vyzvednout na nejbližší stanici nebo pomocí taxi služby dovézt přímo na místo určení. 

V takzvané zprostředkovatelské smlouvě jsou detailně a transparentně upraveny agendy příjemce péče nebo jejich příbuzných, nebo zástupců a prostředníkem, jako je dohodnutý rozsah služeb a související náklady.

 

Upozornění:

Pečovatelský vztah mezi příjemcem péče nebo jeho příbuznými a nezávislým poskytovatelem osobní péče by měl být upraven samostatně ve smlouvě o péči. Nezávislí poskytovatelé osobní péče fakturují své služby přímo svým zákazníkům. Jsou sami odpovědní za odvádění daní a placení sociálních příspěvků.

Kromě čistě zprostředkovatelské činnosti je většina zprostředkovatelských agentur k dispozici jako kontakt po celou dobu trvání pečovatelského vztahu.

 

Upozornění:

Tuzemská zprostředkovatelská agentura nabízí svým zákazníkům zpravidla řadu dalších služeb, především co se týče kvality a zvýšeného komfortu; a k tomu navíc poradenství a pomoc s žádostí o financování.

 

hand

Zprostředkovatelská smlouva 
 

Vztah mezi příjemci péče a jejich rodinnými příslušníky, zástupci a zprostředkovatelskou agenturou je upraven v takzvané zprostředkovatelské smlouvě. 
Zprostředkovatelská smlouva musí obsahovat údaje obou stran, začátek a dobu trvání zprostředkovatelské smlouvy, popis všech služeb, výšku   a splatnost odměny, stejně jako ustanovení o ukončení smlouvy. 
Jednotlivé služby agentury jsou uvedeny správně a transparentně ve zprostředkovatelské smlouvě. K popsaným službám mohou kromě zprostředkování nezávislých pečovatelů vykonávat také průběžné činnosti, jako je zařizování výměny, pravidelné návštěvy, administrativní podpora, vypracování pracovních smluv nebo žádostí o finanční podporu a lze se na ně obracet s jakýmikoliv dotazy či problémy v průběhu péče.

stift

Služby zprostředkovatelských agentur 
 

Kromě samotného zprostředkování nabízí mnohé zprostředkovatelské agentury celou řadu dalších komfortních a na kvalitu orientovaných služeb, jako například:


Pohotovost na telefonu

Organizace výměny při výpadku nebo selhání nezávislých pečovatelů

Podpora při správních řízeních a při uzavírání smlouvy o poskytování pečovatelských služeb

Pomoc při podání žádosti o příspěvek na péči

Návštěvy a inspekce k zajištění kvality

 Moderace mezi zprostředkovatelskou agenturou (nezávislými poskytovateli osobní péče) a příjemci péče, nebo jejich rodinnými příslušníky

 

menschen

Etické požadavky a povinnosti zprostředkovatelů
 

Podle pravidel řídících organizaci zajištění osobních služeb platí pro odpovědné osoby ve zprostředkovatelských agenturách mnoho povinností a příkazů, jako jsou například:


svědomitý výkon povolání s přikázanou péčí

opomenutí jakéhokoli protiprávního jednání

vyloučení zprostředkování osob, kteří nemají potřebné povolení a oprávnění pro provozování péče o lidi, zejména náležité oprávnění k podnikání

péče o splnění potřeb příjemců péče

nezneužití profesionální pozice k zajištění osobního prospěchu

žádná zprostředkovací činnost bez výslovné žádosti 

žádný nevyžádaný průzkum potenciálních zákazníků pro propagaci služeb nebo akvizici smluv, pouze na výslovnou žádost 

žádná finanční kompenzace bez příslušně odvedeného výkonu

žádné zavádějící informace v obchodních transakcích

Ve svých obchodních transakcích mají zprostředkovatelské společnosti také povinnost udat své zprostředkovatelské činnosti, vykázat ceny svých služeb a z důvodu transparentnosti příslušných vynaložených nákladů uvést popis příslušných výkonů. 

 

Upozornění: 

U konkrétních příkladů cen je nutné uvádět celkové náklady na všechny dodávky a služby. Je-li v ceně zahrnuta 24hodinová podpora, nebo je inzerována s takovou podporou, musí být uvedeny podmínky pro poskytnutí této podpory.

Ve své reklamě musí zprostředkovatelská agentura uvést své zprostředkovatelské aktivity, telefonní kontakt a informace o povolených činnostech, povinných opatřeních pro zajištění kvality a požadavky na nezávislé osobní pečovatele a minimální obsah smlouvy o poskytování osobní péče, nebo uvést webovou adresu nebo odkaz na stránku, na které lze tyto informace najít.

 

Východiska: 

Vzhledem k oddělení "pečovatelů" (nezávislých poskytovatelů osobní péče) a "zprostředkovatelské agentury" (organizace pro osobní péči) byl vytvořen nový právní rámec pro činnost zprostředkovatelských agentur. Nařízení standardních a praktických pravidel pro organizaci osobní péče bylo zveřejněno dne 1. prosince 2015, ve Spolkové sbírce zákonů II č. 397/2015.

flagge