Informace pro rodinné příslušníky

Profesionálně, rychle a kompetentně k příjemci péče
 

Příbuzní osob poskytujících péči mají u profesionálních rakouských zprostředkovatelských agentur dokonalého partnera, pokud jde o zprostředkování nezávislých pečovatelských služeb. Zajišťují co nejrychlejší vyhodnocení potřeby a vhodnou podporu na místě. Kvalita rakouských zprostředkovatelských agentur je zaručena prostřednictvím nařízení "Pravidla pro výkon organizace osobní péče" zveřejněného ve Spolkové sbírce zákonů Rakouské republiky. Tyto etické požadavky stanovují komplexní požadavky na pečovatelské, smluvní a dokumentační povinnosti.
Jádrem služeb zprostředkovatelských agentur je zprostředkování nezávislých poskytovatelů osobní péče. Zprostředkovatelská agentura zajišťuje kontinuitu, bezpečnost a spolehlivost pečovatelských služeb, hladký přechod při předání dalšího pečovatele v rámci turnusu a náhradní péči v případě, že je nutné pečovatele zastoupit nebo vyměnit. Také v průběhu celého pečovatelského vztahu je společnost pro příjemce péče a jejich rodinné příslušníky stále kontaktním poměrem.
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Klíčové kroky k poskytnutí péči
 

Po navázání kontaktu se zprostředkovatelskou agenturou je vypracován požadovaný profil výkonu práce pomocí dotazníku společně s osobou, o kterou je pečováno nebo jejími příbuznými, zmocněncem nebo pověřeným zástupcem.

Na základě těchto informací je vypracována potřebná kontrola potřeb. Poté zprostředkovatelská agentura vybere ze své databáze nezávislých osobních pečovatelů jednu nebo více  kvalifikovaných osob. Samozřejmě, že navržení nezávislí poskytovatelé osobní péče mají očekávanou kvalifikaci a všechna nezbytná oprávnění pro plnění svých úkolů.

Vzhledem k předloženým kvalifikačním podkladům nebo na základě individuálního pohovoru bude provedeno konečné rozhodnutí o konkrétním pečovateli nebo pečovatelce. 

Pečovatelku nebo pečovatele pak lze v určený čas vyzvednout na nejbližší stanici nebo pomocí taxi služby dovézt přímo na místo určení. 

Takzvaná zprostředkovatelská smlouva stanoví podrobně a transparentně detaily vztahu mezi osobou, které je poskytována osobní péče a jejími příbuznými a zprostředkovatelskou agenturou - například dohodnutý rozsah služeb a související náklady.

 

Upozornění:

Pečovatelský vztah mezi příjemci péče nebo jejími příbuznými a nezávislým poskytovatelem osobní péče musí být zvlášť upraven ve smlouvě o poskytnutí osobní péče. Nezávislí poskytovatelé osobní péče fakturují své služby přímo svým zákazníkům. Jsou sami odpovědní za odvod daní a placení sociálních příspěvků.

Kromě čistě zprostředkovatelské činnosti je většina zprostředkovatelských agentur během celé doby trvání služby k dispozici jako kontaktní osoba.

 

Upozornění:

Tuzemská zprostředkovatelská agentura nabízí svým zákazníkům zpravidla řadu dalších služeb, především co se týče kvality a zvýšeného komfortu; a navíc poradenství a pomoc s žádostí o financování.

 

hand

Zprostředkovatelská smlouva

 

Vztah mezi ošetřovanou osobou a rodinnými příslušníky nebo lidmi v příbuzenském poměru a právními zástupci a zprostředkovatelskou agenturou, je upraven v takzvané zprostředkovatelské smlouvě. 
Zprostředkovatelská smlouva musí obsahovat údaje obou stran, začátek a dobu trvání zprostředkovatelské smlouvy, popis všech služeb, výšku a splatnost odměny za práci, způsob jejího vyplácení, jakož i ustanovení o ukončení smlouvy. 
Jednotlivé služby zprostředkovatelské agentury jsou uvedeny správně a transparentně ve zprostředkovatelské smlouvě. Z popsaných služeb může vykonávat kromě zprostředkování nezávislého pečovatele také průběžné činnosti, jako je zařizování výměny, pravidelné návštěvy, administrativní podpora, vypracování pracovních smluv nebo žádostí o finanční podporu a lze se na ni obracet s jakýmikoliv dotazy či problémy v průběhu péče.

stift

Služby zprostředkovatelských agentur

 

Kromě samotného zprostředkování nabízí mnohé zprostředkovatelské agentury celou řadu dalších komfortních a na kvalitu orientovaných služeb, jako například:


Pohotovost na telefonu

Organizace výměny při znemožnění nebo selhání nezávislých pečovatelů

Podpora při správních řízeních a při uzavírání smlouvy o poskytování pečovatelských služeb

Pomoc při podání žádosti o příspěvek na péči

Návštěvy a inspekce k zajištění kvality

Moderace mezi nezávislými pečovatelkami nebo pečovateli a příjemci péče a jejich rodinnými příslušníky

 

menschen

Etické požadavky a povinnosti zprostředkovatelů
 

Nezávislí poskytovatelé osobní péče a příjemce péče nebo člen jeho rodiny nebo jeho pověřený zástupce uzavírají písemnou smlouvu o poskytování osobní péče. Obě strany mají nárok na jedno písemné vyhotovení smlouvy.
Smlouva o poskytování služeb musí povinně obsahovat údaje smluvních partnerů, počátek smlouvy a dobu jejího trvání, co nejpřesnější popis dohodnutých služeb, stanovení obecných zásad pokud jde o nouzové situace nebo zhoršení stavu, dohoda o zastupování v případě nepřítomnosti, výška a splatnost odměny za práci a nakonec ustanovení týkající se ukončení smluvního vztahu.

 

Upozornění:

Nezávislí poskytovatelé osobní péče fakturují své služby přímo svým zákazníkům. Jsou sami odpovědní za odvod daní a placení sociálních příspěvků.

 

Upozornění: 

Zprostředkovatelské agentury poskytují poradenství a dohled osobám, přijímajícím péči a jejich příbuzným také při vyhotovení smlouvy o poskytování osobní péče.