Informacije za svojce

Strokovno, hitro in kompetentno do ustrezne oskrbe
 

Svojci oskrbovane osebe imajo v poklicnem avstrijskem posredniškem podjetju idealnega sogovornika, ko gre za posredovanje pri neodvisnih storitvah oskrbe. Posredniška podjetja poskrbijo za to, da je v najkrajšem možnem času, ko je potrebno, na voljo usposobljena in primerna oskrba na licu mesta. Kakovost avstrijskih posredniških podjetij ureja uredba, objavljena v Zveznem uradnem listu Republike Avstrije, o »Poklicni etiki in pravilih izvajanja za organizacijo oskrbe oseb«. Poklicna etika utemeljuje obsežne obveznosti skrbnega preverjanja, sklepanja pogodb in dokumentiranja. 
Jedro storitev posredniškega podjetja je zagotoviti posredovanje negovalk oz. negovalcev oskrbovanim osebam. Posredniško podjetje poskrbi za zagotovitev kontinuitete, varnosti in zanesljivosti storitev oskrbe, nemoten prehod pri zamenjavi turnusov dveh negovalk oz. negovalcev oskrbovanih oseb in za nadomestno oskrbo, če negovalka oz. negovalec ne more opravljati dela ali odpove. Tudi v celotnem pogodbenem razmerju so na razpolago oskrbovanim osebam in njihovim svojcem kot sogovorniki.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Ključni ukrepi za oskrbo


Po vzpostavitvi stika s posredniškim podjetjem se skupaj z oskrbovano osebo oz. svojci ali pooblaščenci takoj izpolni vprašalnik o želenem profilu storitev.

Na podlagi teh informacij sledi preizkus predpisanih potreb. Nato posredniško podjetje iz svojega nabora samostojnih negovalk oz. samostojnih negovalcev oskrbovanih oseb izbere eno ali več ustreznih usposobljenih oseb. Samoumevno je, da ima predlagana samostojna negovalka oz. negovalec ustrezno usposobljenost in vsa dovoljenja, potrebna za opravljanje teh nalog.

Na podlagi predloženih dokumentov in potrdil o usposobljenosti ali osebnega pogovora se izbere določena negovalka oz. določeni negovalec. 

Negovalko oz. negovalca je nato mogoče ob določenem času pričakati na najbližji železniški postaji ali pa se pripelje s prometno službo neposredno na ciljno lokacijo. 

V pogodbi o posredovanju med oskrbovano osebo oz. njihovimi svojci, zastopniki ali pooblaščenci in posredniškim podjetjem, so zadeve, kot je obseg dogovorjenih storitev in s tem povezani stroški, podrobneje in pregledno urejene.

 

Pozor:


Pogodbeno negovalno razmerje med oskrbovano osebo in samostojno negovalko oz. negovalcem oskrbovane osebe se uredi posebej v pogodbi o oskrbi. Samostojne negovalke oz. samostojni negovalci oskrbovanih oseb zaračunavajo svoje storitve neposredno svojim strankam. Sami so tudi odgovorni za urejanje plačila davkov in socialnih prispevkov.

Poleg čiste posredniške storitve je večina posredniških podjetij ves čas oskrbe na voljo kot sogovornik.

 

Opomba:


Lokalna posredniška podjetja navadno praviloma ponujajo številne druge storitve – predvsem za zagotavljanje kakovosti in povečanje udobja – do svetovanja in pomoči pri vseh prošnjah.

 

hand

Pogodba o posredovanju

 

Razmerje med osebami, ki iščejo oskrbo oz. njihovimi svojci, zastopniki ali pooblaščenci in posredniškimi podjetji se uredi s tako imenovano pogodbo o posredovanju. 

Pogodba o posredovanju vsebuje podatke o obeh pogodbenih strankah, začetku in trajanju pogodbe o posredovanju, opis vseh storitev, višino zneska in datum zapadlosti nadomestila za delo, kot tudi načine plačila, vključene so tudi določbe o prenehanju veljavnosti pogodbe o storitvah oskrbe. 

Posamezne storitve posredniškega podjetja morajo biti pravilno in pregledno navedene v pogodbi o posredovanju. Opisane storitve lahko poleg posredovanja samostojne negovalke oz. negovalca vključujejo tudi tekoče dejavnosti, kot so urejanje nadomeščanja, redni obiski, administrativna podpora za urejanje delovnih pogodb ali vlog za donacijo ali podpora pri morebitnih vprašanjih ali težavah pri oskrbi.

stift

Storitve posredniškega podjetja

 

Poleg čistega posredovanja veliko posredniških podjetij ponujajo vrsto drugih storitev, usmerjenih v udobje in kakovost, kot so:


Dežurstvo po telefonu

Organizacija nadomestne oskrbe v primeru onemogočenosti ali odpovedi samostojnih negovalk oz. negovalcev oskrbovanih oseb

Podpora pri upravnih postopkih in pri sklenitvi pogodbe za izvajanje storitev oskrbe

Pomoč pri prošnji za dodatek za nego in zahtevkih

Vizite in pregledi za zagotavljanje kakovosti

Posredovanje med podjetji za oskrbo (samostojne negovalke oz. samostojni negovalci oskrbovanih oseb) ter oskrbovanimi osebami in njihovimi svojci

 

menschen

Poklicna etika in obveznosti posrednikov

 

Pogodba o oskrbi se v pisni obliki sklene med samostojno negovalko oz. samostojnim negovalcem in oskrbovano osebo oz. družinskim članom ali s pooblaščeno osebo. Obe stranki sta upravičeni do izdelave pogodbe v pisni obliki.

Pogodba o oskrbi mora obvezno vsebovati podatke o pogodbenih strankah, začetek in trajanje pogodbe, natančen opis dogovorjenih storitev, določitev smernic za ravnanje v nujnih primerih ali ob poslabšanju stanja, ureditev za nadomeščanje v primeru odsotnosti, višino in zapadlost nadomestila za delo ter končno določilo o prenehanju pogodbe.

 

Pozor:


Samostojne negovalke oz. samostojni negovalci oskrbovanih oseb zaračunavajo svoje storitve neposredno svojim strankam. Sami so tudi odgovorni za urejanje plačila davkov in socialnih prispevkov.

 

Opomba: 


Posredniška podjetja svetujejo in podpirajo oskrbovane osebe in njihove sorodnike tudi pri urejanju pogodbe za oskrbo.