Finančne subvencije za oskrbo oseb

Subvencije za 24-urno oskrbo

 

 

Subvencije za 24-urno oskrbo

Poleg varstvenega dodatka za nego v 7 stopnjah lahko v Avstriji pod naslednjimi pogoji zaprosite za dodatno »subvencijo za 24-urno oskrbo«:

Oskrbovana oseba potrebuje oskrbo noč in dan in prejema varstveni dodatek vsaj na tretji stopnji po avstrijski zakonodaji, poleg tega mesečni neto dohodek ne sme presegati 2.500 evrov. 
Ta meja se za vse vzdrževane družinske člane ali morebitne vzdrževane svojce dvigne do 400 evrov oziroma 600 evrov za vsakega invalidnega vzdrževanega družinskega člana ali za katerega koli vzdrževanega svojca invalida. 
Med dohodke med drugim ne štejejo varstveni dodatek, posebna izplačila, subvencija za družino, otroški dodatek za nego in subvencija za stanovanje. Premoženje oskrbovane osebe se ne upošteva.

Da bi lahko zaprosili za pravico za »subvencijo za 24-urno oskrbo«, mora naročena samostojna negovalka oz. samostojni negovalec oskrbovane osebe med drugim

imeti teoretično znanje, ki je bistveno za pomočnico ali pomočnika na domu 
ali opraviti najmanj šest mesecev strokovne oskrbe oskrbovane osebe 
ali vaditi določeno oskrbo in/ali zdravstvene dejavnosti po navodilu, pouku in pod nadzorom pripadnika medicinske stroke.
Višina subvencije za samostojne negovalke oz. negovalce oskrbovanih oseb je 275 evrov na mesec in na oskrbovano osebo, največ 550 evrov na mesec (kar ustreza za dva samostojna negovalca).

Opozorilo: V posameznih zveznih deželah se pogoji financiranja z nepovratnimi deželnimi sredstvi lahko razlikujejo.

Vse dokumente, ki so potrebni za vložitev zahtevka za nepovratna sredstva, je mogoče prenesti s spletne strani Ministrstva za socialne zadeve pod www.sozialministeriumservice.at ali telefonsko zaprositi zanje na številki 05 99 88.

Osnovni podatki:

V Avstriji je 7 stopenj dodatka za pomoč in postrežbo. Razvrstitev temelji na določanju različnih stroškov oskrbe na mesec. Najnižja stopnja varstvenega dodatka 1 se začne pri negovalnih potrebah po več kot 65 ur na mesec, 3. stopnja se začne pri več kot 120 urah. Število ur, potrebnih za oskrbo na mesec, v okviru strokovnega mnenja določi zdravnica ali zdravnik oz. strokovnjak zdravstvene nege. Ugodnost se izplača naknadno mesečno dvanajstkrat na leto. Od varstvenega dodatka se ne odšteje noben davek od dohodka in noben prispevek za zdravstveno zavarovanje.

1. stopnja: Potrebnih več kot 65 ur nege na mesec
2. stopnja: Potrebnih več kot 95 ur nege na mesec
3. stopnja: Potrebnih več kot 120 ur nege na mesec
4. stopnja: Potrebnih več kot 160 ur nege na mesec
5. stopnja: Potrebnih več kot 180 ur nege na mesec, kadar je potreben poseben trud za nego
6. stopnja: Potrebnih več kot 180 ur nege na mesec, potrebni so časovno neusklajeni podporni ukrepi, ki jih je treba redno izvajati podnevi in ponoči, ali pa je potrebna stalna prisotnost negovalke oz. negovalca podnevi in ponoči, ker obstaja verjetnost lastne ali tuje ogroženosti
7. stopnja: Potrebnih več kot 180 ur nege na mesec, ko se oskrbovana oseba ne more ciljno gibati s štirimi okončinami s funkcionalnim prenosom ali nastopi eno od ocenjenih stanj

Davčne olajšave:

Stroški za tako imenovano »24-urno oskrbo«, kot so stroški za samostojne negovalke oz. negovalce oskrbovanih oseb, ureditev varstvenih storitev, zdravila in izdelke za nego, so lahko v naslednjem letu davčna olajšava kot izredni stroški. Davka proste subvencije in zahtevki, kot varstveni dodatek ali subvencija za 24-urno oskrbo, pa se odštejejo. Izredne obremenitve lahko veljajo z določenimi omejitvami tudi pri drugih bolj odvisnih partnerjih ali partnerkah, ki tudi same v celoti izpolnjujejo pogoje za vzdrževane osebe. Izredno obremenitev je treba uveljavljati z dokazili o dejanskih stroških, nastalih v zvezi z odmero davka na zaposlenega ali davčno napovedjo. 


Vse dokumente, ki so potrebni za vložitev zahtevka za nepovratna sredstva, je mogoče prenesti s spletne strani Ministrstva za socialne zadeve pod www.sozialministeriumservice.at ali telefonsko zaprositi zanje na številki 05 99 88.
Kdo je odgovoren za odobritev in izplačilo dodatka za nego?
V bistvu se lahko dodatek za nego pod določenimi pogoji nanaša na ljudi vseh starosti, ki zaradi bolezni, nesreče, invalidnosti ali omejitev, povezanih s staranjem, verjetno potrebujejo za obdobje vsaj 6 mesecev neprekinjeno nego več kot 65 ur na mesec. Potrebo po negi odmeri pristojni organ v poročilu.

Za priznanje in plačilo nadomestila po stopnjah od 1. do 7. je za prejemnice in prejemnike pokojnine iz obveznega pokojninskega zavarovanja pristojen ustrezni zavod za pokojninsko ali socialno zavarovanje.

Za prejemnice in prejemnike, ki prejemajo polno pokojnino iz nezgodnega zavarovanja, krije odobritev in izplačilo, če je potrebna neka (storitev) za nego po nesreči pri delu ali poklicni bolezni, nosilec zavarovanja za primer nesreče. V okviru splošnega zavoda za zavarovanje v primeru nesreč (AUVA) pa se nosilcu zavodu za pokojninsko zavarovanje prizna vloga izplačevalca.

Za vse druge osebe je prav tako odgovoren Zavod za pokojninsko zavarovanje (PZ).

Vloge za priznanje in izplačilo stroškov je treba poslati pristojnemu organu, ustrezne obrazce je treba prenesti s spletne strani. Na voljo so tudi spletni obrazci.

Kdo je odgovoren za odobritev in črpanje sredstev za 24-urno oskrbo?

Kontaktna točka za vprašanja v zvezi s subvencijami za 24-urno oskrbe je krajevni urad ministrstva za socialne zadeve. Tudi za sredstva za preživljanje je treba zaprositi pri tem uradu.


Ali obstajajo druga sredstva za storitve neodvisne oskrbe?

Poleg davčne olajšave obstaja pod določenimi pogoji in finančnimi pogoji tudi možnost dodelitve izplačila pomoči za podporo vzdrževanega svojca. To se uporablja za začasno razbremenitev svojcev oskrbovanih oseb, ki jih nadomesti strokovno nadomestno podjetje. Posamezne občine morda podeljujejo tudi dodatna nepovratna sredstva oz. drugo pomoč pri storitvah.