Ajutoare financiare pentru serviciile de îngrijire și asistență

Indemnizații pentru îngrijirea timp de 24 de ore pe zi

 

 

Indemnizații pentru îngrijirea timp de 24 de ore pe zi

Pe lângă cele 7 nivele de acordare a alocațiilor de îngrijire, în Austria se pot solicita indemnizații suplimentare pentru serviciile de îngrijire timp de 24 de ore pe zi:

Persoana aflată sub îngrijire trebuie să necesite non-stop îngrijire și asistență și să beneficieze de alocația pentru îngijire de nivel trei din cadrul prevederilor legale. De asemenea, venitul net lunar al acesteia trebuie să nu depășească limita 2.500 de euro. 
Această limită se majorează cu 400 de Euro pentru fiecare persoană aflată în întreținere și cu 600 de Euro pentru fiecare persoană cu nevoi speciale aflată în întreținere. 
Nu sunt considerate venituri pensiile de îngrijire, alte alocații, venituri speciale, ajutoarele familiale, alocațiile pentru îngrijirea copiilor sau ajutoarele pentru locuință. Proprietatea și bunurile persoanei îngrijite de asemenea nu se iau în considerare.

Pentru a putea lua în considerare de indemnizația pentru îngrijire de 24 de ore pe zi, asistentul personal trebuie să fi urmat

cursuri teoretice de pregătire profesională în ceea ce privește oferirea serviciilor de îngrijre și asistență la domiciliu 
sau să fi intrat în serviciul persoanei pe care o îngrijește cu minim 6 luni în urmă. 
sau să îndeplinească anumite activități de îngrijire medicală în urma unor instrucțiuni, a unei formări și cu verificare din partea unor cadre medicale de specialitate.
Sumele ce pot fi oferite ca și indemnizație sunt de 275 de Euro pe lună pentru un asistent personal și 550 de Euro pe lună pentru servicii complete de îngrijire și asistență (echivalentul a 2 asistenți personali).

Atenție: Anumite Landuri pot, în mod separat, să aibă alte condiții pentru alocarea unor indemnizații.

Informații despre toate documentele necesare pentru solicitarea indemnizațiilor pot fi descărcate de pe site-ul web al Ministerului Serviciilor Sociale www.sozialministeriumservice.at sau pot fi solicitate telefonic
la numărul 05 99 88.

Informații de bază:

În Austria există 7 niveluri de indemnizații pentru servicii de îngrijire. Stabilirea nivelului are loc în urma determinării cheltuielilor lunare. Nivelul 1 presupune nevoia de îngrijire și asistență de mai mult de 65 de ore pe lună, nivelul 3 presupune nevoia de îngrijire și asistență de mai mult de 120 de ore pe lună. Numărul orelor de îngrijire necesare pe lună se stabilesc în urma unei evaluări medicale din partea unui medic sau a unui cadru medical. Indemnizația se acordă lunar, retrospectiv pentru luna precedentă. Din indemnizația pentru îngrijire nu vor fi deduse impozite pe venit sau contribuții pentru asigurarea de sănătate.

Nivelul 1: Mai mult de 65 de ore de îngrijire necesare pe lună
Nivelul 2: Mai mult de 95 de ore de îngrijire necesare pe lună
Nivelul 3: Mai mult de 120 de ore de îngrijire necesare pe lună
Nivelul 4: Mai mult de 160 de ore de îngrijire necesare pe lună
Nivelul 5: Mai mult de 180 de ore de îngrijire necesare pe lună și de asemenea nevoia unor eforturi excepționale de îngrijire
Nivelul 6: Mai mult de 180 de ore de îngrijire necesare pe lună, atunci când este nevoie de servicii de îngrijire ale căror natură nu permite coordonarea sau programarea acestora și care sunt necesare în mod regulat atât în timpul zilei cât și în timpul nopții și care sunt necesare pentru prevenirea punerii în pericol a persoanei îngrijite sau a personanelor din jur.
Nivelul 7: Mai mult de 180 de ore de îngrijire necesare pe lună, atunci când persoana îngrijită nu are control asupra propriilor member, este complet incapacitată fizic sau a cărei situații este evaluată la nivele de severitate similară.

Deducerea de taxe și impozite

Cheltuielile necesare îngrijirii de 24 de ore pe zi, cum ar fi costurile pentru asistenții personali, intermedierea serviilor de îngrijre și asistență, precum și costurile medicamentelor sau a produselor pentru îngrijire medicală sunt considerate ca fiind costuri excepționale și sunt deductibile fiscal în anul ce urmează. Indemnizațiile și subvențiile scutite de impozitare precum alocațiile de îngrijire sau indemnizațiile pentru servicii de îngrijire de 24 de ore pe zi vor fi totuși deduse. Atât persoana îngrijită cât și soțul sau soția acestuia care au venituri proprii pot aplica pentru decontarea costurilor excepționale. Se va ține cont și de persoanele aflate în întreținere. Se va aduce și dovada fizică a costurilor excepționale în cadrul recalculării și a rambursării după caz a impozitelor pe venit. 


Informații despre toate documentele necesare pentru solicitarea de subvenții pot fi descărcate de pe site-ul web al Ministerului Serviciilor Sociale www.sozialministeriumservice.atsau pot fi solicitate telefonic
la numărul 05 99 88.

Cine este responsabil pentru acordarea și plata alocației de îngrijire?

Alocația pentru îngrijire se poate acorda în priniciu oricărei persoane de orice vârstă, în condițiile care aceasta necesită minim 6 luni de îngrijire cu cel puțin 65 ore de asistență pe lună, din cauza unei boli, a unui accident, al unei dizabilități sau datorită vârstei înaintate. Nevoia de îngrijire va fi constatată de către o autoritate competentă în cadrul unui raport de constatare.

În cazul în care persoana în cauză este beneficiarul unei pensii din partea Casei de Pensii sau a Sistemului de Asigurare Socială, respectiva instituție este însărcinată cu stabilirea și alocarea indemnizației de la nivelul 1 până la 7.

Pentru beneficiarii unei pensii integrale din partea asigurării pentru accidente a căror nevoie de îngrijire a rezultat ca urmare a unui accident (de muncă) sau a unei boli profesionale, respectiva instituție este însărcinată cu determinarea și alocarea pensiei de îngrijire. În cazul unei asigurări generale de accident (AUVA), Casei de Asigurări și Pensii îi revine sarcina de a determina și de a aloca pensia de îngrijire.

Pentru orice alte situații această sarcină îi revine Casei de Asigurări și Pensii (PV).

Cererile pentru determinarea și pentru alocarea pensiei de îngrijire vor fi transmise, după caz, instituției responsabile. Formularele ce trebuie completate pot fi descărcate de pe site-ul web al acestora. De asemenea, aceste formulare sunt disponibile și pentru completare online.

Ce instituție este responsabilă pentru determinarea și alocarea

indemnizației pentru serviciile de îngrijire de 24 de ore pe zi?
Informații cu privire la alocarea indemnizației pentru servicii de îngrijire de 24 de ore pe zi puteți obține de la biroul local al Ministerului pentru Servicii Sociale. Tot la biroul respectiv se vor depune și cererile pentru alocarea indemnizației.


Există și alte indemnizații pentru serviciile de îngrijire și asistență?

Pe lângă deductibilitatea taxelor și impozitelor mai există și posibilitatea unui ajutor financiar acordat membrilor familiei care oferă îngrijire și asistență, cât timp sunt îndeplinite anumite condiții. Scopul acestui ajutor financiar este de a oferi un sprijin temporar membrilor familiei care îngrijesc persoana în cauză prin intermediul unei întreprinderi specializate. Este posibil ca unele autorități locale să acorde indemnizații și subvenții adiționale.