Asigurarea calității

Transparență și reguli clar definite

Pe lângă măsurile adoptate prin ordin ministerial conform regulamentului privind "normele profesionale de exercitare a intermedierii și organizării serviciilor de asistență personală", transparența și documentația completă oferită de agențiile de intermediere asigură prestarea unor servicii de îngrijire de înaltă calitate. Contractul de servicii de îngrijire și asistență formează baza prin care este definită activitatea de muncă a asistenților personali.

Contractul pentru servicii de îngrijire

În contractul pentru servicii de îngrijire vor fi stipulate punctual și în detaliu toate serviciile solicitate și agreate de comun acord.  Contractul pentru servicii de îngrijire și asistență va conține în mod obligatoriu reglementări cu privire la activitățile zilnice și protocolul agreat pentru situații de urgență sau pentru cazul în care starea generală de sănătate a persoanei îngrijite se înrăutățește.

Reglementări generale

Reglementările generale cu privire la activitățile zilnice și protocolul pentru situații de urgență descriu sarcinile și obligațiile furnizorului de servicii de îngrijire și asistență și stabilesc în detaliu ce măsuri trebuie să ia asistentul personal în cazul în care observă o deteriorare a stării generale de sănătate a persoanei îngrijite (de ex., să informeze familia sau reprezentantul legal, să informeze cadrele medicale și să acorde prim-ajutor).

Documentaţie

asistenții personali au obligația de a documenta în scris serviciile furnizate și de a pune această documentație la dispoziția tuturor celorlalte persoane implicate în îngrijirea și asistența persoanei în cauză.

Obligația de respectare a confidențialității

Asistenții personali, prin natura serviciilor pe care le oferă, sunt obligați să se conformeze reglementărilor și normelor de conduită profesională și să păstreze confidențialitatea informațiilor aduse la cunoștință sau pe care le-au dobândit în cadrul exercitării profesiei și care privesc persoana îngrijită și membrii familiei acesteia.

Gestionarea registrului de cheltuieli casnice

Asistentul personal trebuie să noteze în registrul de cheltuieli casnice toate cheltuielile survenite în decursul activităților de îngrijire și asistență și toate sumele de bani primite în acest scop. Registrul de cheltuieli casnice și documentele aferente trebuie păstrate pentru cel puțin doi ani de zile.


Cheltuielile casnice vor fi grupate cel puțin în următoarele categorii: costurile pentru chirie și pentru utilități, costurile pentru alimente, medicamente, materiale pentru curățare și detergenți, îmbrăcăminte, produse de igienă, alimente și alte necesități pentru animalele de companie, ziare / reviste / cărți, mobilier, ustensile, plante și accesorii

Activități de asistență medicală

Pentru îndeplinirea serviciilor de asistență medicală este necesară delegarea acestora din partea unui cadru medical. Prin delegarea activităților de asistență medicală se înțelege transmiterea sarcinilor de îngrijire medicală  asistenților personali. Aceasta presupune, pe lângă delegarea în scris a acestor sarcini, și instruirea asistentului personal de către cadrele medicale de specialitate.

Condiţii

În scopul asigurării calității, dar și în vederea protejării asistentului personal în fața legii la momentul delegării sarcinilor de îngrijire medicală următoarele condiții trebuie în mod obligatoriu îndeplinite:

Delegarea serviciilor de îngrijire medicală se efectuează exclusiv în cazuri individuale. Prin aceasta se înțelege că asistentul personal va oferi servicii de asistență medicală exclusiv persoanei pentru care i-au fost delegate aceste sarcini.  Asistentul personal poate îndeplini sarcinile de îngrijire medicală numai în condițiile în care este prezent în mod constant sau cel puțin regulat pentru perioade mai lungi de timp în locuința persoanei pe care o îngrijește. Asistentul personal are dreptul de a oferi servicii de asistență unui număr de maxim trei persoane care locuiesc împreună și care fac parte din aceeași familie. Trebuie să existe acordul în scris al persoanei îngrijite sau al unui membru al familiei, sau al unui reprezentant împuternicit.
 Personalul medical trebuie să ofere indicații în scris cu privire la sarcinile de îngrijire medicală pe care asistentul personal le va îndeplini. 
În cadrul instructajului trebuie să fie explicit menționat dreptul asistentului personal de a refuza preluarea sarcinilor de îngrijire medicală.
Personalul medical care efectuează instrucțiunile și formarea trebuie să se asigure că asistentul personal posedă abilitățile necesare pentru a efectua activitățile cu care este însărcinat.
 Delegarea sarcinilor de îngrijire medicală este de natură temporară și se încheie cel târziu la momentul rezilierii contractului de servicii.