Încheierea contractului

Ce trebuie să luăm în considerare la încheierea unui contract?

Dumneavoastră aveți obligația, atât în calitate de furnizor de servicii cât și în scopul protecției din punct de vedere juridic al propriei persoane, de a respecta următoarele măsuri de asigurare a calității:

Adresa ambelor părți contractante

Prin părți contractante se înțelege prestatorul de servicii de îngrijire și asistență, și persoana ce urmează a fi îngrijită sau membrii familiei acesteia ori reprezentații legali sau persoanele împuternicite în acest sens.
Adresa furnizorului de servicii poate fi adresa de reședință, (chiar și din străinătate) sau adresa sediului social.


În cazul în care furnizorul de servicii are adrese de domiciliu atât în străinătate cât și în Austria, este recomandat să le menționeze pe amândouă, astfel încât să poată fi cu ușurință contactat și în străinătate în situații de urgență.


Contractul pentru servicii de îngrijire

Începutul și durata contractului pot fi convenite prin acordul comun al părților. Pot fi încheiate mai multe contracte de muncă succesive.


Conținutul serviciilor prestate:

Printre acestea se numără mai ales: 

  • Servicii legate de necesități casnice: de exemplu, prepararea hranei, îndeplinirea unor sarcini de aprovizionare, păstrarea curățeniei și alte treburi casnice, aerisirea camerelor, îngrijirea animalelor și a plantelor, precum și spălarea,călcarea, și repararea hainelor și a lenjeriei;
  • Oferirea unui sprijin în activitățile zilnice: spre exemplu, în ducerea la bun sfârșit a rutinei de zi cu zi și a altor sarcini zilnice sau ocazionale.
  • Sprijin prin socializare: asistentul personal ține companie, poartă conversații, oferă sprijin și însoțire în scopul menținerii activităților sociale și a relațiilor de socializare.
  • Completarea registrului de cheltuieli casnice și ținerea evidenței cu privire la cheltuielile efectuate în scopul îngrijirii persoanei în cauză.
  • Efectuarea pregătirilor necesare pentru relocarea persoanei îngrijite în altă locație;
  • Organizarea propriilor servicii de îngrijire: Aceasta cuprinde toate activitățile pe care asistentul personal și le-a asumat, inclusiv sarcini de îngrijire medicală pe care le-a preluat în urma unor indicații ale personalului medical de specialitate.
  • Stabilirea reglementărilor generale în conformitate cu aliniatul 2 Z 1 GewO:
  • Pentru situațiile în care asistentul personal nu poate, din orice motiv, să își presteze serviciile se va stabili în avans și de comun acord dacă aceasta se angajează să pună la dispoziție un asistent personal înlocuitor. Asistentul personal va pune la dispoziție numele și adresa persoanei sau persoanelor înlocuitoare.

 


Se recomandă ca în contractul de servicii să se menționeze că furnizorul de servicii trebuie să asigure ca, în caz de urgență, să poată fi înlocuit oricând în timp util. Asistenții personali, prin natura lor de furnizor cu activitate independentă, trebuie să se asigure că pot fi oricând înlocuiți de un alt asistent personal ales de aceștia, care este capabil să furnizeze serviciile necesare de îngrijire. Prin urmare nu este neapărat necesară nominalizarea efectivă a unui înlocuitor în contractul de servicii.

Atenție: 
În contract ar trebui incluse următoarele:
Contravaloarea serviciilor și scadența la care se vor achita, unde se va menționa că asistentul personal va gestiona în mod independent toate impozitele și contribuțiile pe care le datorează statului.
În dispozițiile cu privire la încetarea relațiilor contractuale trebuie precizat în mod obligatoriu faptul că acestea vor înceta odată cu decesul persoanei îngrijite și că orice remunerație oferită în avans trebuie restituită. De asemenea, se va specifica în contract că acesta poate înceta în urma unui preaviz de cel puțin 2 săptămâni din partea oricărei părți.


Este recomandat să se ia în considerare rezilierea contractului în cazul unei relocări permanente într-un cămin pentru bătrâni sau în altă instituție. În orice caz, se poate agrea ca asistentul personal să rămână și după relocarepentru o perioadă adițională în serviciul persoanei pe care a îngrijit-o, spre exemplu pentru a efectua anumite sarcini (precum curățarea locuinței pentru a fi predată în folosință altcuiva).
Se recomandă, de asemenea, o prevedere contractuală care să asigure rezilierea contractului în cazul decesului asistentului personal.

În condițiile în care asistentul personal locuiește împreună cu persoana pe care o îngrijește iar respectiva locație îi servește și ca sediu social, se recomandă menționarea explicită a acestui fapt în contractul de servicii.