Uzatvorenie zmluvy

Na čo je potrebné dbať pri uzatváraní zmluvy?

Ako podnikateľské subjekty poskytujúce opatrovateľské služby ste povinní –  aj pre vašu vlastnú právnu zábezpeku –  dodržiavať tieto opatrenia na zabezpečenie kvality.

Adresa zmluvných strán

Zmluvné strany sú podnikateľské subjekty poskytujúce opatrovateľské služby a opatrované osoby alebo ich rodinní príslušníci, poverené osoby alebo oprávnení zástupcovia.
Adresa podnikateľského subjektu poskytujúceho opatrovateľské služby je jeho platná adresa bydliska (aj v zahraničí) alebo jeho miesto podnikania.

Ak existuje adresa v Rakúsku aj v zahraničí, odporúča sa uvádzať obidve adresy, aby bolo možné podnikateľský subjekt poskytujúci opatrovateľské služby kontaktovať v prípade núdze aj pri jeho pobyte v zahraničí.


Opatrovateľská zmluva

Začiatok a trvanie opatrovateľskej zmluvy: Trvanie opatrovateľskej zmluvy je možné dohodnúť ľubovoľne. Môže sa uzatvoriť aj viacero opatrovateľských zmlúv po sebe.


Obsah služieb:

K tomu patrí najmä: 

  • Služby pre domácnosť: napríklad príprava jedál, nakupovanie, upratovanie, vykonávanie domácich prác a pochôdzok pre domácnosť, starostlivosť o zdravú klímu v miestnosti, starostlivosť o zvieratá a rastliny, starostlivosť o bielizeň a oblečenie (pranie, žehlenie, zašívanie);
  • Podpora pri životospráve: napríklad vytvorenie denného režimu, pomoc s každodennými činnosťami;
  • Spoločenská funkcia: napríklad poskytovanie spoločnosti, konverzácia, udržiavanie spoločenských kontaktov, sprevádzanie pri rôznych aktivitách;
  • Vedenie záznamov v knihe domácnosti s uvedením uskutočnených výdavkov súvisiacich s opatrovaním danej osoby;
  • Praktická príprava opatrovanej osoby na zmenu miesta;
  • Organizácia osobnej opatery: zahŕňa aj sprostredkovanie nezávislého/ej opatrovateľa/ky; eventuálne lekárske alebo ošetrovateľské činnosti prenesené odborným zdravotníckym personálom.
  • Definovanie smerníc úkonov v zmysle ods. 2 r. 1 rakúskeho živnostenského zákona:
  • dohoda, či je v prípade prekážok zabezpečené zastúpenie, a v každom prípade meno a kontaktná adresa/kontaktné adresy zastupujúcej osoby/zastupujúcich osôb.

 

Odporúča sa zmluvne stanoviť, že podnikateľský subjekt poskytujúcu opateru sa môže nechať kedykoľvek zastupovať a v prípade prekážok z jeho strany sa včas zabezpečí jeho zastupovanie. Podstata nezávislosti je, že podnikateľský subjekt môže byť kedykoľvek zastúpený iným vhodným podnikateľským subjektom podľa jeho výberu. Konkrétne uvedenie mena zastupujúceho subjektu v niektorom odseku zmluvy nie je preto nutné.

Pozor: 
Zmluva by mala obsahovať:
splatnosť a výšku odmeny za prácu, pričom je potrebné poukázať na to, že podnikateľský subjekt poskytujúci opatrovateľské služby musí sám priznať všetky príjmy podliehajúce dani z príjmu a odvádzať dane.
Ustanovenia týkajúce sa ukončenia zmluvného vzťahu, pričom je nutné uviesť, že opatrovateľská zmluva sa končí smrťou opatrovanej osoby a podnikateľský subjekt poskytujúci opatrovateľské služby musí v prípade vopred zaplatenej odmeny vrátiť adekvátnu čiastku a že zmluva môže byť kedykoľvek ukončená zo strany oboch zmluvných partnerov pri dodržaní dvojtýždňovej výpovednej lehoty ku koncu kalendárneho mesiaca.


V opatrovateľskej zmluve je vhodné uviesť ukončenie zmluvného pomeru v prípade definitívneho premiestnenia opatrovanej osoby do domova alebo iného zariadenia. V každom prípade môže byť dohodnuté, že nezávislý/á opatrovateľ/ka bude mať ešte nejaký čas po premiestnení opatrovanej osoby do iného zariadenia na to, aby mohol vykonať určité činnosti (napr. upratať byt pred jeho odovzdaním).
Rovnako sa odporúča uviesť ukončenie zmluvného pomeru v prípade smrti nezávislého/ej opatrovateľa/ky.

Ak sa predpokladá, že nezávislý/á opatrovateľ/ka bude bývať u opatrovanej osoby a tam bude mať uvedené aj miesto svojho podnikania, odporúča sa túto okolnosť výslovne uviesť v opatrovateľskej zmluve.