Dôležité informácie

Tu nájdete informácie o novinkách, pravidlách vykonávania živnosti a poradenstve pre nezávislých/é opatrovateľov/ky
 

Prečo práve nezávislý/á opatrovateľ/ka? Skutočnosť, že dopyt po službách nezávislých opatrovateľov/liek sa v posledných rokoch enormne zvýšil, síce vyplýva aj z rastúceho dopytu po opatrovateľských službách, najmä však táto ponuka prináša so sebou nesporné výhody. Nezávislí/é opatrovatelia/ľky sú pri plánovaní svojich služieb, pokiaľ ide o rozsah, časovú náročnosť a odmenu za prácu, veľmi flexibilní/é.
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Prehľad o novinkách


Od 10. 7. 2015 smú nezávislých/é opatrovateľov/ľky sprostredkovávať len držitelia platného živnostenského oprávnenia na výkon činnosti „Organisation und Vermittlung von Personenbetreuung“/Organizácia a sprostredkovanie opatrovania osôb. To znamená, že činnosť sprostredkovania a organizácie opatrovateľských služieb bola v roku 2015 vyňatá zo živnosti na výkon opatrovania osôb. 

Na základe nariadenia o rešpektovaní profesijného etického kódexu, ktoré bolo zverejnené v zbierke zákonov Rakúskej spolkovej republiky, garantujú tuzemské sprostredkovateľské spoločnosti opatrovaným osobám a ich rodinným príslušníkom, ale aj nezávislým opatrovateľom/kám v ich postavení podnikateľského subjektu poskytujúceho opatrovateľské služby najvyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť pri organizácii a sprostredkovaní opatrovateľských služieb. Profesijný etický kódex zdôvodňuje rozsiahle povinnosti spojené s povinnou starostlivosťou, existenciou zmlúv a dokumentáciou, a tým významne prispieva k rozvoju kvality. Na tomto základe môžu sprostredkovateľské spoločnosti v plnom rozsahu plniť svoju úlohu sprostredkovateľa medzi opatrovanou osobou a opatrovateľom.

 

Bezplatné nemecké učebné materiály pre opatrovateľov/ky
 

Bezplatné nemecké učebné materiály pre opatrovateľov/ky
V rámci projektu EÚ „BID - BetreuerInnenqualifizierung in Deutsch„ zameraného na vzdelávanie opatrovateľov/liek v nemeckom jazyku boli vytvorené nemecké učebné materiály (= takzvané „BID-Portfolio“), ktoré sú prispôsobené špeciálne pre pracovnú oblasť opatrovateľov/liek. Cieľom je podporiť opatrovateľov/ky v rozširovaní ich existujúcich znalostí nemeckého jazyka. Okrem toho portfólio zahŕňa takzvaný „Info-Dossiers“, súbor s dôležitými informáciami o právnom základe vykonávania tohto povolania v Rakúsku. Tieto dokumenty sú napísané v nemčine, bulharčine, poľštine, rumunčine, slovenčine, češtine a maďarčine. 
Učebné portfólio BID si môžete bezplatne stiahnuť tu. BID-portfólio sa skladá z niekoľkých zložiek, ktoré možno navzájom kombinovať podľa individuálnych potrieb: test sebahodnotenia poskytne informáciu o už existujúcej jazykovej úrovni; učebné moduly opisujú každodenné situácie z pracovného života opatrovateľa/ky a sú spojené so slovnou zásobou a s gramatickým modulom; štyri informačné súbory Info-Dossier poskytujú dôležité informácie súvisiace s prácou.
Stiahnuť bezplatne učebné materiály BID-Lernportfolio.

 

textkreis

PORADENSTVO PRI OHLASOVANÍ A ODHLASOVANÍ ŽIVNOSTI
 

Okresné alebo krajské pobočky príslušnej Hospodárskej komory poskytujú nezávislým opatrovateľom/kám poradenstvo pri prihlasovaní a odhlasovaní živnosti, najmä pri výbere správneho oprávnenia, informujú ich o podmienkach a jednotlivých krokoch získania živnostenského oprávnenia a vystavujú tzv. NeuFöG-Bestätigung, potvrdenie o založení novej živnosti. Pre podrobnejšie informácie sa obráťte na príslušnú Hospodársku komoru.

Ku kontaktným údajom

WKO

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA)
 

Vaša kontaktná osoba pre všetky otázky týkajúce sa zdravotného, úrazového a
dôchodkového poistenia pre živnostníkov v Rakúsku.

SVA

www.svs.at