Finančné príspevky na osobnú starostlivosť

Podpora 24-hodinovej opatery

 

 

Podpora 24-hodinovej opatery

Okrem príspevku na starostlivosť podľa 7 stupňov je možné v Rakúsku požiadať o „podporu 24-hodinovej opatery“ za týchto podmienok:
Opatrovaná osoba musí vyžadovať nepretržitú opateru a poberať príspevok na starostlivosť minimálne na základe stupňa 3 podľa rakúskych právnych predpisov, okrem toho nesmie jej čistý mesačný príjem prekročiť 2 500 eur. 
Tento limit sa zvyšuje na každého vyživovaného rodinného príslušníka o 400 eur alebo o 600 eur na každého zdravotne postihnutého vyživovaného rodinného príslušníka. 
K príjmu sa okrem iného nezapočítava príspevok na starostlivosť, mimoriadne výplaty, rodinné prídavky, rodičovský príspevok a príspevok na bývanie. Na majetok opatrovanej osoby sa neprihliada.
Aby bolo možné uplatniť si nárok na „podporu 24-hodinovej opatery“, musí poverený/á nezávislý/á opatrovateľ/ka mať navyše

  • teoretickú prípravu a vzdelanie, ktoré v podstate zodpovedá vzdelaniu tzv. Heimhelfer/in – pomocníci/nice v domácnosti 
  • alebo sa minimálne šesť mesiacov primeraným a riadnym spôsobom starala o opatrovanú osobu 
  • alebo vykonávala určité ošetrovateľské a/alebo lekárske činnosti podľa nariadenia, výučby a pod kontrolou člena odborného zdravotníckeho personálu.
  • Výška podpory pre nezávislých/é opatrovateľov/ky činí 275 eur za mesiac a opatrovateľa/ku, maximálne 550 eur na mesiac (čo zodpovedá dvom nezávislým opatrovateľom/kám).

Upozornenie: V jednotlivých spolkových krajinách môžu prevládať rôzne podmienky financovania prostredníctvom príspevkov.

Všetky potrebné dokumenty na podanie žiadosti o príspevky sa dajú stiahnuť na webových stránkach rakúskeho Ministerstva sociálnych vecí www.sozialministeriumservice.at alebo je možné vyžiadať si ich telefonicky
na čísle 05 99 88.

Základné informácie:

V Rakúsku existuje 7 stupňov príspevkov na opatrovanie. Klasifikácia sa zakladá na určení rôznej výšky výdavkov na starostlivosť mesačne. 1. najnižší stupeň príspevku na opatrovanie sa vzťahuje na potrebu opatery viac než 65 hodín mesačne, stupeň 3 sa vypláca pri viac než 120 hodinách opatrovania. Počet hodín mesačnej potreby opatery sa určuje v rámci posudku zo strany lekára/ky alebo kvalifikovaného/ej ošetrovateľa/ky. Príspevok na opatrovanie sa vypláca dvanásťkrát za rok mesačne pozadu. Z príspevku na opatrovanie sa neodpočítava žiadna daň z príjmu ani odvody na zdravotné poistenie.
Stupeň 1: v prípade potreby opatery viac než 65 hodín mesačne
Stupeň 2: v prípade potreby opatery viac než 95 hodín mesačne
Stupeň 3: v prípade potreby opatery viac než 120 hodín mesačne
Stupeň 4: v prípade potreby opatery viac než 160 hodín mesačne
Stupeň 5: v prípade potreby opatery viac než 180 hodín mesačne, ak sú nutné mimoriadne výdavky na starostlivosť
Stupeň 6: v prípade potreby opatery viac než 180 hodín mesačne, ak sú nevyhnutné časovo nekoordinované opatrenia z hľadiska starostlivosti a tie je nutné vykonávať pravidelne cez deň aj v noci alebo je nutná dlhodobá prítomnosť opatrovateľa/ky počas dňa aj v noci, lebo existuje pravdepodobnosť vlastného alebo cudzieho ohrozenia.
Stupeň 7: v prípade potreby opatery viac než 180 hodín mesačne, keď nie sú možné cielené pohyby štyroch končatín s funkčným premiestnením alebo existuje stav rovnaký ku klasifikovanému.

Možnosť daňového odpočtu:

Náklady na takzvanú „24-hodinové opatrovanie“, ako sú napríklad náklady na nezávislého/ú opatrovateľa/ku, sprostredkovanie opatrovateľských služieb, lieky a prostriedky na ošetrovanie, sa môžu daňovo odpočítať v nasledujúcom roku ako mimoriadne výdavky. Poskytované nezdaniteľné príspevky a finančná podpora, ako sú príspevky na starostlivosť alebo finančná podpora na 24-hodinové opatrovanie, sa však odpočítajú. Mimoriadne výdavky si môže opatrovaná osoba uplatniť sama alebo jej partner/ka považovaný za samoživiteľa/ku, s určitým obmedzením aj ďalšie osoby s vyživovacou povinnosťou. Mimoriadne zaťaženie je potrebné uplatňovať preukázaním skutočne vynaložených nákladov v rámci ročného zúčtovania dane z príjmu zamestnancov alebo v daňovom priznaní fyzickej osoby. 

Všetky potrebné dokumenty na podanie žiadosti o príspevky sa dajú stiahnuť na webových stránkach rakúskeho Ministerstva sociálnych vecí www.sozialministeriumservice.at alebo je možné vyžiadať si ich telefonicky
na čísle 05 99 88.

Kto je zodpovedný za priznanie a vyplácanie príspevku na opatrovanie?

Príspevok na opatrovanie môže v zásade za určitých podmienok poberať osoba v akomkoľvek veku, ak v dôsledku choroby, úrazu, postihnutia alebo obmedzenia podmieneného vekom existuje predpoklad, že počas minimálne 6 mesiacov bude vyžadovať opateru v rozsahu viac než 65 hodín mesačne. Potreba opatery sa uplatňuje na základe posudku na príslušnom úrade.

Kompetentnou inštitúciou pre uznanie a vyplatenie príspevku na opatrovanie stupňa 1 až 7 je pre poberateľov dôchodkov zo zákonného dôchodkového poistenia príslušná pobočka dôchodkovej a sociálnej poisťovne.

Pre poberateľov plného dôchodku z úrazového poistenia, ak potreba opatrovania vyplynie z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania, preberá kompetencie pre uznanie a vyplatenie príspevku príslušná pobočka úrazovej poisťovne. V oblasti rakúskej Inštitúcie všeobecného úrazového poistenia (Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt – AUVA) je však príslušným kompetetným miestom pre uznanie a vyplatenie príspevku opäť dôchodková poisťovňa.

Pre všetky iné osoby je tiež kompetentná dôchodková poisťovňa.

Žiadosti na priznanie nároku a vyplatenie príspevku je potrebné podať na príslušnom úrade, príslušné formuláre sa dajú stiahnuť na domovských stránkach. K dispozícii sú aj online formuláre.

Kto je zodpovedný za priznanie a vyplatenie finančnej podpory za 24-hodinovú opateru?

Kontaktné miesto v prípade otázok týkajúcich sa podpory 24-hodinovej opatery je príslušný krajinský úrad rakúskeho Ministerstva sociálnych vecí. Na tomto úrade sa podáva aj žiadosť o finančný príspevok.

Existujú aj ďalšie finančné príspevky pre nezávislé opatrovateľské služby?

Okrem možnosti daňového odpočtu je za určitých podmienok a finančných okolností možné poskytnúť ešte finančné príspevky na podporu opatrujúceho rodinného príslušníka. Tieto príspevky slúžia na dočasné odľahčenie opatrujúcich rodinných príslušníkov pomocou profesionálnych náhradných podnikateľských subjektov. Podľa možností poskytujú jednotlivé obce navyše aj ďalšie príspevky alebo vecné plnenia.