Finanční dotace na osobní péči

Podpora 24hodinové péče

 

 

Podpora 24hodinové péče

Kromě příspěvku na péči v 7 krocích lze v Rakousku využít navíc "podporu 24hodinové péče" za následujících podmínek:
Příjemce péče musí potřebovat 24hodinovou péči a dostávat pečovatelský příspevěk minimálně stupně tři dle rakouské právní úpravy, a mimoto čistý měsíční příjem nesmí přesáhnout 2 500 eur. 
Tento limit se zvyšuje o 400 eur za každého závislého rodinného příslušníka, který závisí na příjemci péče, nebo o 600 eur za každou zdravotně postiženou závislou osobu. 
Jako příjem se nepočítají mimo jiné příspěvek na péči, rodičovský příspěvek, příspěvek na péči o dítě a příspěvek na bydlení. Aktiva příjemce péče se nebere v úvahu.

  • Pro využití příspěvku z "podpory 24hodinové péče" musí nezávislý poskytovatel osobní péče mimoto
  • mít teoretickou přípravu, která v zásadě odpovídá pomoci v domácnosti 
  • nebo se řádně starat o příjemce péče alespoň po dobu šesti měsíců 
  • nebo provádět jisté ošetřovatelské a / nebo lékařské činnosti po příkazu, instruktáži a pod vedením zdravotnického odborníka.
  • Výše podpory pro nezávislé poskytovatele osobní péče je 275 eur za měsíc a na jednoho příjemce péče, maximálně 550 eur měsíčně (což odpovídá dvěma nezávislým pečovatelům).


Upozornění: V jednotlivých regionech země mohou existovat různé podmínky financování prostřednictvím příspěvků.

Všechny dokumenty požadované pro podávání žádostí o finanční příspěvek lze stáhnout na webových stránkách Ministerstva sociálních věcí a služeb www.sozialministeriumservice.at nebo vyžádat telefonicky na
čísle 05 99 88.

Základní informace:

V Rakousku existuje 7 úrovní pečovatelských služeb. Klasifikace je založena podle náročnosti měsíčních výdajů na péči. Nejnižší úroveň péče 1 začíná u potřeby péče od 65 hodin měsíčně, 3. úroveň začíná na více než 120 hodinách. Počet hodin potřebné měsíční péče stanoví v rámci posudku lékař popř. lékařka nebo odborník z oblasti poskytování osobní péče. Dlouhodobý příspěvek se vyplácí měsíčně, dvanáctkrát ročně. Z něj se neodečítá daň z příjmu ani nestrhává příspěvek na zdravotní pojištění.
Úroveň 1: Více než 65 hodin nezbytné péče za měsíc
Úroveň 2: Více než 95 hodin nezbytné péče za měsíc
Úroveň 3: Více než 120 hodin nezbytné péče za měsíc
Úroveň 4: Více než 160 hodin nezbytné péče za měsíc
Úroveň 5: Více než 180 hodin nezbytné péče za měsíc, v případě mimořádných nákladů
Úroveň 6: více než 180 hodin nezbytné péče za měsíc, jsou-li nutná časově nekoordinovaná podpůrná opatření, a ta je třeba provádět pravidelně během dne a noci nebo je vyžadována trvalá přítomnost pečovatele během dne i v noci kvůli pravděpodobnosti přirozeného nebo vnějšího ohrožení
Úroveň 7: více než 180 hodin nezbytné péče za měsíc, je-li příjemce péče neschopen cílených pohybů všech čtyřech končetin nebo je-li stejná podmínka hodnocení

Daňová uznatelnost:

Náklady na takzvanou "24hodinovou péči", jako jsou náklady na nezávislé poskytovatele osobní péče, zprostředkování pečovatelských služeb, léky a výrobky pro péči lze odečíst z daní v následujícím roce jako mimořádné náklady. Osvobozeny od daně jsou finanční příspěvky a dávky na pečovatelskou službu nebo podporu 24hodinové péče. Mimořádné výdaje lze nárokovat v plném rozsahu osobami, které jsou plně způsobilé o sebe sami pečovat nebo partnery, kteří mají vlastní příjem a s určitými omezeními také dalšími závislými osobami. Mimořádné výdaje je třeba uplatňovat po prokázání skutečných vzniklých nákladů v rámci daňového přiznání zaměstnance nebo daňového přiznání nezávislého pečovatele. 


Všechny potřebné dokumenty požadované pro podávání žádostí o finanční příspěvek lze získat na webových stránkách Ministerstva sociálních věcí a služeb www.sozialministeriumservice.at staženy nebo telefonicky na
čísle 05 99 88.

Kdo je odpovědný za přidělování a vyplácení příspěvku na péči?

V podstatě lze získat příspěvek na péči pro osoby všech věkových kategorií, kteří mají trvalou potřebu péče z důvodu nemoci, úrazu, invalidity či omezením souvisejícím s věkem po dobu nejméně 6 měsíců. Je nutné, aby kompetentní úřad vystavil pacientovi příslušné zdravotní potvrzení.
Pro uznání a vyplacení příspěvku úrovní 1 až 7 je zodpovědná příslušná penzijní nebo sociální pojišťovna osoby pobírající důchod v rámci zákonného důchodového pojištění.
Pro příjemce a osoby požívající plný důchod z úrazového pojištění, vzniklo-li pojištění péče (služebním) úrazem nebo nemocí z povolání, je pro uznání a výplatu příslušný pojistitel úrazového pojištění. V oblasti obecného úrazového pojištění (AUVA), nicméně uznává a vyplácí příspěvek příslušný úřad důchodového pojištění.
Úřad důchodového pojištění (PV) je také zodpovědný pro všechny další osoby.
Podání žádosti o uznání a platby musí být adresováno příslušnému orgánu; příslušné formuláře lze stáhnout na domovské stránce. Také jsou k dispozici online formuláře.

Kdo je odpovědný za poskytování a čerpání finančních prostředků pro 24-hodinovou péči?

Kontaktním místem pro otázky, týkající se podpory 24hodinové péče, je místní úřad ministerstva sociální věcí. U něj se také podává žádost o podporu.

Existují další formy finanční podpory nezávislých pečovatelských služeb?

Kromě daňového odpočtu existuje za určitých podmínek a finančních předpokladů možnost poskytnutí podpory pečujícímu členu rodiny. Používá se pro dočasnou úlevu pečujících členů rodiny prostřednictvím náhradní profesionální společnosti. Jednotlivé obce udělují také speciální příspěvky nebo věcné dávky.