Laskavá a kompetentní všestranná podpora

Pokud se lidé stanou takzvanými „případy péče“,nejsou schopni, odkázáni sami na sebe zvládnout svůj život, ano, i ty nejjednodušší, pro přežití nutné činnosti: Právě v této fázi života smět zůstat ve známém prostředí ve vlastním domě, se známými lidmi, to je to, co si přeje pravděpodobně většina lidí. Nicméně tato výzva často přesahuje možnosti příbuzných nebo překračuje hranice jejich trpělivosti. Milující a kompetentní péče o osoby, potřebující péči, je prací na plný úvazek od první minuty a po celý den, a vyžaduje vysoký stupeň odborných znalostí, zkušeností a empatie.

Podpora s konzumací
jídla a nápojů

Neschopnost samostatné konzumace pokrmů a nápojů - a přesto strávení důstojného života doma a být součástí společnosti v obvyklém a známém prostředí: Nezávislí osobní pečovatelé toto lidem umožňují tím, že příjemce péče laskavým, trpělivým a kompetentním způsobem při konzumaci jídel a nápojů podporují.

Příprava na změnu místa

Mezi úkoly nezávislých osobních pečovatelů také patří příprava příjemců péče na nutnou změnu místa, jako je např. pobyt nebo vyšetření v nemocnici nebo návštěva nebo využití rehabilitačního zařízení. Konají tak s profesní etikou a důstojností. 

Pomoc při užívání léků a použití
obinadel a obvazů

Nezávislí poskytovatelé osobní péče podporují příjemce péče podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v používání léčebných přípravků a při použití a výměně obvazů. Tato podpůrná opatření smí ale provádět pouze dle písemných instrukcí lékaře, a dle návodu a pokynů kvalifikovaného zdravotního personálu (lékařka, lékař, diplomované ošetřovatelky a sestry).

Použití obvazů

Povinnost dokumentování: Delegování pečovatelských a zdravotnických činností musí být dokumentováno zdravotním personálem. Také nezávislí poskytovatelé osobní péče jsou povinni  přiměřeně a pravidelně dokumentovat provádění svěřených činností. Informační povinnost: poskytovatelé osobní péče musí bez odkladu seznámit nadřízenou osobu se všemi informacemi, které by mohly být pro delegování důležité. To se týká zejména změny stavu příjemce péče nebo přerušení pečovatelských činností. Kontrolní povinnost: Výkon delegované péče a zdravotnických služeb musí být pravidelně kontrolován odborným lékařským personálem.

Pomoc při svlékání a oblékání

Nezávislí poskytovatelé osobní péče podporují příjemce péče ve všech potřebách jejich každodenního života. Pomáhají jim se také svlékat a oblékat. Pokud proti tomu neexistují žádné zdravotní důvody, mohou vykonávat tyto činnosti bez profesionálního dozoru.

Pomoc při osobní hygieně a
při použití toalety

Pro své zákazníky, kteří jsou vážně omezeni v pohybové aktivitě, jsou nezávislí poskytovatelé osobní péče v pohotovosti 24 hodin denně, den co den, hodinu za hodinou. V případě potřeby je na žádost podporují také při osobní hygieně a během návštěvy toalety. Pokud proti tomu neexistují žádné zdravotní důvody mohou vykonávat tyto činnosti bez profesionálního dozoru.

Podpora při vstávání,  
sedání, pokládání, otáčení 
nebo chůzi

V své mobilitě a schopnosti jednat potřebují významně postižení lidé pomoc se všemi činnostmi a požadavky každodenního života. Nezávislí poskytovatelé osobní péče jsou zárukou, že lidé dostanou podporu, která jim umožní žít důstojně a spokojeně.  Nezávislí poskytovatelé osobní péče poskytují pomoc při vstávání, ulehání, sezení a chůzi. Pokud neexistují žádné zdravotní důvody mohou provádět tyto služby bez odborného dohledu a poradenství.

Pomoc při přechodu na
inkontinenční pomůcky

Jedinci, kteří již nemohou navštěvovat toaletu nachází v osobách pečovatelů kompetentní a shovívavé pomocníky. Pomáhají při použití toalety nebo toaletní židle a pomoc při výměně inkontinenčních výrobků. Pomoc s pomůckami může být ovšem prováděna pouze s písemnými pokyny lékaře a návodem školených zdravotníků.

Průběžné sledování
celkového stavu a dlouhodobý
cyklický dohled

Při možném zhoršení celkové zdravotního stavu příjemce péče zahájí nezávislý poskytovatel osobní péče okamžitě první pomoc a provede nouzová opatření, informuje lékaře nebo záchranou službu a uvědomí rodinné příslušníky.

Ošetřovatelské a lékařské činnosti

Delegování ošetřovatelských a lékařských činností je chápáno jako převedení ošetřovatelské nebo zdravotnické činnost na nezávislé osobní pečovatele. To vyžaduje nejen písemnou instrukci, ale také poskytnuté pokyny a poučení zdravotnickým personálem (lékař, kvalifikovaný zdravotní personál nebo zdravotní ošetřovatel).

Předpoklady

Při delegování ošetřovatelských a lékařských činností musí být splněny následující předpoklady:
Delegování ošetřovatelských a zdravotnických činností lze provádět pouze v jednotlivých případech.
Ošetřovatelské a lékařské činnosti mohou být prováděny pouze v případě, že nezávislí poskytovatelé osobní péče jsou trvale nebo alespoň pravidelně přítomni po delší dobu v domácnosti příjemce péče.
V domácnosti lze pečovat o maximálně tři osoby, které jsou navzájem v rodinném vztahu.
Musí existovat písemný souhlas příjemce péče nebo rodinného příslušníka nebo oprávněného zástupce.
Musí být sepsány písemné pokyny ze strany odborného zdravotního personálu ohledně definovaných činností.
V rámci pokynů a poučení je výslovně upozorněno na možnost odmítnutí převzetí činností osobním pečovatelem nebo pečovatelkou.
Osoba, která provádí odbornou instruktáž nebo poučení, se musí přesvědčit, že poskytovatelé osobní péče disponují potřebnými dovednostmi.
Delegování ošetřovatelských a lékařských činností je časově omezené. Končí nejpozději datem ukončení pečovatelského vztahu.

Dokumentace a kontrola 
delegování zdravotnických a ošetřovatelských
činností 

Informační povinnost: Delegování ošetřovatelských a zdravotnických činností musí dokumentováno odborným zdravotnickým personálem. Také nezávislí poskytovatelé osobní péče jsou povinni provedení svěřených činností dostatečně
a pravidelně dokumentovat. Informační povinnost: poskytovatelé osobní péče musí bez odkladu seznámit nadřízenou osobu se všemi informacemi, které by mohly být pro delegování důležité. To se týká zejména
změny zdravotního stavu příjemce péče nebo přerušení poskytování podpory. Povinnost kontroly: Provádění
delegovaných ošetřovatelských a lékařských činností by měl být pravidelně kontrolován zdravotnických personálem.


Je-li nezávislý poskytovatel osobní péče zastoupen náhradní pečovatelskou společností, mohou tito zástupci vykonávat ošetřovatelské činnosti pouze, pokud na ně byly v konkrétním případě péče přeneseny podle právních požadavků a s odpovídajícím vstupním zaškolením.
V pravidlech jednání lze doplnit další ujednání, jako v případě nemoci nezávislých osobních pečovatelů  (např. zabránit jakémukoliv přímému kontaktu s příjemcem péče).

Důležité: I v případě, že nezávislí poskytovatelé osobní péče dokončili výcvik pro kvalifikované zdravotní a ošetřovatelský personál, mohou vykonávat ošetřovatelské a lékařské činnosti pouze po odpovídajícím delegování ze strany zdravotního personálu.