Przyjazna, kompetentna i wsztechstronna opieka

Jeśli ludzie staja się tzw. „przypadkami wymagającymi opieki“,ich życie, to nawet najprostsze, niezbędne do przeżycia czynności stają się dla nich zbyt trudne: zwłaszcza w tym stadium życia wiele osób pragnie pozostać w znanym środowisku, we własnym domu, ze bliskimi ludźmi. Jest to wyzwanie, które często jednak przekracza możliwości krewnych lub wykracza poza granice ich wytrzymałości. Przyjazna i kompetentna opieka nad osobą tego wymagającą jest - od pierwszej minuty i przez całą dobę - pracą na pełny etat, która wymaga wysokiego stopnia wiedzy, doświadczenia i empatii.

Pomoc w przyjmowaniu
posiłków lub napojów.

Nie być w stanie samodzielnie jeść i pić - a jednak prowadzić godne życie w domu i być częścią życia ludzi i obiektów w znanym i bliskim otoczeniu: opiekunki i opiekunowie sprawiają, że jest to możliwe, ponieważ pomagają oni podopiecznym w sposób kochający, cierpliwy i kompetentny przy przyjmowaniu posiłków i napojów.

Przygotowanie do zmiany miejsca pobytu

 Do jednego z zadań opiekunów i opiekunek należy także przygotowanie podopiecznych do zmiany miejsca pobytu, np. na stacjonarny pobyt lub wizytę w szpitalu oraz pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym/wypoczynkowym. Robią to z empatią i troską wynikającą z etosu pracy na tym stanowisku. 

Pomoc przy przyjmowaniu leków oraz zakładaniu
bandaży lub opatrunków

Opiekunki i opiekunowie pomagają podopiecznym zgodnie z najlepszą wiedzą i rozsądkiem przy przyjmowaniu leków oraz przy zmianie opatrunków i bandaży. Powyżej wymienione środki opiekuńcze mogą być jednakże stosowane tylko po pisemnym zarządzeniu lekarza wraz z instrukcją i przeszkoleniem przez fachowy personel medyczny (lekarz, lekarka, dyplomowany opiekun medyczny, dyplomowana pielęgniarka).

Zakładanie opatrunków i bandaży

Wymagana dokumentacja: Przekazanie czynności pielęgnacyjnych i medycznych musi być udokumentowane przez fachowy personel medyczny. Opiekunki i opiekunowie są zobowiązani do należytego i regularnego dokumentowania powierzonych im i przeprowadzanych przez nich czynności. Obowiązek informowania: opiekunowie i opiekunki muszą natychmiast podawać wszelkie informacje, które mogą być ważne w przypadku przekazania obowiązku opieki wyznaczonej osobie. Dotyczy to w szczególności zmiany stanu zdrowia podopiecznego lub przerwania czynności opiekuńczej. Obowiązek kontroli: realizacja powierzonych czynności pielęgniarskich i czynności medycznych powinna być regularnie sprawdzana przez specjalistów medycznych.

Pomoc w ubieraniu i rozbieraniu

Opiekunki i opiekunowie pomagają podopiecznym we wszystkich trudnościach życia codziennego. Wspomagają ich więc także przy ubieraniu i rozbieraniu się. Dopóki nie ma medycznych przeciwwskazań, można wykonywać te czynności bez fachowego nadzoru.

Pomoc przy higienie osobistej i
podczas wizyt w toalecie

Dla swoich mocno ograniczonych ruchowo klientów i klientek opiekunki i opiekunowie są w gotowości przez całą dobę - dzień po dniu, godzina po godzinie. Wspierają ich w razie potrzeby i na żądanie również w higienie osobistej i podczas wizyt w toalecie. Dopóki nie ma medycznych przeciwwskazań, można wykonywać te czynności bez fachowego nadzoru.

Pomoc przy wstawaniu,  
siadaniu, kładzeniu się, przekładaniu 
lub chodzeniu

Osoby mocno ograniczone ruchowo potrzebują wsparcia i kompetentnej pomocy przy wszystkich czynnościach oraz trudach codziennego życia. Niezależna opieka daje gwarancję, że ludzie dostaną wsparcie, które pozwoli im żyć w godności i z radością. Opiekunki i opiekunowie udzielają pomocy przy wstawaniu, kładzeniu się, siadaniu oraz chodzeniu. Dopóki nie ma medycznych przeciwwskazań, można wykonywać te czynności bez fachowego nadzoru i instrukcji.

Pomoc przy zmianie
pieluch dla dorosłych

Ktoś, kto nie jest już w stanie samemu skorzystać z toalety, znajdzie w opiekunach i opiekunkach kompetentnych pomocników. Pomagają oni w korzystaniu z toalety lub krzesła toaletowego, a także przy zmianie pieluch dla dorosłych. Ostatni z wymienionych środków opiekuńczych może  być jednakże stosowany tylko po pisemnym zarządzeniu wraz z instrukcją przez fachowy personel medyczny.

Bieżąca kontrola
stanu ogólnego i długoterminowy
nadzór cykliczny

W razie możliwego pogorszenia ogólnego stanu zdrowia podopiecznego, opiekuni lub opiekunki natychmiast udzielą pierwszej pomocy i podejmą odpowiednie działania, powiadomią lekarza lub pogotowie oraz krewnych.

Usługi medyczne oraz pielęgniarskie

Pod terminem oddelegowania czynności pielęgniarskich i medycznych rozumie się przeniesienie ich na opiekunów lub opiekunki. Wymaga to poza pisemnym zarządzeniem lekarza, również instrukcji i przeszkolenia przez fachowy personel medyczny (lekarz, lekarka, dyplomowany opiekun medyczny, dyplomowana pielęgniarka).

Warunki

W razie oddelegowania czynności medycznych i pielęgniarskich muszą zostać spełnione następujące wymogi:
Przekazanie opieki i czynności medycznych może być dokonane tylko w pojedynczych przypadkach.
Czynności medyczne i pielęgniarskie mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy opiekunka lub opiekun podopiecznego jest stale lub przynajmniej regularnie przez dłuższy czas, w domu osoby wymagającej opieki.
W gospodarstwie domowym można opiekować się maksymalnie trzema osobami, które są ze sobą spokrewnione.
Musi być przedłożona pisemna zgoda osoby wymagającej opieki lub członka rodziny, osoby wyznaczonej lub upoważnionej.
Na miejscu musi być pisemne zalecenie od personelu medycznego zezde finiowanymi czynnościami.
W ramach instrukcji i szkolenia opiekun lub opiekunka jest informowana/y o możliwości odrzucenia przejęcia czynności.
Osoba, która prowadzi szkolenie, musi upewnić się, że dany/a opiekun/ka posiada niezbędne umiejętności.
Przekazanie czynności medycznych i pielęgniarskich jest ograniczone czasowo. Kończy się najpóźniej z danym stosunkiem pracy opiekuńczej.

Dokumentowanie i kontrola 
delegacji czynności medycznych i
pielęgniarskich 

Wymagane informacje: przekazanie czynności medycznych i pielęgniarskich musi być udokumentowane przez pracowników fachowego personelu medycznego. Opiekunowie i opiekunki są zobowiązani, należycie i regularnie dokumentować
przeprowadzenie powierzonych czynności. Obowiązek informowania: opiekunowie i opiekunki muszą natychmiast podawać wszelkie informacje, które mogą być ważne w przypadku przekazania obowiązku opieki wyznaczonej osobie. Dotyczy to w szczególności
zmiany stanu zdrowia podopiecznego lub przerwania czynności opiekuńczej. Obowiązek kontroli: przeprowadzenie
oddelegowanych czynności pielęgniarskich i czynności medycznych powinno być regularnie sprawdzane przez specjalistów medycznych.


W przypadku gdy opiekun lub opiekunka jest zastępowany/a przez inną firmę opiekuńczą, czynności pielęgniarskie i medyczne mogą być wykonane dopiero po przekazaniu ich dla konkretnego przypadku, zgodnie z przepisami prawa - wraz z odpowiednim szkoleniem.
W wytycznych dla czynności może być ustalone, jak należy postąpić w przypadku choroby opiekuna lub opiekunki (np. unikanie bezpośredniego kontaktu z podopiecznym).

Ważne: Nawet jeśli opiekunowie posiadają uprawnienia pielęgniarskie nie mogą wykonywać czynności pielęgniarskich i medycznych bez uprzedniego ich oddelegowania przez pracowników medycznych.