Informacje dla członków rodziny

Profesjonalnie, szybko i sprawnie do odpowiedniej opieki
 

Profesjonalne krajowe firmy pośredniczące są idealnym partnerem, jeśli chodzi o organizację i pośredniczenie w usługach opiekuńczych dla domu. Firmy pośredniczące zapewniają, że w razie potrzeby jak najszybciej znajdą szybko wykwalifikowaną i odpowiednią opiekę. Opublikowane w Federalnym Dzienniku Ustaw dla Republiki Austrii rozporządzenie dotyczące „Stanu i zasad wykonywania organizacji opieki nad osobami“ zapewnia odpowiednią jakość opieki. Wymagania standardowe zapewniają kompleksowe obowiązki staranności, umowne i dokumentacji, a zatem są ważnym czynnikiem wzrostu jakości.
Istotą działania firm pośredniczących jest dostarczanie opiekunów prowadzących własną działalność gospodarczą. Dla kompleksowej opieki przez dłuższe okresy firma pośrednicząca dba o kontynuację i niezawodność usług opiekuńczych poprzez płynną wymianę opiekunów/ek  i zastępstwo, gdyby doszło do nieobecności opiekunów. Również w trakcie trwania całej umowy są partnerami do rozmowy dla osób wymagających opieki oraz ich krewnych.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Njważniejsze kroki w celu uzyskania opieki


Po nawiązaniu kontaktu z firmą pośredniczącą wspólnie z podopiecznym, jego krewnymi bądź osobą upoważnioną zostanie stworzony odpowiedni profil za pomocą ankiety.

Na podstawie tych informacji, zostanie ustalone zapotrzebowanie. Następnie firma pośrednicząca wybiera z listy opiekunów jedną lub kilka wykwalifikowanych osób. Oczywiście wybrane osoby posiadają wszystkie uprawnienia niezbędne do wykonywania ich obowiązków.

Rozpatrując złożoną dokumentację i kwalifikacje lub podczas indywidualnego wywiadu, zostaje wreszcie podjęta decyzja o zawarciu umowy z konkretnym opiekunem. 

Opiekunka lub opiekun może zostać odebrany w określonym czasie na najbliższym dworcu lub może zostać przewieziony bezpośrednio do miejsca przeznaczenia. 

W tak zwanej umowie pośrednictwa zostaną szczegółowo i przejrzyście ustalone agendy osoby wymagającej opieki, jej krewnych, osób upoważnionych, wyznaczonych i przedstawiciela firmy pośredniczącej - np. ustalenia dotyczące usług i kosztów.

 

Uwaga:


Warunki opieki pomiędzy podopiecznymi lub członkami ich rodzin a opiekunami powinny być uregulowane odrębnie w umowie opieki. Opiekunowie prowadzący działalność na własny rachunek rozliczają  się bezpośrednio z usług z swoimi klientami. Są również odpowiedzialni za zapłatę podatków i składek na ubezpieczenia społeczne we własnym zakresie.

Poza usługą pośredniczenia, firma pośrednicząca stawia się w pozycji organizatora i osoby kontaktowej przez cały okres trwania umowy i wspiera strony udzielając rad.

 

Wskazówka:


Lokalne firmy pośredniczące oferują swoim klientom na ogół szereg innych - głównie zapewniających jakość i zwiększających komfort usług - doradztwo i pomoc przy wnioskach o dotacje.

 

hand

Umowa pośrednictwa

 

Stosunek pomiędzy podopiecznymi lub ich krewnymi, osobami upoważnionymi a firmą pośrednicząca zostanie uregulowany w tak zwanej umowie pośrednictwa. 

Umowa pośrednictwa musi zawierać dane dwóch stron, początek i czas trwania umowy, opis wszystkich usług, kwot i okresu wynagrodzenia za pracę, a także sposobu płatności, jak również postanowienia o wypowiedzeniu umowy. 

Poszczególne usługi firmy pośredniczącej są zawarte poprawnie i przejrzyście w umowie pośrednictwa. Opisane usługi mogą obejmować nie tylko pośrednictwo opiekuna w trakcie realizacji czynności, takich jak organizowanie zastępstw, regularnych wizyt, wsparcia administracyjnego do ustanowienia umów o pracę lub wniosków o dotacje oraz wsparcie w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów podczas opieki.

stift

Usługi firm pośredniczących

 

Oprócz czystego pośrednictwa wiele firm pośredniczych oferuje szereg innych, komfortowych i zorientowanych na jakość usług, takich jak:


Dyżur telefoniczny

Organizowanie zastępstwa podczas nieobecności opiekunek i opiekunów

Pomoc w procedurach administracyjnych i w zawarciu umowy o świadczenie usług

Pomoc przy ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy i wsparciach

Wizyty i kontrole dla zapewnienia jakości

Pośrednictwo pomiędzy firmami opiekuńczymi (opiekunowie prowadzący własną działalność) a osobami wymagającymi opieki i ich krewnymi.

 

menschen

Etyczne wymagania i obowiązki pośredników

 

Pomiędzy opiekunkami i opiekunami a podopiecznymi lub ich członkami rodzin lub osobami upoważnionymi zostanie zawarta pisemnie umowa opiekuńcza. Obie strony mają prawo do pisemnego sporządzenia umowy.

Umowa opiekuńcza musi obowiązkowo zawierać  dane osobowe stron, rozpoczęcie umowy i czas jej trwania, dokładny opis uzgodnionych usług, ustanowienie wytycznych dotyczących czynności, jak w przypadku nagłych przypadków lub pogorszenia stanu, uzgodnień dotyczących zastępstwa w przypadku nieobecności, kwota i termin wynagradzania za pracę i wreszcie regulacje dotyczące rozwiązania stosunku umowy.

 

Uwaga:


Opiekunowie prowadzący działalność na własny rachunek rozliczają  się bezpośrednio z ich usług z swoimi klientami. Są odpowiedzialni za opłatę podatków i składek na ubezpieczenia społeczne we własnym zakresie.

 

Wskazówka: 


Biura pośredniczące doradzają i wspierają osoby wymagające opieki  i ich krewnych w  tworzeniu umowy o opiekę.