Informācija piederīgajiem

Profesionāli, ātri un kompetenti atbilstošai aprūpei
 

Kad runa iet par pašnodarbinātiem personu aprūpētājiem, aprūpējamās personas piederīgie atrod visatbilstošākos partnerus starpniecības uzņēmumā. Starpnieku uzņēmums nodrošina, cik ātri vien iespējams, atrast atbilstošu atbalstu. Austrijas starpniecības uzņēmumu kvalitāte tiek nodrošināta ar "noteikumiem, kas reglamentē noteikumus un praksi organizāciju personīgās palīdzības sniegšanā", kas publicēti Austrijas Republikas Federālajā tiesību aktu laikrakstā. Šie noteikumi veido rūpības, likumu un dokumentācijas pienākumus.
Starpniecības uzņēmumu kodols ir pašnodarbinātu personu aprūpētāju nodarbināšana. Starpniecības uzņēmums rūpējas par aprūpes pakalpojumu drošību, regularitāti un uzticamību, netraucētas pārejas nodošanu aprūpētājiem nodrošināt aizstājēju aprūpētājam, ja viņš nevar veikt savus pienākumus. Aprūpes līguma laikā aprūpējamie un viņu piederīgie ir pieejami.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Svarīgākie soļi aprūpei


Pēc sazināšanās ar starpniecības uzņēmumu, starpniecības uzņēmums un aprūpējamais vai viņa piederīgie lēnām sāks izveidot vēlamo aprūpētāja pakalpojumu profilu ar uzvedinošu jautājumu palīdzību.

Pamatojoties uz šo informāciju, tiek veikta pieprasījuma pārbaude. Pēc tam starpniecības uzņēmums no pieejamajiem pašnodarbinātajiem personu aprūpētājiem izvēlas vairākus atbilstošus kandidātus. Protams, piedāvātie personu aprūpētāji vai aprūpētājas rūpēsies par visām vēlamajām darbībām un pakalpojumiem, kā arī apliecinās atbilstošu kvalifikāciju.

Sakarā ar iesniegtajiem dokumentiem un kvalifikāciju, kā arī personīgās intervijas norisi, norit vēlamā aprūpētāja izvēle. 

Tad aprūpētājs vai aprūpētāja var tikt sagaidīts konkrētajā laikā tuvākajā vilcienu stacijā, un, izmantojot tansfēra pakalpojumus, nogādāts mēķa vietā. 

Tā sauktajā starpniecības līgumā tiek atrunātas starpniecības uzņēmuma un aprūpējamā vai viņu piederīgo attiecības – kā piemēram, piedāvātie pakalpojumi un par to saņemtais atalgojums –, kas  tiek atrunāts konkrēti un detalizēti.

 

Brīdinājums:
 

Aprūpes attiecības starp aprūpējamo personu vai tās piederīgajiem un pašnodarbinātu personu aprūpētāju ir reglamentētas aprūpes līgumā. Pašnodarbinātie personu aprūpētāji un aprūpētājas aprēķina savus pakalpojumus tieši ar klientiem un klientēm. Viņi paši arī ir atbildīgi par nodokļu un sociālās apdrošināšanas apmaksu.

Papildus starpniecības pakalpojumiem, lielākā daļa starpniecības uzņēmumu visā aprūpes laikā ir pieejami kā uzticības personas.

 

Piezīme:
 

Vietējie starpniecības uzņēmumi piedāvā arī virkni citu - pietiekamā kvalitātē un komfortā - sniegtu pakalpojumu, kā arī konsultēšanu un atbalstu, pieprasot atbalstu.

hand

Starpniecības līgums
 

Attiecības starp aprūpējamo personu vai tās piederīgajiem, pārstāvjiem un starpniecības uzņēmumu tiek reklamentētas tā saucamajā starpniecības līgumā. 

Starpniecības līgums satur darus par abiem līguma partneriem, līguma sākuma un beigu laiku, visu pakalpojumu aprakstu, atalgojumu apjomu, termiņus un apmaksas veidu, kā arī informāciju par rīcību līguma beigšanas gadījumā. 

Atsevišķi starpniecības uzņēmuma pakalpojumi starpniecības līgumā ir atrunāti korekti un saprotami. Neskaitot aprakstītos pakalpojumus, līdz ar pašnodarbināta aprūpētāja iekārtošanu darbā var ieskaitīt arī no tā izrietošas regulāras darbības - aizstājēju atrašana, regulāras vizītes, administratīvs atbalsts darba līguma sastādīšanā vai pabalsta meklēšanā, vai arī atbalsts jautājumu un problēmu gadījumos aprūpes laikā.
 

stift

Starpniecības uzņēmuma pakalpojumi
 

Papildus starpniecības darbībām daudzi starpniecības uzņēmumi piedāvā arī virkni citu komfortā un kvalitātē orientētu pakalpojmu, tajā skaitā, piemēram:


Sasniedzamība, izmantojot telefonu

Rezerves aprūpētāja organizēšana gadījumos, ja pastāvīgais aprūpētājs vai aprūpētāja nevar ierasties.

Administratīvais atbalsts aprūpes līguma izstrādē un noslēgšanā

Palīdzība pieteikšanās aprūpes pabalstam

Apmeklējumu un pārbaudes kvalitātes nodrošināšanai

Aprūpes uzņēmuma (pašnodarbināto personu aprūpētāju) un aprūpējamās personas vai tās piederīgo moderēšana.
 

 

menschen

Starpnieka pienākumi un nostādnes
 

Starp pašnodarbinātu personu aprūpētāju un aprūpējamo personu vai tā/tās ģimenes locekli vai pilnvaroto tiek noslēkts rakstisks aprūpes līgums. Abām pusēm ir tiesības uz rakstveida līguma kopiju.

Aprūpes līgumam ir jāsatur datus par līguma partneriem, līguma sākuma datumu, tā ilgumu, iespējami detalizētu aprakstu par sniedzamajiem pakalpojumiem, pamatnostādņu ievērošanu nelaimes gadījumā vai personas stāvokļa pasliktināšanās gadījumā, jābūt atrunātai darba algai un noteikumiem līguma izbeigšanai.
 

 

Brīdinājums:
 

Pašnodarbinātie personu aprūpētāji un aprūpētājas aprēķina savus pakalpojumus tieši ar klientiem un klientēm. Viņi paši arī ir atbildīgi par nodokļu un sociālās apdrošināšanas apmaksu.

 

Piezīme:
 

Starpniecības uzņēmums konsultē un atbalsta aprūpējamos cilvēkus un viņu piederīgos arī sastādot aprūpes līgumu.