Informācija par pašnodarbinātiem personas aprūpētājiem

Jāreģistrē uzņēmējdarbība – nosacījumi
 

Pašnodarbinātiem personu aprūpētājiem un aprūpētājām ir jāreģistrē uzņēmējdarbība. Iesniedziet attiecīgos kritērijus, lielākā daļa biznesa reģistru atbalsta pāšnodarbinātos personu aprūpētājus un aprūpētājas piesakot savu biznesu reģistrā. 
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Prasības pašnodarbinātiem personu aprūpētājiem, lai legalizētu savu biznesu, ir:
 

1.
Pilngadība. Pilngadīgas ir tās personas, kuras sasnoegušas vismaz 18 gadu vecumu. Dzimšanas gads, ja vien jūs netiekat uzraudzīts.

2.
Austrijas pilsonība vai ES vai EEZ dalībvalsts vai Šveices valstspiederība -, kas nav ES pilsoņi - pastāv oficiāla uzturēšanās atļauja, tiesības strādāt profesijā. EEZ dalībvalstu un Šveices pilsoņi saņem vienlīdzīgu statusu, lai reģistrētu savu uzņēmējdarbību tāpat kā austrieši un austrietes. Tomēr vēlākais četrus mēnešus pēc ierašanās Austrijā jums ir jāpiesakās mikrorajona pārvaldē, ja jūs Austrijā vēlaties uzturēties ilgāk par trīs mēnešiem. 

3.
Izslēgšanas iemeslu neesamība. Kā izslēgšanas iemesli var tikt atzīti, piemēram, sodāmība par noteiktiem pārkāpumiem un sodiem un trūkstjur idiska atzinuma par maksātnespējas procesu, ja vien tie parādās bankrota failā. Tiek uzskaitīti izslēgšanas iemesli, kas stājas spēkā ārpus Austrijas robežām.

flag

Gewerbe anmelden – wo und wie?
 

Nepieciešamā komercdarbības reģistrēšanas iestāde ir mikrorajona komercreģistrs, kur var reģistrēties kā pašnodarbinātais. 

Reģistrācija var notikt personīgi, caur pastu, faks vai izmantojot automatizētu datu pārraidi tīmekļa vietnē www.usp.gv.at.
 

 

Padoms:
 

Mikrorajona iestāde vai Austrijas ekonomikas kameras komercreģists konsultē par reģistrācijas, sarba, sociālās apdrošināšanas un nodokļu jautājumiem, kā arī palīdz iegūt jaunuzņēmumu subsīdijas. Uzņēmuma reģistrācija var tikt veikta arī tiešsaistē.

 

Brīdinājums:
 

Daudzi starpniecības uzņēmumi atbalsta pašnodarbinātu personu aprūpētāju reģistrācijas pieteikumu izveidi.

wko

Uzņēmuma reģistrācija - dokumentācija
 

Reģistrējot uzņēmumu, ir jāuzrāda sekojoša dokumentācija:

1.
derīga pase vai dzimšanas apliecība un ziņojums par pilsonību. Par trešo valstu pilsoņiem (ne Austrijas pilsoņiem, ne ES pilsoņiem vai EEZ valstu vai Šveices piederīgajiem) jāuzrāda uzturēšanās atļauja, kas piešķir tiesības uz komerciālu darbību.

2.
attiecībā uz uzvārda maiņu pēc laulībām vai šķiršanās.

3.
Reģistrācijas apliecība (nevajag uzrādīt Austrijas pilsoņiem).

4.
Kriminālo ierakstu sertifikātsno iepriekšējās mītnes zemes (tikai personām, kas vēl nedzīvo vai mazāk nekā piecus gadus dzīvo Austrijā). Attiecībā uz jaunu komerciālo darbību, apstiprinājums, ko ekonomikas kamer ir izsniegusi saskaņā ar Jauno Dibināšanas veicināšanas likumu (Neuergiefungsgesetzgesetz - NeuFöG)

wko

Uzņēmumu reģistrācija - vietas
 

Kā komercdarbības vieta var tikt izmantots birojs, personas dzīvoklis, bet arī starpniecības uzņēmuma atrašanās vieta. 

 

Piezīme:
 

Pieņemot, ka persona tiek aprūpēta 24 stundas diennaktī un ka personas parūpētājs vai aprūpētāja dzīvo šajā dzīvoklī, par komercdarbības vietu var tikt uzskatīts arī aprūpējamā īpašums. Tomēr labāk izvairīties no šīs iespējas. Jebkurā gadījumā, ja aprūpējamā īpašums tiek izmantots kā komercdarbības vieta, tad ir jāuzrāda arī aprūpējamās personas rakstiska atļauja.

 

Brīdinājums:
 

Uzņēmuma reģistrācijā ir jāiekļauj konkrētā joma (brīva joma "cilvēku aprūpe"), kā arī ir jānorāda komercdarbības vieta.

wko

Komercdarbība – darbības sākums
 

Uzreiz kā visi nosacījumi ir izpildīti, reģistrācijas pieteikums apstiprināts, var sākt komercdarbību. Ja visas juridiskās prasības ir izpildītas, kompetentā komerciālais iestādei jāreģistrējas pašnodarbinātais vai pašnodarbinātais trīs mēnešu laikā centrālajā tirdzniecības reģistrā un informē viņu par ierakstu, iesniedzot kopijas oriģinālu.

 

Padoms:
 

Pašnodarbinātiem personas aprūpētājiem un aprūpētājiem vislabāk vērsties Austrijas starpniekaģentūrā. Piedāvājumā bieži vien ir vairāki citi pakalpojumi un papildus apmācība.

stift

Sociālā apdrošināšana - pieteikšanās
 

Personas, kas Austrijā veic saimniecisko darbību, veic oligātās veselības, pensijas, nelaimes gadījumu un bezdarbnieku iemaksas.

 

Brīdinājums:
 

Piesakieties sociālās apdrošināšanas institūcija var viena mēneša laikā, un to var apvienot kopā ar uzņēmumu reģistrāciju.

 

Piezīme:
 

Pašnodarbinātie personu aprūpētāji vienojas ar aprūpējamajām personām vai to piederīgajiem par piemērotu atalgojumu. Jūs esat atbildīgs par sociālās apdrošināšanas maksājumu un nodokļu maksāšanas. Sociālās apdrošināšanas iemaksu novērtējums ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, kas ir balstīti un ienākumu nodokļa līmeņa.

 

Piezīme:
 

Noteiktos apstākļos var tikt veikti izņēmumi veselības un pensijas apdrošināšanā. Līdz ar to tiek zaudētas tiesības pretendēt uz pabalstu.

 

Brīdinājums:
 

Pašnodarbināta personu aprūpētāja vai aprūpētājs ir atbildīgi par iespēju pakalpojumus veikt ārpus mītnes zemes, taču nodrošinot, ka tiek nokārtotas nodokļu un sociālās apdrošināšanas prasības, viņš / viņa ir atbildīgs sociālā nodrošinājuma sistēmu valstī, kas ir viņu orģinālā izcelsme, pat ja šis cilvēks uzturās Austrijā. Tomēr, ja ne tikai jūsu atrašanās vieta, bet arī dzīves saistības ir Austrijā, tad uz jums attiecas Austrijas sociālās apdrošināšanas noteikumi.

 

Bēŗnu apdrošināšana: 
 

Bērni, kas jaunāki par 18 tiek automātiski nodrošināti ar veselības apdrošināšanu. Tomēr tiesības uz pabalstiem pastāv tikai tad, ja tie pastāvīgi dzīvo Austrijā, un nepastāv obligātā apdrošināšana.

 

Padoms:
 

Arī jautājumos par apdrošināšanu daudzi starpniecības uzņēmumi ar līdzi strādājošajām pašnodarbinātajām personu aprūpētājām un aprūpētājiem ir gatavi palīdzēt tajos rast risinājumu.

sva

Organizācijas līgums
 

Starp pašnodarbinātu personas aprūpētāju un starpniecības uzņēmumu tiek noslēgts tā sauktais organizācijas līgums.

To darot, starpniecības uzņēmums pirms līguma slēgšanas informē pašnodarbināto personu aprūpētāju par nepieciešamību reģistrēt uzņēmumu vēlākais līdz aprūpes līguma brīdim, par veicamajiem pienājumiem, kvalitātes pārbaudes prasībām un ar personu aprūpēšanu saistītajiem jautājumiem, īpaši vajadzību slēgt aprūpes līgumu, informējiot par minimālo līguma saturu. 

Pašnodarbinātie personu aprūpētāji un aprūpētājas apstiprina, ka īpašas darbības var tikt izpildītas tikai tad, kad nepastāv nekādu medicīnisku ierobežojumu un kad ārstniecikās darbības izpaužas tikai iepriekš atrunātās metodēs.

Organizācija līgums ir jāparaksta rakstiski, tas ir jāaizpilda personas aprūpētājam vai aprūpētājai. Papildus datiem par līguma partneri un līguma datumu, organizācijas līgums kalpo kā uztverams pārskats no abu pušu veicamajiem pakalpojumiem, kā arī vienojas par pakalpojumu cenu, apmaksas iespējām un termiņiem.

Daļa no līguma ir arī līguma pārtraukšanas noteikumi.
 

 

Piezīme:
 

Starpniecības uzņēmumam regulāri ir jādokumentē veiktās darbības, personas aprūpētājiem ir jābūt brīvai piekļuvei šiem dokumentiem.

 

Brīdinājums:
 

Līgumā arī ir atrunāts, vai starpniecības aģentūra veic personu aprūpētāju naudas inkasāciju.

stift

Starpniecība
 

Pirms starpniecības uzņēmums piedāvā pašnodarbinātas personu aprūpētājas vai aprūpētāja pakalpojumus aprūpējamajai personai, aprūpētājam ir jāveic prasmju tests. Tajā ir ieverti pakalpojumi, kas būs jāveic, palīdzot aprūpējamajam, un šis tests kalpo kā kvalitātes garants, ka aprūpētājs patiesi varēs veikt šos pakalpojumus bez problēmām.

Aprūpējamajai personai izvēloties pašnodarbinātu personu aprūpētāju, ar kuru ir noslēgts organizācijas līgums, starpniecības uzņēmums pievērš uzmanību, ka aprūpētāja pakalpojumu katalogs un kvalifikācijas saskan ar aprūpējamā prasībām. Dati par to parasti tiek savākti atsevišķā anketā. 

Starpniecības uzņēmums izvēlēsies aprūpējamajam atbilstošu aprūpētāju, un vienosies par kopīgu pārrunu tikšanos. Starpniecības izmaksas jau iepriekš tika atrunātas organizācijas līgumā.
 

 

Piezīme:
 

Papildus atbalstam, ko sniedz tirdzniecības tiesību iegūšana, starpnieki parasti sniedz saviem pašnodarbinātajiem līgumpartneriem virkni citu pakalpojumu, ieskaitot atbalstu, izveidojot aprūpes līgumu, iekārtošanu konkrētā darbavietā, konsultācijas un dokumentācijas veikšanas atbalstu, kvalitātes nodrošināšanu, tālākizglītību, palīdzību ar risinājumu iespējamo problēmu gadījumos aprūpes ikdienā, uzraudzībā, kā arī atbalstu, meklējot pagaidu aprūpes uzņēmumu, piemēram, slimības vai atvaļinājuma gadījumā.

 

Brīdinājums:
 

Ne starpniecības, ne pašnodarbinātajām personām nav atļauts apmeklēt privātpersonas bez brīdinajuma, lai piedāvātu savus pakalpojumus. Tādā veidā starpniecības uzņēmumi, kas piedāvā savus pakalpojumus, un piedāvā pārskatāmas publikācijās, brošūras un mājas lapās, kļūst par faktiskās saskarsmes kvalitatīvu atbalstu, jo tie ir vērsti uz pieprasījumu, kad pēkšņi - bieži vien pārsteidzoši - pieprasījums rodas.

vermittlungsagentur personenbetreuung

Aprūpes līgums
 

Starp pašnodarbinātu personu aprūpētāju un aprūpējamo personu vai tā/tās ģimenes locekli vai pilnvaroto tiek noslēkts rakstisks aprūpes līgums. Abām pusēm ir tiesības uz rakstveida līguma kopiju.

Aprūpes līgumam ir jāsatur datus par līguma partneriem, līguma sākuma datumu, tā ilgumu, iespējami detalizētu aprakstu par sniedzamajiem pakalpojumiem, pamatnostādņu ievērošanu nelaimes gadījumā vai personas stāvokļa pasliktināšanās gadījumā, jābūt atrunātai darba algai un noteikumiem līguma izbeigšanai.
 

 

Brīdinājums:
 

Pašnodarbinātie personu aprūpētāji un aprūpētājas aprēķina savus pakalpojumus tieši ar klientiem un klientēm. Viņi paši arī ir atbildīgi par nodokļu un sociālās apdrošināšanas apmaksu

 

Piezīme:
 

Starpnieku uzņēmums palīdz pašnodarbinātajiem aprūpes uzņēmumiem, kas ar viņiem sadarbojas, izveidot pareizu aprūpes līgumu. Piemēra līgumi ir pieejami Austrijas ekonomikas kameras tīmekļa vietnē, tos var lejupielādēt dažādās valodās. Novadu ekonomikas kamerās bieži ir pieejami darbinieki, kas runā dažādās valodās.

stift