Informácie pre nezávislých/é opatrovateľov/ky

Prihlásenie živnosti – podmienky
 

Nezávislí/é opatrovatelia/ľky musia ohlásiť svoju živnosť. Ak sú splnené príslušné podmienky, pomáha väčšina sprostredkovateľských spoločností nezávislým opatrovateľom/kám v prípade potreby a na požiadanie pri prihlasovaní živnosti. 
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Podmienky pre prihlásenie živnosti na opatrovanie osôb sú:
 

1.
Svojprávnosť. Svojprávne sú osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov, pokiaľ nie sú zbavené svojprávnosti.

2.
Rakúska štátna príslušnosť alebo štátna príslušnosť členského štátu EÚ,EHS alebo Švajčiarska, príp. – u štátnych príslušníkov tretích krajín – oficiálne povolenie na pobyt, ktoré ich oprávňuje na výkon živnosti. Štátni príslušníci členského štátu EÚ alebo EHS a Švajčiarska majú slobodu pobytu a bezvízové povolenie a smú si prihlásiť a vykonávať živnosť tak, ako hociktorý občan Rakúska. Musia sa však najneskôr do štyroch mesiacov po príchode do krajiny prihlásiť na príslušnom miestnom úrade, keď chcú zostať v Rakúsku nepretržite dlhšie než tri mesiace. 

3.
Absencia vylučujúcich dôvodov. Vylučujúce dôvody sú napríklad záznamy v trestnom registri na základe určitých deliktov a s určitými trestnými sadzbami, ako aj nezačaté alebo zrušené konkurzné konania prenedostatok majetku. Prihliada sa aj na vylučujúce dôvody, ktoré existujú za hranicami Rakúska.

flag

Ohlásenie živnosti – kde a ako?
 

Príslušným živnostenským úradom pre prihlásenie živnosti nezávislého poskytovania opatrovateľských služieb je regionálny správny úrad v mieste prevádzkovania živnosti. 

Prihlásenie je možné vykonať osobne, poštou, faxom alebo prostredníctvom automaticky podporovaného prenosu údajov cez servisný portál pre podnikateľov www.usp.gv.at.

 

Tip:
 

Regionálne miesta alebo zakladateľský servis príslušných okresných pobočiek Hospodárskej komory Rakúska radia v otázkach živnosti, pracovného práva, sociálneho poistenia a daňových povinností ,príp. vystavujú tzv. NeuFöG-Bestätigung, potvrdenie o novom založení podniku. Dá sa tu vybaviť dokonca aj on-line ohlásenie živnosti.

 

Pozor:
 

Mnohé sprostredkovateľské spoločnosti podporujú nezávislých/é opatrovateľov/ky pri prihlasovaní živnosti a pri vybavovaní formalít.

wko

Ohlásenie živnosti – podklady
 

Pri ohlasovaní živnosti je potrebné predložiť tieto podklady a dokumenty:

1.
platný cestovný pas alebo rodný list a doklad o štátnom občianstve. U občanov z tretích krajín (ktorí nie sú ani rakúski občania, ani občania členských krajín EÚ alebo zmluvných krajín EHS alebo Švajčiarska) povolenie na pobyt, ktoré ich oprávňuje na vykonávaniu živnosti.

2.
V prípade zmeny mena sobášny list alebo rozhodnutie o rozvode.

3.
Potvrdenie o prihlásení na pobyt (nie je potrebné v prípade rakúskych občanov).

4.
Výpis z registra trestov z pôvodného štátu alebo zo štátu trvalého pobytu (len u osôb, ktorých dĺžka pobytu v Rakúsku ešte nepresiahla 5 rokov). V prípade nového založenia živnosti potvrdenie v súlade so zákonom o podpore novozriaďovateľov (Neugründungsforderungsgesetz – NeuFöG), ktoré vystaví príslušná Hospodárska komora.

wko

Ohlásenie živnosti – miesto výkonu
 

Ako miesto vykonávania živnosti prichádza do úvahy kancelária, byt opatrovateľa/ky, ale aj sídlo sprostredkovateľskej agentúry, ktorá ju/ho sprostredkovala.

 

Upozornenie:
 

Za predpokladu, že sa osobe poskytuje nepretržitá opatera a nezávislý/á opatrovateľ/ka býva v jej byte, môže byť ako miesto výkonu živnosti uvedená aj adresa tohto bytu. Táto voľba sa však skôr neodporúča. V každom prípade by malo byť zmluvne upravené, či je možné ako miesto výkonu živnosti uviesť byt opatrovanej osoby.

 

Pozor:
 

Ohlásenie živnosti musí obsahovať presné označenie živnosti (voľná živnosť „Personenbetreuung“ – osobná starostlivosť), ako aj predpokladané miesto výkonu živnosti.

wko

Živnosť – začiatok činnosti
 

Ak sú splnené všetky podmienky, je možné po doručení všetkých dokladov príslušnému živnostenskému úradu začať vykonávať živnosť. Ak sú splnené všetky zákonné požiadavky, musí príslušný živnostenský úrad zaregistrovať podnikateľský subjekt do troch mesiacov do centrálneho živnostenského registra a doručením originálneho výpisu oznámiť registráciu živnostníkovi.

 

Tip:
 

Nezávislí/é opatrovatelia/ľky sa najčastejšie obracajú na rakúske sprostredkovateľské agentúry. Tie okrem klasického sprostredkovania ponúkajú často aj rad ďalších služieb a podporných činností.

stift

Sociálne poistenie – prihlásenie
 

Kto vykonáva v Rakúsku podnikateľskú činnosť na základe rakúskeho živnostenského oprávnenia, je povinný prihlásiť sa k zdravotnému, dôchodkovému, úrazovému poisteniu a poisteniu v nezamestnanosti.

 

Pozor:
 

V rakúskej sociálnej poisťovni (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft) je nutné prihlásiť sa do jedného mesiaca a registrácia sa môže vykonať v rámci ohlásenia živnosti.

 

Upozornenie:
 

Nezávislí/é opatrovatelia/ľky si dohodnú s opatrovanou osobou alebo jej rodinnými príslušníkmi výšku odmeny za poskytnuté služby. Sú sami zodpovední za platenie príspevkov na sociálne zabezpečenie a daní. Vymeranie príspevkov na sociálne odvody je závislé od rôznych faktorov a nasleduje na základe oznámenia o vyúčtovaní dane z príjmov.

 

Upozornenie:
 

Za určitých podmienok je možné získať výnimku z povinnosti platby odvodov na zdravotné a dôchodkové poistenie. Tým však nevzniká ani nárok na dávky z tohto poistenia.

 

Pozor:
 

Ak nezávislí/é opatrovatelia/ľky pracujú v rámci slobody poskytovania služieb v Rakúsku na základe živnosti zo štátu bydliska, spadajú do sociálneho systému tohto štátu, ak tam vykazujú zdaniteľné príjmy, na základe ktorých sú povinní/é platiť odvody na sociálne poistenie, a to aj ak si zachovali bydlisko v Rakúsku. Ak však predsa len majú okrem bydliska v Rakúsku aj stredisko životných záujmov, spadajú do rakúskeho systému sociálneho zabezpečenia.

 

Pripoistenie detí:
 

Deti mladšie než 18 rokov sú v zásade pripoistené v rámci zdravotného poistenia rodiča. Nárok na dávky však existuje len v prípade, aj majú svoj obvyklý pobyt v Rakúsku a neexistuje žiadna vlastná povinnosť poistenia.

 

Tip:
 

Nezávislým opatrovateľom/kám je k dispozícii veľa sprostredkovateľských spoločností, ktoré poskytujú poradenstvo a pomoc spolupracujúcim osobám dokonca aj vo veciach poistenia.

sva

Organizačná zmluva
 

Medzi nezávislými opatrovateľmi/kami a sprostredkovateľskými spoločnosťami sa uzatvára tzv. organizačná zmluva.

Sprostredkovateľská spoločnosť pritom musí nezávislých/é opatrovateľov/ky pred uzatvorením zmluvy informovať o nevyhnutnosti živnostenského oprávnenia platného najneskôr od momentu uzatvorenia opatrovateľskej zmluvy, o povolených činnostiach, opatreniach, ktoré je nutné dodržiavať pre zabezpečenie kvality, a o požiadavkách, ktoré vyplývajú z profesijného etického kódexu, najmä o nevyhnutnosti uzatvorenia opatrovateľskej zmluvy a o minimálnom obsahu sprostredkovateľskej zmluvy. 

Nezávislých/é opatrovateľov/ky je potrebné oboznámiť aj s tým, že určité činnosti sa môžu vykonávať len vtedy, keď z medicínskeho hľadiska neexistujú žiadne prekážky, a že ošetrovateľské a lekárske činnosti sa môžu poskytovať len za určitých zákonom definovaných podmienok.

Organizačnú zmluvu je potrebné uzatvoriť v písomnej forme, jedno vyhotovenie musí byť vydané opatrovateľovi/ke. Okrem  údajovo zmluvných partneroch a dobe trvania zmluvy obsahuje organizačná zmluva transparentný text o dohodnutom obsahu činností rozdelených podľa jednotlivých úkonov, rozpis dohodnutých cien, ako aj dohodu o ich splatnosti a platobných spôsoboch.

Súčasťou zmluvy sú okrem toho aj ustanovenia o ukončení zmluvného vzťahu.

 

Upozornenie: 
 

Výkony skutočne poskytnuté sprostredkovateľskou spoločnosťou je potrebné pravidelne zdokumentovať, táto dokumentácia musí byť sprístupnená na požiadanie nezávislému/ej opatrovateľovi/ke.

 

Pozor: 
 

V organizačnej zmluve musí byť definované aj to, či má sprostredkovateľská agentúra od nezávislého/ej opatrovateľa/ky aj splnomocnenie na inkaso.

stift

Sprostredkovanie
 

Predtým než sprostredkovateľská spoločnosť sprostredkuje opatrovanej osobe nezávislého/ú opatrovateľa/ku/, musí uskutočniť overenie potreby opatrovania. Pritom je potrebné vybrať podporné služby, ktoré vyžaduje opatrovaná osoba, a je nutné zabezpečiť, aby sprostredkovaný/á nezávislý/á opatrovateľ/ka sprostredkovaný/á tieto výkony aj skutočne vedel/a poskytnúť.

Pri výbere opatrovanej osoby pre nezávislého/ú opatrovateľa/ku, s ktorými je uzatvorená organizačná zmluva, dbajú sprostredkovateľské spoločnosti na to, aby kvalifikácia a katalóg úkonov osobného/ej opatrovateľa/ky súhlasil s profilom požiadaviek osoby, ktorá vyžaduje starostlivosť. Tieto údaje sa získavajú väčšinou prostredníctvom rozsiahleho dotazníka. 

Sprostredkovateľská spoločnosť následne vyberie vhodnú osobu, ktorá vyžaduje opatrovanie, a dohodne termín na spoločný rozhovor. Náklady za sprostredkovateľskú činnosť sú vopred transparentne upravené v organizačnej zmluve.

 

Upozornenie: 
 

Odhliadnuc od podpory pri získaní živnostenského oprávnenia ponúka sprostredkovateľská spoločnosť svojim nezávislým zmluvným partnerom v rámci svojej sprostredkovateľskej činnosti spravidla celý rad ďalších služieb, medzi nimi podporu pri vyhotovení opatrovateľskej zmluvy, uvedenie na mieste opatrovania, poradenstvo a podporu v otázkach dokumentácie, zabezpečenie kvality a ďalšie vzdelávanie, pomoc pri riešení prípadných úloh počas každodenného opatrovania, revízia, ale aj podpora pri hľadaní dočasných náhradných opatrovateľských podnikateľských subjektov pre prípad choroby, prekážok alebo dovolenky.

 

Pozor: 
 

Ani sprostredkovateľská spoločnosť, ani nezávislá opatrovateľka/nezávislý opatrovateľ nesmú bez vyžiadania vyhľadávať súkromné osoby, aby im ponúkali svoje služby. Tým sa sprostredkovateľské spoločnosti, ktoré svoje služby a ponuky transparentne ponúkajú v publikáciách, brožúrach a na domovských stránkach, stávajú vlastne styčnými miestami pre kvalitné opatrovanie, keďže dopyt sa sústreďuje na ne, keď náhle – často prekvapujúco – vznikne potreba opatrovania.

vermittlungsagentur personenbetreuung

Opatrovateľská zmluva

Medzi nezávislou opatrovateľskou/nezávislým opatrovateľom a opatrovanou osobou alebo jej rodinným príslušníkom alebo splnomocnencom sa uzatvára písomná opatrovateľská zmluva. Obidve zmluvné strany majú právo na písomné vyhotovenie zmluvy.

Opatrovateľská zmluva musí nevyhnutne obsahovať údaje o zmluvných partneroch, začiatok zmluvy a dobu trvania zmluvy, čo možno napodrobnejší opis dohodnutých výkonov, stanovenie smerníc úkonov napr. v núdzovom prípade pri zhoršení zdravotného stavu, dohodu o zastúpení v prípade prekážok, výšku a splatnosť odmeny za poskytnuté služby a nakoniec ustanovenia o ukončení zmluvného vzťahu.

 

Pozor: 
 

Nezávislí/é opatrovatelia/ľky vyúčtujú svoje výkony priamo svojim klientom/kam. Sú sami zodpovední aj za platenie daní a príspevkov na sociálne poistenie

 

Upozornenie: 
 

Sprostredkovateľské spoločnosti podporujú nezávislých/é opatrovateľov/ky, ktorí s nimi spolupracujú aj pri vypracovaní korektnej opatrovateľskej zmluvy. Vzorové zmluvy v rôznych jazykoch sú k dispozícii osobným opatrovateľom na stiahnutie aj na domovskej stránke Hospodárskej komory Rakúska. V odborných združeniach hospodárskej komory spolkovej krajiny sú k dispozícii často aj pracovníci, ktorí podávajú informácie vo viacerých jazykoch.

stift