Zabezpečenie kvality

Transparentnosť a jasné pravidlá

Okrem profesijného etického kódexu zverejneného v ministerskom nariadení garantujú vysokú kvalitu nezávislých opatrovateľských služieb aj transparentné zmluvy a komplexná dokumentácia. Základný dokument pre činnosť nezávislých opatrovateľov/ liek pritom pritom predstavuje písomná opatrovateľská zmluva.

Opatrovateľská zmluva

V opatrovateľskej zmluve sú jednotlivo rozpísané všetky dohodnuté služby, ktoré sa majú poskytovať.  Opatrovateľská zmluva obsahuje záväzné vykonávacie pokyny (Handlungsrichtlinien) pre bežný deň aj pre prípad núdze, ako napríklad v prípade zhoršenia zdravotného stavu opatrovanej osoby.

Smernice úkonov

Smernice úkonov pre bežný deň a pre núdzové prípady opisujú úlohy a povinnosti podnikateľského subjektu poskytujúceho opatrovateľské služby a detailne upravujú, ako sa má opatrovateľ/ka správať k opatrovanej osobe (napr. informovanie rodinných príslušníkov, lekárov alebo iných zariadení, poskytnutie prvej pomoci).

Dokumentácia

Nezávislí/é opatrovatelia/ľky sú povinní/é viesť písomnú dokumentáciu o poskytnutých službách a túto dokumentáciu sprístupniť všetkým osobám, ktoré sú zapojené do ošetrovania a opatery dotknutej osoby.

Povinnosť zachovania mlčanlivosti

Nezávislí/é opatrovatelia/ľky musia podľa profesijného etického kódexu zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a pomeroch opatrovanej osoby alebo jej rodinných príslušníkov, o ktorých sa dozvedeli alebo s ktorými boli oboznámení/é počas výkonu živnosti.

Vedenie knihy domácnosti

V knihe domácnosti musianezávislí/é opatrovatelia/ľky zaznamenávať všetky výdavky, ktoré zrealizovali pre opatrovanú osobu, ako aj všetky prijaté peňažné čiastky. Knihu domácnosti je potrebné spoločne so zozbieranými účtovnými dokladmi uchovávať počas dvoch rokov.


Skupiny výdavkov by mali zahŕňať aspoň tieto oblasti: prenájom/prevádzkové náklady, potraviny, lieky, čistiace prostriedky, pracie prostriedky, bielizeň, oblečenie, hygienické potreby, chovateľské potreby, noviny/časopisy/knihy, nábytok, predmety dennej spotreby, rastliny a príslušenstvo

Ošetrovateľské činnosti

Výkon ošetrovateľských alebo lekárskych činností si vyžaduje delegovanie. Delegovaním ošetrovateľských a lekárskych činností sa rozumie prenesenie ošetrovateľských a lekárskych činností na nezávislých/é opatrovateľov/ky. To si vyžaduje okrem písomného nariadenia aj návod a poučenie odborným zdravotníckym pracovníkom.

Predpoklady

Na účely zabezpečenia kvality, ale aj pre právnu ochranu musia byť pri delegovaní lekárskych a ošetrovateľských činností splnené tieto podmienky:

Ošetrovateľské a lekárske činnosti sa smú delegovať len v jednotlivých prípadoch. To znamená,že nezávislý/á opatrovateľ/ka smie prenesenú činnosť vykonávať len na osobe, pre ktorú bolo delegovanie vykonané.  Ošetrovateľské a lekárske činnosti sa môžu vykonávať len v prípade, že nezávislí/é opatrovatelia/ľky sú v domácnosti opatrovanej osoby prítomní/é dlhodobo alebo minimálne pravidelne počas dlhšieho obdobia. V jednej domácnosti smú byť opatrované maximálne tri osoby, ktoré sú navzájom v príbuzenskom vzťahu. Musí existovať písomný súhlas opatrovanej osoby alebo rodinného príslušníka, poverenej osoby alebo oprávneného zástupcu .
 Musí existovať písomné nariadenie zo strany odborného zdravotníckeho personálu týkajúce sa definovaných činností. 
V rámci návodu a poučenia je nutné výslovne upozorniť na možnosť odmietnutia prevzatia týchto činností zo strany nezávislého/ej opatrovateľa/ky.
Osoba, ktorá vykonáva odborné poučenie alebo školenie, sa musí uistiť, že opatrovateľ/ka má potrebné zručnosti na vykonávanie prenesených činností.
 Prenesenie ošetrovateľských a lekárskych činností je časovo obmedzené a končí sa najneskôr ukončením príslušného opatrovateľského pomeru.