Pomoc v každodennom živote

Kľúčovú oblasť činností nezávislých opatrovateľov/liek tvorí starostlivosť o opatrované osoby a ich sprevádzanie v každodennom živote: pomoc pri dodržiavaní životosprávy a prežití dňa a pomoc pri každodenných činnostiach, ako aj pri vytvorení denného režimu.

Pomoc pri vytváraní 
denného režimu 

Ak už ľudia sami nezvládajú viesť svoj vlastný život: Najmä v tejto fáze života si mnohí želajú zostať vo svojom dôverne známom prostredí, vo svojom vlastnom dome, medzi vlastnými štyrmi stenami, so známymi ľuďmi; a vedieť, že je tu niekto, kto im pomôže pri tom, aby aj naďalej mohli viesť svoj obvyklý život, niekto, kto im pomôže s denným režimom a aj pri zmenených podmienkach pre nich znova nájde rytmus, vďaka ktorému ich život opäť dostane charakter dôvernosti a istoty. Túto úlohu preberajú na seba nezávislí/é opatrovatelia/ľky. Podporujú opatrované osoby pri vytváraní každodenného režimu.

Pomoc pri každodenných
činnostiach

Keď sa všetko stáva namáhavé, keď už veci nejdú len tak ľahko od ruky, keď sú ľudia očividne preťažení množstvom činností, ktoré musia zvládnuť každý deň: Nezávislí/é opatrovatelia/ľky poskytnú profesionálnu pomoc a vedia zasiahnuť práve tam, kde to je potrebné – , aby život doma v dôverne známom prostredí zostal možný.

Pomoc pri administratívnych
záležitostiach

Ľudia neprestávajú byť občanmi len preto, že sú obmedzené ich fyzické schopnosti alebo spôsob ich života. S povinnosťou zachovania absolútnej mlčanlivosti a správneho vedenia dokumentácie podporujú nezávislí/é opatrovatelia/ľky opatrované osoby aj pri usporiadaní a vybavovaní úradných záležitostí.


O službách poskytovaných nezávislými opatrovateľmi/kami v postavení podnikateľských subjektov sa musí pravidelne viesť adekvátna dokumentácia, ktorá musí byť sprístupnená. Nižšie sú uvedené príklady činností, ktoré sa môžu poskytovať v rámci živnosti na opatrovanie osôb. V kontrolných zoznamoch sa vykonávané činnosti môžu označiť háčikom, príp. krátko opísať (napr. príprava jedla: raňajky, desiata, olovrant atď.). Zoznam sa dá samozrejme ľubovoľne rozšíriť.