Práva a povinnosti

PRÁVA A POVINNOSTI OPATROVATEĽOV/LIEK AKO NEZÁVISLÝCH PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV:

Nezávislí/é opatrovatelia/ľky sú povinní/é, spolupracovať s inými osobami a zariadeniami zapojenými do opatery a ošetrovania opatrovanej osoby pre jej blaho. Okrem toho majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach, s ktorými sa oboznámia alebo o ktorých sa dozvedia pri výkone svojej živnosti.

Práva nezávislých opatrovateľov/liek

 • Právo na zmluvne dohodnutú odmenu za vykonanú prácu
 • Nezávislí/é opatrovatelia/ľky nie sú v rámci svojho zmluvného vzťahu povinní poskytovať služby, ktorých výkon prislúcha odborným zdravotníckym pracovníkom. 
 • Právo bývať v byte opatrovanej osoby (výhradne na základe zmluvnej dohody). 

 

Aj osoba zastupujúca nezávislého/ú opatrovateľa/ku smie vykonávať ošetrovateľské činnosti len vtedy, keď boli na ňu prenesené v súlade s platnými právnymi predpismi odborným lekárskym personálom – po príslušnom zaškolení. V smerniciach úkonov (Handlungsleitlinien) môžu byť prijaté ďalšie dohody o tom, ako sa musí v prípade ochorenia nezávislého/ej opatrovateľa/ky postupovať
(napr. zabrániť akémukoľvek priamemu kontaktu s opatrovanou osobou).


Povinnosti nezávislých opatrovateľov/liek

 • Prihlásenie živnosti na opatrovanie osôb
 • Poskytovanie zmluvne dohodnutých služieb
 • Dodržiavanie smerníc úkonov pre bežný život a pre prípad núdze
 • Povinnosť spolupracovať s ostatnými zariadeniami a osobami, ktoré sa podieľajú na ošetrovaní a lekárskej starostlivosti o opatrovanú osobu
 • Povinnosť zachovania mlčanlivosti
 • Povinnosť vedenia knihy domácnosti
 • Dodržiavanie profesijného etického kódexu
 • Pri uzatvorení zmluvy je potrebné dodržiavať najmä záväznú písomnú formu opatrovateľskej zmluvy, ako aj povinnosť informovania podľa rakúskeho zákona o ochrane spotrebiteľa (Konsumentenschutzgesetz).
 • Ohlasovacia povinnosť
 • Prihlásenie sa v sociálnej poisťovni
 • Odvádzanie daní
 • Členstvo v Hospodárskej komore

 


Pri 24-hodinovej starostlivosti môže prevziať zastupovanie len iný/á nezávislý/á opatrovateľ/ka, nie však zamestnanec podnikateľského subjektu poskytujúceho opatrovateľské služby. Lebo závislé osoby-zamestnanci vždy podliehajú platným pracovno-právnym predpisom, takže sa na nich nedá uplatňovať zákon o domácej opatere s jeho osobitnými ustanoveniami. 24-hodinovú starostlivosť preto nemôže v žiadnom prípade vykonávať zamestnanec opatrovateľa. Zamestnanec nesmie vykonávať ani ošetrovateľské činnosti.

Tu sú najdôležitejšie podmienky pre prenesenie ošetrovateľských a lekárskych činností:

 • Ošetrovateľské a lekárske činnosti sa smú delegovať len v jednotlivých prípadoch.
 • Ošetrovateľské a lekárske činnosti smú nezávislí/é opatrovatelia/ľky vykonávať len v prípade, že sú v domácnosti opatrovanej osoby prítomní/é dlhodobo alebo minimálne pravidelne po dlhší čas.
 • V jednej domácnosti smú byť opatrované maximálne tri osoby, ktoré sú navzájom v príbuzenskom vzťahu.
 • Musí existovať písomný súhlas opatrovanej osoby, príp. jej rodinného príslušníka, poverenej osoby alebo oprávneného zástupcu.
 • Musí existovať písomné nariadenie zo strany odborného lekárskeho personálu týkajúce sa definovanýchčinností .
 • V rámci návodu a poučenia je nutné výslovne upozorniť na možnosť odmietnutia prevzatia týchto činností zo strany opatrovateľa/ky.
 • Osoba, ktorá vykonáva odborné poučenie alebo školenie, sa musí uistiť, že opatrovateľ/ka má potrebné zručnosti.
 • Prenesenie ošetrovateľských a lekárskych činností je časovo obmedzené. Končí sa najneskôr ukončením zmluvného vzťahu s príslušným/ou opatrovateľom/kou.