Profesionálne tuzemské sprostredkovateľské spoločnosti sú perfektným kontaktným partnerom, pokiaľ ide o organizáciu a prípravu kvalitných opatrovateľských služieb v domácnosti.

Po prvé, pôsobia ako styčné miesta medzi nezávislými opatrovateľmi/kami a ich  zákazníkmi/čkami. Po druhé, poskytujú nezávislým opatrovateľom/kám, ktoré pochádzajú prevažne z východoeurópskych členských štátov EÚ, podporu v organizačných a zmluvných záležitostiach, ako aj pri ich vyškolení a vzdelávaní. Tým preberajú hlavnú úlohu pri trvalom rozvoji a rozširovaní opatrovateľských služieb. Tento príspevok sa s ohľadom na predpokladané neustále zvyšovanie dopytu vôbec nedá dostatočne oceniť. 

Sprostredkovateľské spoločnosti objasňujú opatrovaným osobám a ich rodinným príslušníkom, aké služby v rámci opatrovateľského pomeru s nezávislými opatrovateľmi/kami je možné poskytovať, a komunikujú aj o cene za svoju sprostredkovateľskú činnosť. 

Sprostredkovateľské spoločnosti sú chápané ako organizačné a odborné subjekty sprevádzajúce svojich klientov/ky počas celej doby opatrovateľského vzťahu, ktoré stoja po ich boku s cieľom poskytnúť im radu a podporu.

RASCHE UND KOMPETENTE UNTERSTÜTZUNG

Ako kontaktné osoby pre opatrované osoby a ich rodinných príslušníkov aj ako kvalifikovaný partner v oblasti sprostredkovania pre nezávislých/é opatrovateľov/ky preberajú sprostredkovateľské spoločnosti zodpovednosť na oboch stranách. Pre riadne naplnenie tejto úlohy sprostredkovateľa a aby sa predišlo prípadným konfliktom záujmov, bola činnosť sprostredkovanie a organizácia opatrovateľských služieb v roku 2015 vyňatá zo živnosti pre opatrovanie osôb. 

Na základe nariadenia o rešpektovaní profesijného etického kódexu, ktoré bolo zverejnené v zbierke zákonov Rakúskej spolkovej republiky, garantujú tuzemské sprostredkovateľské spoločnosti opatrovaným osobách a ich rodinným príslušníkom, ale aj nezávislým opatrovateľom/kám v ich postavení podnikateľského subjektu poskytujúceho opatrovateľské služby najvyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť pri organizácii a sprostredkovaní opatrovateľských služieb. Profesijný etický kódex zdôvodňuje rozsiahle povinnosti povinnej starostlivosti, existencie zmlúv a dokumentácie a tým aj významne prispieva k rozvoju kvality.

Doppelte Verantwortung

Sprostredkovateľské spoločnosti sa starajú o to, aby v prípade potreby bola rýchlo na mieste kvalifikovaná a vhodná starostlivosť. Základom služby je sprostredkovanie samostatného/ej opatrovateľa/ky ľuďom , ktorí vyžadujú opateru. Sprostredkovaní/é opatrovatelia/ľky pracujú pritom vždy ako nezávislé podnikateľské subjekty.

Pri komplexnej opatere počas dlhšieho obdobia sa sprostredkovateľské spoločnosti postarajú o kontinuitu a spoľahlivosť opatrovateľských služieb, hladký priebeh pri striedaní dvoch opatrovateľov/liek pri poskytovaní služieb na báze turnusov a za náhradné opatrovanie v prípade, ak na strane opatrovateľa/ky existujú prekážky, ktoré mu/jej dočasne bránia poskytovať služby.

Sicherheit und Verlässlichkeit

Okrem toho majú sprostredkovateľské spoločnosti pre svojich klientov/ky na oboch stranách využívania ich služieb väčšinou pripravený rad ďalších voliteľných podporných služieb:

Mnohé sprostredkovateľské spoločnosti ponúkajú pravidelné návštevy vyškoleného personálu na účely kontroly kvality priamo na mieste poskytovania služieb, v prípade potreby aj návštevy na podnet.
Väčšina sprostredkovateľských spoločností v rámci služieb osobne uvedie nezávislého/ú opatrovateľa/ku pri začatí opatrovania do rodiny pri zapojení rodinných príslušníkov a blízkych osôb prostredníctvom odborného zdravotníckeho personálu.
Mnohé sprostredkovateľské spoločnosti na dobrovoľnej báze poskytujú podporu a poradenstvo obom stranám pri vybavovaní formalít a pri organizačných detailoch, ako aj pri vypracovaní opatrovateľskej zmluvy.
K opatrovateľským službám patrí aj podpora pri organizácii zdravotníckych pomôcok a prostriedkov.
Opatrovaným ľuďom a ich rodinným príslušníkom navyše radia aj o možnostiach finančnej podpory a štátnych dávok a pomáhajú im pri podávaní žiadostí.
V prípade akýchkoľvek otázok či podnetov slúžia profesionálne tuzemské sprostredkovateľské spoločnosti ako kontaktné miesta pre opatrované osoby a osoby, ktoré poskytujú opatrovateľské služby.
Sprostredkovateľské spoločnosti často poskytujú nezávislým opatrovateľom/kám aj potrebné informácie, rôzne možnosti školenia a vzdelávania, aby sa kvalita opatrovateľských služieb mohla stálerozvíjať a aby bolo možné pokryť rastúci dopyt.

Breite Palette von Serviceleistungen

Ľudia, ktorí hľadajú vhodného/ú nezávislého/ú opatrovateľa/ku, sa spravidla obracajú na jednu z mnohých rakúskychsprostredkovateľských spoločností. Tie im pomáhajú nielen pri hľadaní a výbere vhodného/ej nezávislého/ej opatrovateľa/ky, ale aj pri zvládnutí organizačných úloh a pri vybavovaní byrokratických záležitostí až po podanie žiadosti o možnú finančnú podporu a príspevky. S podporou rozsiahlej profesionálnej siete, skúseností a organizačného know-how sú sprostredkovateľské spoločnosti schopné veľmi rýchlo sprostredkovať kvalifikovaného/ú opatrovateľa/ku podľa požiadaviek klienta. Využívanie sprostredkovateľskej spoločnosti pri hľadaní nezávislého/ej opatrovateľa/ky ponúka navyše možnosť zohľadniť pri výbere aj také kritériá, ako sú sympatia a ľudská súhra.

SO FINDEN SIE DIE GEEIGNETE PERSONENBETREUERIN BZW. DEN GEEIGNETEN PERSONENBETREUER

Profesionálne sprostredkovateľské spoločnosti objasňujú všetky povolené služby v rámci opatrovateľského pomeru s nezávislými opatrovateľmi/kami a komunikujú aj o cene za svoju sprostredkovateľskú činnosť.

Sprostredkovateľské spoločnosti často ponúkajú aj služby mimo oblasti sprostredkovania, ako sú dostupnosť na telefóne, pravidelné návštevy na účely kontroly kvality, ako aj priebežnej dokumentácie o opatrovateľskej činnosti – to všetko s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu opatery. Sprostredkovateľské spoločnosti treba považovať za organizačných a profesionálnych sprievodcov počas celího trvania opatrovateľského pomeru, ktorí sú k dispozícii svojím poradenstvom a pomocou.

Professionelle Vermittlungsunternehmen

Domáca opatera

Nevyhnutnú úlohu pri vzniku a rozvoji kvalitných opatrovateľských služieb poskytovaných nezávislými opatrovateľmi/kami zohrávajú tuzemské sprostredkovateľské spoločnosti. Ich podiel na príprave dostupnej starostlivosti sa dá sotva dostatočne oceniť. Podnikateľské subjekty organizované v Hospodárskej komore Rakúska pritom fungujú pritom ako spojovací článok medzi nezávislými opatrovateľmi/kami a ich zákazníkmi/čkami, opatrovanými osobami a ich rodinnými príslušníkmi. Po prvé zabezpečujú, aby v prípade potreby bola na mieste čo najrýchlejšie vhodná kvalifikovaná opatera, pričom sa postarajú aj o všetky detaily vybavenia.

Versicherungen für pflegende Angehörige

Poistenie pre opatrujúceho rodinného príslušníka

Pre opatrujúceho rodinného príslušníka, ktorý sa stará o blízku osobu, pričom vynakladá značné pracovné úsilie, existujú tieto možnosti získania zápočtu rokov na dôchodkové poistenie aj bez platenia odvodov:

> MINISTERSTVO SOCIÁLNYCH VECÍ
Demenz

Demencia

Riziko postihnutia demenciou sa s vekom zvyšuje. Z pohľadu opatrovania zaberá tematika demencie mimoriadny význam najmä preto, že o väčšinu ľudí postihnutých demenciou sa doma starajú rodinní príslušníci.

> MINISTERSTVO SOCIÁLNYCH VECÍ
Hilfe und finanzielle Unterstützung

Pomoc a finančná podpora

Pre opatrované osoby a ich rodinných príslušníkov existuje množstvom podporných služieb, finančných dotácií a príspevkov, ktoré sú opísané na nasledujúcich stránkach.

> MINISTERSTVO SOCIÁLNYCH VECÍ