Informácie pre členov

Profesionálne, rýchlo a kompetentne k vhodnej starostlivosti
 

Rodinní príslušníci opatrovanej osoby nájdu v profesionálnych sprostredkovateľských spoločnostiach dokonalého kontaktného partnera, pokiaľ ide o sprostredkovanie nezávislých opatrovateľských služieb. Starajú sa o to, aby v prípade potreby bola rýchlo na mieste vhodná starostlivosť. Kvalita rakúskych sprostredkovateľských spoločností je zaručená nariadením, ktoré je zverejnené v Spolkovej zbierke zákonov Rakúskej republiky o „pravidlách správania a výkone pre organizácie poskytujúce opatrovateľské služby“. Tieto etické pravidlá stanovujú komplexné povinnosti svedomitosti zmlúv a dokumentácie.
Podstata služby sprostredkovateľskej spoločnosti je sprostredkovanie nezávislého/ej opatrovateľa/ky. Sprostredkovateľské spoločnosti zabezpečujú kontinuitu, bezpečnosť a spoľahlivosť opatrovateľských služieb, hladký priebeh pri striedaní dvoch opatrovateľov/liek na báze turnusov a za náhradné opatrovanie, ak sú na strane opatrovateľa/ky prekážky alebo výpadok. Aj počas celého trvania zmluvného pomeru sú k dispozícii opatrovateľom/kám ako kontaktný partner.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Dôležité kroky k opatrovaniu


Po nadviazaní kontaktu so sprostredkovateľskou spoločnosťou sa ihneď zisťuje požadovaný profil výkonov spoločne s opatrovanou osobou alebo s rodinným príslušníkom, poverenou osobou, oprávneným zástupcom prostredníctvom dotazníka.

Na základe týchto informácií nasleduje predpísané vykonanie overovania potreby. Potom sprostredkovateľské spoločnosť vyberie zo svojej databázy nezávislú opatrovateľku/nezávislého opatrovateľa, príp. viaceré vhodné osoby. Navrhovaní/é nezávislí/é opatrovatelia/ľky samozrejme majú požadovanú kvalifikáciu, ako aj všetky nevyhnutné oprávnenie na vykonávanie činnosti.

Na základe predložených dokumentov a dokladov o kvalifikácii alebo pri osobnom úvodnom rozhovore sa nakoniec rozhodne pre jednu určitú opatrovateľku/opatrovateľa. 

Opatrovateľka/opatrovateľ môže byť potom v určenom čase vyzdvihnutý na najbližšej železničnej stanici alebo privezený dopravnou službou priamo do cieľového miesta. 

V takzvanej sprostredkovateľskej zmluve je detailne a transparentne upravená agenda medzi opatrovanou osobou alebo jej rodinným príslušníkom a sprostredkovateľskou spoločnosťou, napr. dohodnutý rozsah výkonov a prislúchajúce náklady.

 

Pozor:
 

Opatrovateľský vzťah medzi opatrovanou osobou alebo jej rodinným príslušníkom a nezávislou opatrovateľkou/nezávislým opatrovateľom je osobitne upravený v opatrovateľskej zmluve. Nezávislí/é opatrovatelia/ľky vyúčtujú svoje výkony priamo svojim klientom/kam. Sú tiež sami zodpovední za platenie daní a príspevkov na sociálne poistenie.

Okrem výlučne sprostredkovateľskej činnosti je väčšina sprostredkovateľských spoločností k dispozícii po celú dobu trvania opatrovateľského vzťahu ako kontaktné osoby.

 

Upozornenie:
 

Domáce sprostredkovateľské spoločnosti zvyčajne ponúkajú rad ďalších služieb – najmä na účely zabezpečenia kvality a zvýšenia komfortu – až po poradenstvo a podporu pri žiadosti o finančný príspevok.

 

hand

Sprostredkovateľská zmluva
 

Vzťah medzi opatrovanou osobou alebo jej rodinným príslušníkom, poverenou osobou alebo oprávneným zástupcom a sprostredkovateľskou spoločnosťou je upravený v takzvanej sprostredkovateľskej zmluve. 

Sprostredkovateľská zmluva musí obsahovať údaje oboch zmluvných strán, začiatok a trvanie sprostredkovateľskej zmluvy, opis všetkých výkonov, výšku a splatnosť odmeny za poskytnuté služby, ako aj ustanovenia o ukončení zmluvného vzťahu. 

Jednotlivé služby sprostredkovateľskej spoločnosti sú uvedené v sprostredkovateľskej zmluve správne a transparentne. K opísaným výkonom sa môžu pridať okrem sprostredkovania nezávislého/ej opatrovateľa/ky aj priebežné činnosti, ako je sprostredkovanie náhradného podnikateľského subjektu, pravidelné návštevy, administratívna podpora pri vypracovaní pracovných zmlúv alebo podávaní žiadostí o finančnú podporu alebo podpora pri prípadných otázkach a problémoch počas poskytovania starostlivosti.

stift

Výkony sprostredkovateľských spoločností
 

Okrem výlučne sprostredkovateľskej činnosti ponúka veľa sprostredkovateľských spoločností aj rad ďalších služieb zameraných na zvýšenie komfortu a kvality, medzi nimi napr.:


Telefonická dostupnosť

Organizácia náhradnej starostlivosti v prípade prekážok alebo výpadku nezávislého/ej opatrovateľa/ky.

Podpora pri vybavovaní administratívnych záležitostí a pri uzatváraní opatrovateľskej zmluvy.

Pomoc pri podaní žiadosti o príspevok na starostlivosť a finančnej podpory

Návštevy a kontroly pre zabezpečenie kvality

Podpora komunikácie medzi nezávislými opatrovateľmi/kami a opatrovanou osobou alebo jej rodinnými príslušníkmi.

 

menschen

Etické požiadavky a povinnosti sprostredkovateľov
 

Medzi nezávislou opatrovateľskou/nezávislým opatrovateľom a opatrovanou osobou alebo jej rodinným príslušníkom alebo splnomocnencom sa uzatvára písomná opatrovateľská zmluva. Obidve zmluvné strany majú právo na písomné vyhotovenie zmluvy.

Opatrovateľská zmluva musí nevyhnutne obsahovať údaje o zmluvných partneroch, začiatok zmluvy a trvanie zmluvy, čo možno napodrobnejší opis dohodnutých výkonov, stanovenie smerníc úkonov napr. v núdzovom prípade pri zhoršení zdravotného stavu, dohodu o zastúpení v prípade prekážok, výšku a splatnosť odmeny za poskytnuté služby a nakoniec ustanovenia o ukončení zmluvného vzťahu.

 

Pozor:
 

Nezávislí/é opatrovatelia/ľky vyúčtujú svoje výkony priamo svojim zákazníkom. Sú tiež sami zodpovední za platenie daní a príspevkov na sociálne poistenie.

 

Upozornenie: 
 

Sprostredkovateľské spoločnosti radia opatrovaným osobám a ich rodinným príslušníkom a podporujú ich aj pri vypracovaní opatrovateľskej zmluvy.