Информация за близките

Професионално, бързо и компетентно за подходящата грижа
 

Близките на обслужваните лица откриват в австрийските професионални посреднически фирми отличният контакт, когато става дума за посредничество на самостоятелни услуги за полагане на грижи. Те гарантират, че при нужда квалифицирана и подходяща грижа ще е максимално бързо на място. Качеството на австрийските посреднически фирми е гарантирано чрез обнародваната във Федералния държавен вестник на Република Австрия наредба „Статут и правила за изпълнение на организирането на лични грижи“. Тази професионална етика се основава на подробни задължения за грижа, договорни задължения и задължителна документация.
Ядрото на услугата на посредническите фирми е посредничеството на самостоятелните лични помощници. Посредническата фирма се грижи за последователността, сигурността и надеждността на услугите за гледане, за плавното преминаване при смяната на двама редовни самостоятелни лични помощника и за заместваща грижа, ако помощникът е възпрепятстван или отпадне. Също така по време на цялостните отношения за грижи са на разположение като контакти на обгрижваните лица и на техните близки.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Най-важните стъпки на грижата


След осъществяването на контакт с посредническата фирма, тя, заедно с обгрижваното лице или близките му, пълномощник или представител, трябва да попълнят въпросник, за да се определи желания профил на услугите.

Въз основа на тази информация се извършва проверката на предписаните нужди. След това посредническата фирма избира от своя пул на самостоятелни лични помощници една или повече подходящи личности. Разбира се, предложените самостоятелни лични помощници притежават желаната квалификация, както и всички необходими за успешното изпълнение на тяхната дейност удостоверения.

Въз основа на предоставените материали и доказателства за квалификация или при личен опознавателен разговор най-накрая се взима решението за определен помощник. 

Помощникът може да бъде взет на съответната дата от най-близката ЖП гара или да бъде закаран с превозно средство директно до местоназначението. 

В т.нар. договор за посредничество отношенията между обслужваното лице или неговите близки и посредническата фирма – като например договорения обхват на дейностите и съответните разходи – трябва да бъдат подробно и прозрачно уредени.

 

Внимание:


Отношенията за грижи между обслужваното лице или неговите близки и самостоятелният личен помощник трябва да бъдат отделно уредени в договор за предоставяне на грижи. Самостоятелните лични помощници установяват своите услуги директно със своите клиенти. Те отговарят сами и за плащането на данъците и социалните си осигуровки.

Наред с чисто посредническите услуги повечето посреднически фирми през цялото време на грижата са на разположение като контакт.

 

Указание:


Местните посреднически фирми предлагат на своите клиенти по правило редица допълнителни – преди всичко осигуряващи качество и повишаващи удобството – услуги за консултиране и съдействие при кандидатстване за безвъзмездни средства.

 

hand

Договор за посредничество

 

Връзката между обслужваните лица или техните близки, пълномощници или представители и посредническите фирми се урежда с т.нар. договор за посредничество. 

Договорът за посредничество съдържа данните на двете страни по договора, началото и срока му, описание на всички услуги, размер и дата на плащане на възнаграждението, както и условията за плащане, освен това и разпоредби за прекратяване на договорните отношения. 

Отделните услуги на посредническата фирма са определени точно и прозрачно в договор за посредничество. Наред с посредничеството на самостоятелните лични помощници, към описаните услуги могат да се включат текущи дейности, като намиране на заместник, редовни посещения, административна помощ при създаването на трудови договори или при кандидатстване за безвъзмездни средства или помощ при възникването на възможни въпроси и проблеми по време на грижите.

stift

Услуги на посредническите фирми

 

Наред с чисто посредническата дейност, много посреднически фирми предлагат редица ориентирани към удобството и качеството услуги, като например:


Телефонно дежурство

Организиране на заместване при възпрепятстване или отпадане на самостоятелния личен помощник

Помощ за административни процедури и при сключването на договор за предоставяне на грижи

Помощ при кандидатстване за добавки за грижи и субсидии

Посещения и проверки за осигуряване на качеството

Модериране между самостоятелните лични помощници и обслужваните лица или техните близки.
 

 

menschen

Професионална етика и задължения на посредника

 

Сключва се писмен договор между самостоятелните лични помощници и нуждаещите се от грижа лица или членове на техните семейства или пълномощник. И двете страни по договора имат право на писмено копие от договора.

Един договор за предоставяне на грижи трябва да съдържа задължително данните на страните по договора, начало и срок на договора, възможно най-подробно описание на договорените услуги, установяване на насоките за действие като при спешни случаи или при влошаване на състоянието, споразумения за заместване в случай на възпрепятстване, размер и падеж на заплащането и най-накрая разпоредби за прекратяването на договорните отношения.

 

Внимание:


Самостоятелните лични помощници установяват своите услуги директно със своите клиенти. Те отговарят сами и за плащането на данъците и социалните си осигуровки.

 

Указание: 


Посредническите фирми съветват и помагат на обслужваните хора и техните близки и при съставянето на договора за предоставяне на грижи.