Могат ли неавстрийски граждани да упражняват професията самостоятелен личен помощник?

Гражданите на държави-членки на ЕС, на ЕИП и на Швейцария се радват на свободата да имат право на заселване и могат да упражняват професията в Австрия. Граждани на други държави, така наречените трети страни, се нуждаят от разрешително за пребиваване. Ако чуждестранни предприемачи желаят да предлагат услугите си в Австрия, трябва да регистрират професията – като всеки австриец – в търговския орган. Ако те упражняват упълномощени дейности в държава-членка на ЕС или ЕИП или Швейцария, където съществува професията личен помощник, тези предприемачи трябва да „надработят“ в Австрия при определени условия и с временни ограничения в сравнение с това, което е в родината им.

Професионалните местни посреднически фирми гарантират, че Вие или Вашите близки ще бъдете обслужвани от упълномощени самостоятелни лични помощници.

Какво се случва, ако се появят спешен случай или симптоми на заболяване с обслужваното лице?

При спешен случай, като например значително влошаване на общото състояние на обслужваното лице, самостоятелните лични помощници процедират в съответствие със заложените в договора за грижа задължителни насоки за действие и предприемат съответните мерки, например: уведомяване на Бърза помощ, първа помощ, уведомяване на близките.

Какво се случва по време на временно възпрепятстване или при отпадане на самостоятелния личен помощник?

Самостоятелните лични помощници са задължени да предоставят договорените услуги. Ако са възпрепятствани или трябва да излязат в отпуск, те определят свои заместник. Между обслужваното лице и заместника не трябва да се сключва отделен договор за грижи. Заместникът може да бъде свободно избран от самостоятелния личен помощник, но е препоръчително да бъде избран в съгласие с обслужваното лице или неговите близки. Препоръчва се договорно споразумение между отделния личен помощник и заместника.

Внимание: 

Заместникът трябва да изпълнява сестрински дейности само тогава, когато съответните са му прехвърлени лично според законовите изисквания от квалифициран медицински персонал.

Как се случва смяната между два или повече редовни самостоятелни лични помощника?

Ако двама или повече самостоятелни лични помощника в положението им на фирми за осигуряване на грижи се редуват в грижите за един човек, трябва да се сключи отделен договор за грижи с всеки от личните помощници. 

Според насоките за действие за смяната се препоръчва определяне – особено по отношение на информацията за състоянието на обслужваното и предаването на книгата с домашни разходи. 

Какви правила на поведение трябва да имат предвид самостоятелните лични помощници?

Трябва особено да се съобразяват със Закона за регулиране на търговията, със статута и правилата за изпълнение, както и със залегналите в договора насоки за действие, следва да се направи всичко, за да се избегне риск за здравето, тялото и живота на обслужваното лице, да се работи съвместно с други включени в грижите лица и накрая да се пази пълна дискретност по отношение на всички интереси на обслужваното лице.


Какво поведение на самостоятелните лични помощници може да бъде характеризирано като непрофесионално?

Като непрофесионално например може да се счита, ако самостоятелният личен помощник не предлага своите услуги правдиво
Предоставяне на услуги, без да му е възложено или да е упълномощен
Да приема или извършва плащания, без да е упълномощен за това
Своеволно да задържа поверени му предмети или ценности


Как приключва договорът за грижи?

Ако сключеният договор за грижи е срочен, той приключва на определената дата. В договора за грижи са предвидени прекратяване при евентуална смърт на обслужваното лице, както и възможност за прекратяване при изтичането на даден срок. Според общите правни принципи при определени обстоятелства е възможно и извънредно прекратяване, например когато между страните по договора възникне загуба на доверие, което прави продължаването на дейностите по грижите за една от страните непосилни.

Числа, дати, факти

Дялът на хората в Австрия, които са на възраст над 65 години, през 1990 година възлиза на 14,9%, през 2014 година достига до 18,4%. И за 2030 година статистиката очаква хората над 65-годишна възраст да са с дял над 23%. (Източник: Статистика Австрия)

През 1990 г. продължителността на живота на мъжете при раждане беше средно 72,2 години и до 2014 г. достигна до 78,9 години. До 2030 г. се очаква по-нататъшно увеличаване на средната продължителност на живота на мъжете в Австрия до над 82 години. (Източник: Статистика Австрия)

През 1990 г. средната продължителност на живота на жените в Австрия при раждане е 78,9 години. До 2014 г. тя е нараснала до 83,7 години. До 2030 г. статистиката очаква по-нататъшно увеличение на 86,7 години. (Източник: Статистика Австрия)

През 1990 г. 814 000 австрийци са живели в едночленни домакинства, през 2014 г. са 1 395 000, а през 2030 г. по статистически прогнози ще бъдат дори 1 617 000. (Източник: Статистика Австрия)

115 000 до 130 000 човека с деменция живеят към настоящия момент в Австрия. Само поради непрекъснатото увеличаване на средната възраст на населението, експертите очакват удвояване на тези числа.

През 2050 г. ще се стигне до един човек с деменция на около 17 трудоспособни австриеца. През 2000 г. съотношението е 1 към 60, през 2010 г. е 1 към 50, през 2020 г. ще бъде 1 към 40. (Източник: Австрийски доклад за деменцията от 2014 г.)

Между 2007 г. и 2015 г. в Австрия почти 170 000 души са се регистрирали като лични помощници.

Близо 57 000 самостоятелни лични помощници са били активни през 2015 г. в Австрия, почти 77 000 притежават валидно разрешително за работа.

По-голямата част от самостоятелните лични помощници идват от страните-членки на ЕС Словакия и Румъния, следвани от Унгария.

СЪВЕТ

Професионалните местни посреднически фирми гарантират, че Вие или Вашите близки ще бъдете обслужвани от упълномощени самостоятелни лични помощници

Според проучване 90% от самостоятелните лични помощници с конкретна работа в семейство, които работят в Австрия, са доволни и удовлетворени. Около 80% са били много доволни или доволни от общото им състояние като лични помощници в Австрия. Около 60% процента казват, че дори имат усещането, че са член на семейството, в което предоставят своите услуги.