Czy osoby spoza Austrii mogą wykonywać zawód opiekuna prowadzącego własną działalność gospodarczą?

Obywatele UE lub państwa członkowskiego EOG i Szwajcarii mają swobodę osiedlania się i mogą prowadzić działalność w Austrii. Obywatele innych państw, tak zwanych krajów trzecich, muszą mieć zezwolenie na pobyt. Jeżeli zagraniczni przedsiębiorcy chcą zaoferować swoje usługi w Austrii, muszą tak jak i Austriacy zarejestrować swoją działalność gospodarczą w urzędzie. Jeśli wykonują Państwo zatwierdzone czynności w państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii, które zaliczają się do czynności związanych z opieką, mogą być one wykonywane pod pewnymi warunkami i czasowo nawet ze swoich krajów.

Profesjonalne krajowe firmy pośredniczące zapewniają, że Państwo lub Wasi krewni będziecie pod legalną opieką opiekunek/ów.

Co się stanie jeśli dojdzie do sytuacji nagłej lub wystąpią objawy choroby u osoby wymagającej opieki?

W sytuacjach awaryjnych, takich jak znaczne pogorszenie stanu ogólnego podopiecznego, opiekun/ka musi działać zgodnie z umową o świadczenie usług, w których zostaną określone wytyczne dla działania i muszą podjąć środki pomocy, w tym zawiadomienia służb ratowniczych i/lub pogotowia ratunkowego, udzielić pierwszej pomocy, powiadomić krewnych.

Co się dzieje w wypadku tymczasowej nieobecności opiekuna/ki?

Opiekunowie/ki są umownie zobowiązani/e do dostarczenia uzgodnionych usług. W wypadku gdy nie będzie to możliwe lub chcą udać się na urlop, muszą zapewnić zastępstwo. Nie ma oddzielnej umowy opiekuńczej zawartej pomiędzy osobą wymagającą opieki a zastępcą. Zastępstwo może być dowolnie wybrane przez dotychczasowego opiekuna/ka, wskazane jest jednak, aby wybrać je w porozumieniu z osobą wymagającą opieki lub krewnymi. Zalecane jest umowne porozumienie między opiekunem/ką a zastępcą.

Uwaga: 

Zastępstwo może wykonywać czynności pielęgnacyjne i medyczne dopiero po przekazaniu ich zgodnie z przepisami prawa przez personel medyczny, wraz z odpowiednim szkoleniem.

Jak działa wymiana między dwoma lub większą liczbą stałych opiekunów/ek?

Jeśli dwoje (lub więcej) opiekunów pracuje wymiennie dla jednej osoby, dochodzi do stosunku umownego między każdym z opiekunów a osobą wymagającą opieki. 

W wytycznych działania zaleca się uwzględnić regulacje dla wymiennych opiekunów lub opiekunek, zwłaszcza przekazywanie informacji o stanie podopiecznego lub przekazanie dokumentacji opieki i zeszytu wydatków gospodarstwa domowego. 

Jakie zasady postępowania muszą być przestrzegane przez opiekunów prowadzących działalność gospodarczą?

W szczególności, muszą działać zgodnie z postanowieniami o działalności gospodarczej, przyjętymi zasdami i regulacjami wykonywania zawodu i zgodne z wytycznymi umowny dot. działania, ponadto robić wszystko, aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia i życia podopiecznego, współpracować z innymi osobami zaangażowanymi w opiekę i wreszcie zachowywać absolutną tajemnicę o wszystkich aspektach życia podopiecznego.


Jakie zachowanie opiekunów i opiekunek byłoby nieprofesjonalne?

Nieprofesjonalne będzie na przykład oferowanie usług niezgodnych z prawdą
Świadczenie usług bez potrzeby lub upoważnienia
Dokonywanie lub odbieranie płatności bez upoważnienia
Zabieranie rzeczy lub majątku bez pozwolenia


W jaki sposób kończy się umowa o opiekę?

Jeżeli umowa o świadczenie usług została zawarta na czas określony, kończy się ona w określonym terminie. W umowie należy uwzględnić jej ustanie po śmierci osoby wymagającej opieki oraz zwykłą opcję jej zakończenia z okresem wypowiedzenia. Zgodnie z ogólnymi zasadami prawnymi nadzwyczajne wypowiedzenie jest możliwe w pewnych okolicznościach, takich jak w przypadku wystąpienia utraty zaufania między stronami, co sprawia, że kontynuacja usługi opiekuńczej staje się dla jednej ze stron nie do przyjęcia.

Liczby, fakty, dane

Odsetek osób, które miały co najmniej 65 lat w 1990 roku w Austrii wynosił 14,9 procent, w 2014 roku odsetek ten wzrósł do 18,4 proc. A w 2030 roku spodziewa się, że ponad 23 procent osób osiągnie wiek powyżej 65 lat. (Źródło: Statistik Austria)

Średnia długość życia mężczyzn w chwili urodzenia w 1990 roku wynosiła przeciętnie 72,2 lat, a w roku 2014 wzrosła do poziomu 78,9 lat. Oczekuje się, że w 2030 średnia długość życia austriackich mężczyzn osiągnie powyżej 82 lat. (Źródło: Statistik Austria)

Już w 1990 roku średnia długość życia w chwili urodzenia austriackich kobiet wynosiła 78,9 lat. Do roku 2014 wzrosła do poziomu 83,7 lat. W 2030 roku spodziewany jest dalszy wzrost do 86,7 lat. (Źródło: Statistik Austria)

W 1990 r. w jednoosobowych gospodarstwach domowych żyło około 814 tysięcy Austriaków, w 2014 było ich już 1 395 000, w roku 2030 będzie 1 617 000. (Źródło: Statistik Austria)

Według aktualnych szacunków w Austrii żyje około 115 000 - 130 000 osób z demencją. Ze względu na ciągły wzrost przeciętnego wieku ludności, eksperci liczą się z podwojeniem tej liczby.

W roku 2050 na osoby z demencją przypadnie około 17 zdolnych do pracy Austriaków. W 2000 roku wskaźnik ten wynosił 1 do 60, w 2010 1 do 50, w roku 2020 będzie to 1 do 40. (Źródło: Austriacki Raport dot. Demencji 2014)

W latach 2007 do 2015, prawie 170 tysięcy zarejestrowało działalność opiekuńczą w Austrii.

Prawie 57 000 opiekunek i opiekunów było aktywnych w 2015 roku w Austrii, prawie 77 000 posiadało legalne zezwolenie na prowadzenie działalności.

Zdecydowana większość opiekunów i opiekunek pochodzi z krajów UE: Słowacji i Rumunii, a tuż za tymi krajami są Węgry.

WSKAZÓWKA

Profesjonalne krajowe firmy pośredniczące zapewniają, że Państwo lub Wasi krewni będziecie pod legalną opieką opiekunek/ów.

Według sondażu 90 procent opiekunów i opiekunek pracujących na własny rachunek, jest bardzo zadowolonych lub zadowolonych z pracy u konkretnej austriackiej rodziny. Około 80 procent osób było zadowolonych lub bardzo zadowolonych z ich ogólnej sytuacji jako opiekunki lub opiekuna w Austrii. Około 60 procent ma nawet poczucie bycia członkiem rodziny, w której świadczą swoje usługi.