Môžu živnosť na opatrovanie osôb prevádzkovať aj osoby, ktoré nemajú rakúske občianstvo?

Štátni príslušníci členských krajín EÚ, zmluvných štátov EHS a Švajčiarska majú slobodu pohybu, a preto smú prevádzkovať živnosť v Rakúsku. Štátni príslušníci iných štátov, takzvaných tretích krajín, potrebujú povolenie na pobyt. Ak chcú zahraničné podnikateľské subjekty ponúkať svoje služby v Rakúsku, musia ohlásiť živnosť na príslušnom živnostenskom úrade tak ako aj ostatní/é Rakúšania/ky. Ak na základe oprávnenia vykonávate činnosti v niektorom členskom štáte EÚ alebo zmluvnom štáte EHS alebo vo Švajčiarsku, ktoré zahŕňajú aj opatrovanie osôb, smiete ako podnikateľské subjekty za určitých podmienok a s časovým obmedzením pracovať v Rakúsku aj na základe oprávnenia zo svojej domovskej krajiny.

Profesionálne tuzemské sprostredkovateľské spoločnosti zabezpečia, aby vás alebo vašich rodinných príslušníkov opatroval/a nezávislý/á opatrovateľ/ka s príslušným oprávnením.

Čo sa stane, ak u opatrovanej osoby nastane núdzový prípad alebo sa objavia príznaky choroby?

V núdzovom prípade, ako je výrazné zhoršenie celkového zdravotného stavu opatrovanej osoby, musia nezávislí/é opatrovatelia/ľky postupovať podľa smerníc úkonov, ktoré sú záväzne stanovené v opatrovateľskej zmluve, a prijať adekvátne opatrenia, napríklad: kontaktovanie záchrannej služby, príp. pohotovostného lekára, poskytnutie prvej pomoci, informovanie rodinných príslušníkov.

Čo sa stane pri dočasných prekážkach, ktoré bránia výkonu živnosti alebo v prípade výpadku nezávislého/ej opatrovateľa/ky?

Nezávislí/é opatrovatelia/ľky sú povinní/é poskytnúť zmluvne dohodnuté služby. Ak existujú prekážky, ktoré im v tom bránia, alebo chcú ísť na dovolenku, musia ustanoviť svojho zástupcu. Medzi opatrovanou a zastupujúcou osobou sa neuzatvára žiadna samostatná opatrovateľská zmluva. Zastupujúcu osobu si môže nezávislý/á opatrovateľ/ka vybrať ľubovoľne, odporúča sa však jej výber po dohode s opatrovanou osobou, príp. s jej rodinnými príslušníkmi. Odporúča sa zmluvne upraviť vzťah medzi samotným opatrovateľom/kou a zastupujúcou osobou.

Pozor: 

Osoba zastupujúca nezávislého/ú opatrovateľa/ku smie vykonávať ošetrovateľské činnosti len vtedy, keď boli na ňu prenesené v súlade s platnými právnymi predpismi odborným lekárskym personálom po príslušnom zaškolení.

Akým spôsobom funguje striedanie na báze turnusov medzi dvoma alebo viacerými nezávislými opatrovateľmi/kami?

Ak jednej osobe poskytujú striedavo svoje služby dvaja/dve alebo viac nezávislých opatrovateľov/liek v postavení podnikateľských subjektov poskytujúcich opatrovateľské služby, uzatvára sa vždy s každým/ou opatrovateľom/kou samostatná opatrovateľská zmluva. 

Odporúča sa definovať smernice úkonov pre striedanie, najmä pokiaľ ide o informácie o stave opatrovanej osoby a odovzdanie knihy domácnosti. 

Aké pravidlá správania musia nezávislí/é opatrovatelia/ľky dodržiavať?

Predovšetkým musia dodržiavať rakúsky živnostenský zákon, riadiť sa profesijným etickým kódexom, ako aj zmluvne stanovenými smernicami úkonov, ďalej musia podniknúť všetky kroky, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia, telesnému poškodeniu a smrti opatrovanej osoby, spolupracovať s inými osobami, ktoré sú zapojené do ošetrovania a opatery dotknutej osoby, a zachovávať absolútnu mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa opatrovanej osoby.


Aké správanie nezávislých opatrovateľov/liek sa môže označiť za neprofesionálne?

Za neprofesionálne sa považuje napríklad, keď nezávislý/á opatrovateľ/ka poskytuje svoje služby nepravdivo.
Ak poskytuje služby bez toho, aby tým bol/a poverený/á, príp. splnomocnený/á.
Ak prijíma alebo realizuje platby bez toho, aby na to mal/a splnomocnenie.
Ak zverené predmety alebo majetok svojvoľne nevráti.


Ako sa končí opatrovateľská zmluva?

Ak je opatrovateľská zmluva uzavretá na dobu určitú, končí sa stanoveným dátumom. V opatrovateľskej zmluve je potrebné uviesť ukončenie zmluvného vzťahu po prípadnej smrti opatrovanej osoby, ako aj regulárne možnosti vypovedania zmluvy pri dodržaní výpovednej lehoty. Podľa všeobecných právnych zásad je za určitých okolností možné aj ukončenie zmluvy z osobitných dôvodov, napr. keď príde k strate dôvery medzi zmluvnými stranami, pre ktorú sa ďalšie poskytovanie opatrovateľských služieb stáva pre jedného zo zmluvných partnerov neúnosné.

Čísla, údaje, fakty

Podiel ľudí, ktorí mali 65 rokov alebo viac, predstavoval v roku 1990 v Rakúsku 14,9 percenta, v roku 2014 to už bolo 18,4 percenta. A na rok 2030 by mal podľa štatistík podiel ľudí nad 65 rokov predstavovať viac než 23 percent. (Zdroj: Štatistický úrad Rakúsko)

Predpokladaná dĺžka života mužov pri narodení bola v roku 1990 v priemere 72,2 roka a v roku 2014 stúpla na 78,9 roka. Do roku 2030 sa očakáva ďalšie zvýšenie priemernej dĺžky života rakúskych mužov nad 82 rokov. (Zdroj: Štatistický úrad Rakúsko)

Už v roku 1990 bola predpokladaná dĺžka života rakúskych žien pri narodení 78,9 roka. Do roku 2014 sa zvýšila až na 83,7 roka. V roku 2030 sa štatisticky očakáva ďalšie zvýšenie na 86,7 roka. (Zdroj: Štatistický úrad Rakúsko)

V roku 1990 žilo okolo 814 000 Rakúšanov/niek v jednočlennej domácnosti, v roku 2014 to bolo 1 395 000, v roku 2030 by to podľa štatistických prognóz malo byť až 1 617 000 jednočlenných domácností. (Zdroj: Štatistický úrad Rakúsko)

V súčasnosti žije podľa aktuálnych odhadov v Rakúsku 115 000 až 130 000 ľudí s demenciou. Len na základe kontinuálneho nárastu priemerného veku obyvateľov očakávajú experti zdvojnásobenie tohto čísla.

V roku 2050 bude pripadať na jedného človeka postihnutého demenciou okolo 17 práceschopných Rakúšanov/niek. V roku 2000 bol tento pomer len 1 k 60, v roku 2010 1 k 50, v roku 2020 to bude 1 k 40. (Zdroj: Rakúska správa o demencii 2014)

V rokoch 2007 až 2015 ohlásilo v Rakúsku živnosť na opatrovanie osôb takmer 170 tisíc osôb.

Takmer 57 000 nezávislých opatrovateľov/liek bolo v Rakúsku aktívnych v roku 2015, približne 77 000 malo k dispozícii platné živnostenské oprávnenie.

Prevažný počet nezávislých opatrovateľov/liek pochádza z členských štátov EÚ Slovenska a Rumunska, za nimi nasleduje Maďarsko.

TIP

Profesionálne tuzemské sprostredkovateľské spoločnosti zabezpečia, aby vás alebo vašich rodinných príslušníkov opatroval nezávislý/á opatrovateľ/ka s príslušným oprávnením.

Podľa prieskumu je 90 percent nezávislých opatrovateľov/liek s konkrétnou prácou v rodine, v ktorej v Rakúsku pracujú, veľmi spokojných alebo spokojných. Viac než 80 percent prejavovalo veľkú spokojnosť alebo spokojnosť so svojou všeobecnou situáciou v postavení opatrovateľa/ky v Rakúsku. Viac než 60 percent uviedlo, že majú dokonca pocit, že sú členovia rodiny, v ktorej poskytujú svoje služby.