Mohou povolání nezávislého poskytovatele osobní péče vykonávat osoby s jinou, než rakouskou státní příslušností?

Občané zemí EU, členských zemí EHP a Švýcarska mohou využít právo volného pohybu osob a mohou vykonávat svou činnost v Rakousku. Státní příslušníci jiných států, takzvaných třetích zemí, potřebují povolení k pobytu. Když chtějí zahraniční podnikatelé nabízet své služby v Rakousku, musí svou živnost - stejně jako Rakušané - registrovat u živnostenského úřadu. Pokud vykonávají v členském státě EU nebo EHP nebo ve Švýcarsku povolené činnosti, které zahrnují povolání v oblasti osobní péče, smějí tito podnikatelé pracovat za určitých podmínek a s omezením i ze svých domovských zemí směrem do Rakouska.

Profesionální tuzemská zprostředkovatelská společnost zajistí, že vy nebo vaši rodinní příslušníci budete v péči oprávněných nezávislých poskytovatelů osobní péče.

Co se stane, pokud dojde u příjemce péče k nouzové situaci nebo příznakům nemoci?

V nouzové situaci, jako je významné zhoršení celkového stavu příjemce péče, musí nezávislý poskytovatel osobní péče jednat v souladu s obecnými zásadami smlouvy o pečovatelských službách, ​​které stanoví příslušná opatření, například poskytnutí první pomoci, zajištění ambulance, nebo vyrozumění členů rodiny.

Co se stane při dočasném znemožnění činnosti nebo v případě výpadku nezávislého poskytovatele osobní péče?

Nezávislí poskytovatelé osobní péče jsou povinni poskytovat smluvně sjednané služby. Jestliže jim v tom něco zabrání, nebo chtějí odjet na dovolenou, budou se muset nechat zastupovat. Mezi příjemcem péče a zástupcem pečovatele se nevyhotovuje žádná samostatná smlouva o poskytování péče. Zástup může být volně vybrán nezávislým poskytovatelem osobní péče, ale doporučuje se vybrat vhodnou osobu po dohodě s příjemcem péče nebo rodinnými příbuznými. Doporučuje se smluvní dohoda mezi samotným poskytovatelem osobní péče a zástupcem.

Upozornění: 

Zastupující osoba smí provádět pouze ošetřovatelské činnosti, které na ni byly výslovně převedeny v souladu s právními požadavky odborného zdravotnického personálu.

Jak funguje výměna mezi dvěma nebo více pravidelnými nezávislými poskytovateli osobní péče?

Pokud se mají dva nebo více nezávislých pečovatelů střídavě starat o jednoho příjemce péče, uzavírá se s každým pečovatelem zvláštní smlouva. 

Doporučuje se nastavení obecných pravidel pro změnu, zejména pokud jde o informace o stavu příjemce péče a předání účetní knihy domácnosti. 

Jaká pravidla chování musí dodržovat nezávislí poskytovatelé osobní péče?

Zejména musí jednat v souladu s živnostenským řádem, obecnými pravidly a smluvními pokyny  ,  předcházet rizikům a ohrožení zdraví a života a spolupracovat s ostatními osobami, které se podílejí na péči a a konečně zachovat naprostou důvěrnost o všech aspektech příjemce péče.


Jaké chování nezávislých poskytovatelů osobní péče lze popsat jako neprofesionální?

Neprofesionální je například, pokud nezávislí poskytovatelé osobní péče nabízí své služby nepravdivě
nebo poskytují služby, ke kterým nejsou oprávněni
přijímají nebo uskutečňují platby, aniž by k tomu byli oprávněni
zadržují bez povolení svěřené předměty nebo hodnoty


Jak končí smlouva o péči?

Je-li smlouva o poskytování služeb uzavřená na dobu určitou, končí ke konkrétnímu datu. Smlouva o poskytování péče končí případnou smrtí příjemce péče anebo možností zrušení s výpovědní lhůtou. Podle obecných právních zásad je také možné za určitých okolností mimořádné ukončení, například dojde-li ke ztrátě důvěry mezi stranami, díky které je pokračování v péči dále nepřijatelné.

Fakta a čísla

Podíl lidí starších 65 let a více, byl v Rakousku v roce 1990 14,9 procent a v roce 2014 se zvýšil na 18,4 procenta. A v roce 2030 statistika očekává podíl více než 23 procent lidí nad 65 let. (Zdroj: Statistik Austria)

Střední délka života mužů při narození byla v roce 1990 v průměru 72,2 let a do roku 2014 stoupla na 78,9 let. Do roku 2030 se očekává s dalším zvýšením průměrné délky života rakouských mužů nad 82 let. (Zdroj: Statistik Austria)

Již v roce 1990 byla průměrná délka života rakouských žen při narození 78,9 let. Do roku 2014 se zvýšila na 83,7 let. V roce 2030 statistiky očekávají další zvýšení na 86,7 let. (Zdroj: Statistik Austria)

V roce 1990 žilo kolem 814 tisíc Rakušanů v jednočlenných domácnostech, v roce 2014 to bylo 1395 milionu, v roce 2030 to bude podle statistické předpovědi dokonce 1617 milionu. (Zdroj: Statistik Austria)

Podle současných odhadů žije v Rakousku 115 000-130 000 osob s demencí. Z důvodu soustavného růstu průměrného věku obyvatel ve společnosti odborníci odhadují zdvojnásobení tohoto počtu.

V roce 2050 bude na jednu osobu postiženou demencí kolem 17 práceschopných Rakušanů. V roce 2000 byl poměr 1 k 60, v roce 2010 1 k 50, v roce 2020 to bude 1 k 40. (Zdroj: Österreichischer Demenzbericht 2014)

V letech 2007 až 2015 se v Rakousku k živnosti osobního pečovatele registrovalo téměř 170 tisíc lidí.

V roce 2015 aktivně fungovalo v Rakousku téměř 57 000 nezávislých osobních pečovatelů, téměř 77 000 vlastnilo živnostenské oprávnění.

Drtivá většina nezávislých poskytovatelů osobní péče pochází ze zemí EU, především Slovenska a Rumunska, následované Maďarskem.

TIP

Profesionální tuzemská zprostředkovatelská společnost zajistí, že vy nebo vaši rodinní příslušníci budete v péči oprávněných nezávislých poskytovatelů osobní péče.

Podle průzkumu je 90 procent nezávislých pečovatelů s konkrétní prací v rodině, kde jsou činní v Rakousku, velmi spokojeno nebo spokojeno. Přes 80 procent bylo s celkovou situací jako osobní pečovatelé v Rakousku velmi spokojeno nebo spokojeno. Asi 60 procent dokonce uvedlo, že mají pocit, jako by byli členem rodiny, v níž své služby poskytují.